25 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29959

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

TARİH              : 28/12/2016

KARAR NO     : 2016/97

KONU               : Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri 

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 27/06/2016 tarihli ve 4746 sayılı yazısına istinaden;

Kurulumuzun 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı kararı ile özelleştirme programına alınan; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi amacıyla 28/04/2016 tarihinde yapılan ihale sonucunda;

1) İhale Komisyonu tarafından verilen; Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller tarafından kullanılan taşınmazların,

• 324.100.000 (Üçyüzyirmidörtmilyonyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Bereket Enerji Üretim A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Bereket Enerji Üretim A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 323.900.000 (Üçyüzyirmiüçmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

• 312.425.000 (Üçyüzonikimilyondörtyüzyirmibeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine, Gül Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline

şeklindeki nihai kararın onaylanmasına,

2) İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve konu ile ilgili diğer hususların belirlenmesi, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesinin imzalanması ve diğer işlemlerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.