30 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29964

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ OTİZM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (NEOTAM): Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi Otizm Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı, tedavi ve eğitim merkezi olmak.

c) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve eğitim ünitesi kurmak ve işletmek.

ç) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.

d) Otizm spektrum bozukluğunun nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.

e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek.

f) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.

ğ) Tıp bilimleri ile eğitim ve mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak ülke içinde veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

ı) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili yeni model ve yöntemler geliştirmek, uygulamak.

i) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili aileleri ve toplumu bilinçlendirmeye dönük faaliyetlerde bulunmak. 

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tanı ve tedavi hizmetleri:

1) Erken tanı ve tedavi hizmeti için servis, poliklinik ve kapsamlı tanı ve tedavi ekibi oluşturmak; tanı tedavi ekibi içerisinde öncelikle pediatrik nöroloji, pediatrik nöroradyoloji, pediatrik beyin cerrahı, pediatrik ortopedist, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, genetik uzmanı, metabolizma uzmanı, çocuk psikiyatristi, KBB uzmanı, odyolog, fizyoterapist, uzman hemşire, diyetisyen, EEG teknisyeni, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, dil terapisti, engelli eğitimi uzmanı yetişmesine katkı sağlamak veya Üniversite kadrosu içinde yer alan öğretim üyesi, uzman, teknisyen, hemşire veya diğer ihtiyaç duyulan elemanları çalıştırmak veya çalışmalarına destek olmak.

2) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

3) Merkez bünyesinde otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin ve ailelerin erken dönem eğitimlerini yürütmek, devam edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek.

4) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve laboratuvar araştırmalarını yürütmek veya ilgili birimlerce yürütülen araştırmaları desteklemek.

5) Gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile ortak (afiliye) sağlık ve eğitim hizmeti yürütmek.

b) Eğitim hizmetleri:

1) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitim-öğretimi ile ilgili model ve yöntemler geliştirmek ve uygulamak.

2) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği yaparak model ve yöntem transferi yapmak ve uygulamak.

3) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili eğitici eğitimi programları hazırlamak ve uygulamak.

4) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ile ilgili ebeveyn, bakıcı gibi kişilerin eğitimini planlamak ve yürütmek.

5) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin topluma katılımını sağlayıcı etkinlikler yapmak.

6) İleri yaş otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin kabiliyetlerine uygun meslekî eğitim imkânı sağlamak, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlamak.

c) Araştırma hizmetleri:

1) Merkezin amaçlarına uygun her türlü temel, klinik; bireysel veya disiplinler arası; akademik, bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak.

2) Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri hazırlamak ve yürütmek.

3) Araştırmalar için özel ve/veya kamu temelli mali destek temin faaliyetleri yürütmek.

4) Araştırma faaliyetlerini Merkez imkânlarıyla desteklemek.

5) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili deneysel modeller oluşturmak ve deney hayvanı çalışmalarını yürütmek.

6) Kongre, sempozyum, çalıştay gibi çalışmaları yürütmek.

(2) Diğer faaliyetler şunlardır:

a) Bağış ve destek toplama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkez amaçlarına uygun her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

c) Ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel değişimi; misafir ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel faaliyetleri için uygun altyapı ve hizmet ortamlarını oluşturmak ve bu kişileri desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun konularda üniversite içinde, ulusal veya uluslararası yarışmalar düzenlemek ve/veya ödüller vermek.

e) Etik ve bilimsel altyapı eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

f) Araştırmacı, eğitici, öğretim elemanı, idareci ve destekçilere maddi ve manevi ödüller vermek.

g) Otizm spektrum bozukluğu konusunda bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen otizm spektrum bozukluğu ile ilgili alanlarda çalışan profesör veya doçent unvanlı tıp fakültesi veya eğitim fakültesi (özel eğitim bölümü) öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı (birisi eğitim fakültesinden) olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün gözetim ve denetimi altında Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcıları da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında tam zamanlı olarak görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Aynı usulle yeni müdür görevlendirilinceye kadar Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâleten Müdür olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür veya müdür yardımcıları aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak.

d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkez organlarında belirlenen faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını her takvim yılının başlangıcından bir ay önce ve faaliyet raporlarını her takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde Rektörlüğe sunmak.

g) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili birimleri oluşturmak, çalışanlar arasında görev paylaşımı yapmak ve işbirliğini sağlamak.

ğ) Merkezin amaç ve faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından otizm alanında, yoksa otizmle ilişkili alanlardan (ikisi eğitim fakültesi özel eğitim bölümü, ikisi tıp fakültesi ergen ve çocuk psikiyatrisi alanlarından) görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süreyle görevlendirilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez, Müdürün daveti üzerine, Müdür tarafından belirlenen gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı usulle olağanüstü toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek.

c) Merkezin yıllık programını hazırlamak.

ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

d) Müdürün gündeme getireceği diğer konularda kararlar almak.

e) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını hazırlamak, değerlendirmek ve onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında satın alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.