30 Ocak 2017 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29964

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/9/2016 tarihli ve 29827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.

“c) Eczacılık Fakültesi on yarıyıl.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bir ders kredisi için katkı payı, Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen miktarın yarısının ilgili yarıyıldaki toplam ders kredisine bölünmesiyle belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Akademik Takvimde belirtilen Ders Kayıtları süresi içerisinde ders kaydı yapmayan öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen Ders Kayıtları süresi boyunca mazeretli olduklarını belgelemeleri halinde ilgili Birim Kurul kararı ile Akademik Takvimde belirtilen Kayıt Yenileme süresi içerisinde mazeretli ders kayıtlarını yapabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ortak zorunlu dersler ortalama hesaplanırken dikkate alınır.”

“(4) Ulusal kredi değeri yarım bir değer olarak oluşan dersler için ulusal kredi değeri bir üst rakama yuvarlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenci üçüncü yarıyıldan itibaren, üçüncü fıkrada belirtilen haftalık ders saati sınırı koşulunu aşmamak üzere üst yarıyıllardan da ders alabilir. Buna göre bir öğrenci alt yarıyıllardan başaramamış ve alamamış olduğu dersi olmamak koşulu ile genel akademik başarı not ortalaması 65,00 - 74,99 arasında ise en fazla dört, 75,00 - 84,99 arasında ise en fazla beş, 85,00 ve üzerinde ise istediği sayıda ders alabilir. Öğrenciler, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrenimlerini daha kısa sürede bitirebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Birime kayıt yaptıran öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için talepte bulunabilir. Muafiyet talebinde bulunacak olan öğrenci yalnızca Birime kayıt yaptırdığı yarıyılda eğitim-öğretim yarıyılı derslerinin başlayacağı tarihten yedi iş günü öncesine kadar muafiyet isteğini içeren bir dilekçe ve durumu gösterir belgelerin onaylı suretleri ile Alt Birime başvurur. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmaz. Muafiyet talebi ilgili Alt Birim Kurulunca, öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde bir defaya mahsus olmak üzere beş iş günü içinde değerlendirilir ve karara bağlanır.”

“(3) Lisans programlarında, ortak zorunlu dersler dâhil, daha önce kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumunda başarılı olduğu derslerden muafiyet isteği kabul edilen öğrencilerin muaf olduğu toplam kredi; birinci sınıfta okutulan derslerin toplam kredisinin %55 veya daha fazlası ise ikinci sınıfa intibakı yapılır. Üçüncü sınıfa intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. On yarıyıl eğitim-öğretim veren programların dördüncü sınıfına intibak yapılabilmesi için ise öğrencinin birinci sınıfta okutulan toplam kredinin %85 veya daha fazlası, ikinci sınıfta okutulan toplam kredinin %70 veya daha fazlası ve üçüncü sınıfta okutulan toplam kredinin %55 veya daha fazla kredilik dersten muaf olması gerekir. Lisans programlarının son sınıflarına intibak yapılamaz.”

“(6) Muafiyeti yapılan öğrenci Alt Birim Kurulunun kararından sonraki beş iş günü içerisinde ders ön kaydını yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin altıncı fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin on birinci fıkrasında yer alan “iş” ibaresi “ders” olarak değiştirilmiştir.

“e) Mazeret ile ilgili müracaat, mazeretin bitiminden itibaren beş iş günü içerisinde Alt Birim Başkanlıklarına şahsen veya faksla yazılı olarak yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarıyıl akademik başarı not ortalamasını hesaplamak için; öncelikle, bir öğrencinin bir yarıyılda aldığı derslerden elde ettiği notları ile o derslerin kredilerinin çarpımından oluşan toplam sayı bulunur. Daha sonra bütün derslerden elde edilen bu sayı, derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Bulunan değer yarıyılın akademik başarı not ortalaması olarak adlandırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenci öncelikle BZ ve/veya UZ ve/veya DZ notu aldığı dersi/dersleri açıldığı ilk yarıyılda almak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen AKTS kredisi yeterliliğini en üst düzeyde sağlayan, programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren ve genel akademik başarı not ortalaması 60,00 veya daha yüksek olan öğrenci diploma almaya hak kazanır.”

“(4) Bir öğrencinin mezuniyeti Alt Birim Kurulu kararı ile belirlenir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/9/2016

29827