26 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29960

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ TEŞKİLAT VE

İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/2/1995 tarihli ve 22204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.