30 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29964

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesinden:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (Akademedya): Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Necmettin Erbakan Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Necmettin Erbakan Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Necmettin Erbakan Üniversitesi İletişim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ve Konya adına iletişim araştırmaları, medya çalışmaları, tanıtım ve reklam çalışmaları yürütmek, Konya’da bulunan üniversitelerin iletişim ve halkla ilişkiler öğrencilerinin uygulamalı olarak eğitim almalarını sağlamak, yerel  kültür ve sanat üzerine yapılacak çalışmaları yürütmek, desteklemek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili yayınlar yapmak, bu konuda araştırma yapan bilim insanlarına ve sivil toplum kuruluşlarına destek olmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Çağdaş iletişim araştırmaları, medya çalışmaları, tanıtım ve reklam faaliyetleri yürütmek.

b) Geleneksel ve yerel kültür ve sanat hakkında ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonları düzenlemek, destek vermek; konferans, sempozyum, panel ve seminer gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

c) İletişim ve halkla ilişkiler öğrencilerinin uygulamalı olarak iletişim teknik ve stratejilerini kullanmalarını sağlamaya dönük eğitimler yapmak. 

ç) Ulusal ve uluslararası festivaller, etkinlikler, sergiler ve gösterimler düzenlemek, yarışmalar organize etmek, arşiv çalışmaları yapmak. 

d) Konya tarihi ve sanatı konusunda araştırmalar yapmak, toplantılar düzenlemek.

e) Üniversitenin ve Konya’nın ulusal ve uluslararası alanda tanıtımını yapmak, konuyla ilgili kısa filmler ve tanıtım filmleri hazırlamak.

f)                İletişim ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarına katkı sağlamak.

g) Sivil toplum örgütleri ile iletişim bağlamında işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek.

ğ) Üniversite ve yerel yönetimlerin yapacağı araştırma ve faaliyetlerde danışmanlık yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

h) Merkezin kuruluş amacına, katkı sağlayacak diğer kurs, seminer, toplantı gibi etkinlikleri tertip etmek.

ı) Üniversite başta olmak üzere diğer kurumlara kurumsal iletişim ve medya konusunda danışmanlık hizmetleri sunmak.

i) Kitle iletişim araçlarının kullanımı ve içeriklerin üretimi hakkında atölye çalışmaları yapmak, akademik gelişimlere dönük ulusal ve uluslararası uygulayıcıların katılacağı seminerler düzenlemek.

j) İletişim alanında yapılan eğitim faaliyetleri doğrultusunda Farabi ve Erasmus programına bağlı akademisyen, idari personel ve öğrenci değişimleri gerçekleştirmek ve bu doğrultuda Avrupa Transfer Sistemi (ECTS) etiketi almak amacıyla çalışmalar yapmak.

k) Merkezin kuruluş alanına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; ilgili anabilim dallarında görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür; ilgili anabilim dalı öğretim üyeleri arasından birisi araştırma ve eğitim, diğeri de proje ve uygulama konularında yetkili olmak üzere iki müdür yardımcısı belirleyerek Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet en çok altı ay sürer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin amacına uygun ve düzenli yürütülmesini sağlamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı araştırma merkezleri ile işbirliği yapmak, Merkezin amaçlarına uygun projeler üretmek ve yardım sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunun Rektörlüğe sunulmasını sağlamak.

e) Merkezin, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezi temsil etmek.

g) Merkezde istihdam edilecek ve görevlendirilecek personeli belirlemek.

ğ) Merkezin amaçlarıyla ilgili konularda çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirilecek danışman ve uzmanları Rektöre teklif etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, beş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir. Müdürün önereceği dört öğretim elemanı arasından iki üye Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amacına uygun olarak çalışma düzenini tespit etmek.

b) Araştırma projeleri üretmek, araştırıcılar tarafından verilen proje tekliflerini değerlendirmek, yurt içi ve yurt dışı kaynak sağlamak.

c) Merkezce yürütülen araştırmalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanılış şeklini tespit etmek.

ç) Yıl sonu faaliyet raporunu hazırlamak.

d) Bilimsel ve halka açık kurs, seminer, konferans gibi faaliyetler düzenleme konusunda Müdüre yetki vermek.

e) Merkezin araştırma konularında eleman yetiştirmek amacı ile yurt içi ve yurt dışı burs temin etmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.   

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü yürütür.