4 Ocak 2017 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29938

YÖNETMELİK

İstanbul Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kabulü, eğitimöğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Başkoordinatör: Fakültede, dönem koordinatörleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla görevlendirilen dekan yardımcısını,

c) Değişim programı: Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları tarafından organize edilen öğrenci değişim programlarını,

ç) Dekan: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Dekanlık: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,

e) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te entegre konu başlıklarına göre oluşturulmuş multidisipliner ders gruplarını,

f) Ders kurulu başkanı: Ders kurulu sınavlarının ve geri bildiriminin yapılmasından, ders programı ile ilgili süreçlerden sorumlu öğretim üyesini,

g) Ders kurulu başkan yardımcısı: Ders kurulu sınavlarının ve geri bildiriminin yapılmasından, ders programı ile ilgili süreçlerden sorumlu yardımcı öğretim üyesini,

ğ) Dönem Koordinatörü: Dönem I-VI’da eğitim süreçlerinin planlanması, düzenlenmesi ve eksiksiz ve düzenli yapılmasından sorumlu öğretim üyesini,

h) Dönem Koordinatör Yardımcısı: Dönem I-VI’da eğitim süreçlerinin planlanması, düzenlenmesi ve eksiksiz ve düzenli yapılmasından sorumlu yardımcı öğretim üyesini,

ı) Fakülte: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Fakülte Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

j) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

k) Ortak zorunlu dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı dil derslerini,

l) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

m) Rektörlük: İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Seçmeli ders: Müfredatta yer alan zorunlu dersler dışındaki dersleri,

o) Senato: İstanbul Bilim Üniversitesi Senatosunu,

ö) Staj sorumlusu: Her anabilim dalında stajdan sorumlu öğretim üyesini,

p) Tıp Eğitimi Kurulu: Dekan, Başkoordinatör, Dönem koordinatörleri, Dahili, Cerrahi ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları, Anabilim Dalı Başkanları veya temsilcileri ve dönem temsilcisi öğrencilerden, mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitimini planlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını düzenlemek üzere Fakülte Kurulunun onayı ile Fakülte bünyesinde oluşturulan kurulu,

r) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, İntibak ve Yatay Geçişler

Kayıtla ilgili genel esaslar

MADDE 5 – (1) Fakülteye kesin kayıt yaptırabilmek için; lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olmak ve başka bir lisans programında kayıtlı olmamak gerekir.

(2) Üniversitede kesin kayıtlar ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Kesin kayıt tarihi, istenilen belgeler ve uyulacak esaslar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(3) Fakülteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Zorunlu durumlarda öğrenci adayları, birinci fıkradaki hükümlere uymak koşulu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe vererek, noterden onaylı vekâlet verdikleri kişiler aracılığıyla kesin kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Posta ile başvuru kabul edilmez.

(4) İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(5) Fakülteye kayıt için istenen belgelerin tam ve eksiksiz olması gerekir. Kayıt için istenen belgelerde eksiklik ve tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, bu belgelerle kaydı yapılmış olanların kayıtları iptal edilir.

(6) Belirlenen kayıt süresi içinde istenen belgeleri tamamlamayan ve/veya kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemezler.

(7) Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş ve kayıt işlemleri Yükseköğretim Kurulu kararları ve Üniversitenin belirlediği esaslara göre düzenlenir.

(8) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir.

Kayıt yenileme ve öğrenim ücreti

MADDE 6 – (1) Öğrenciler, Üniversitenin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti Üniversitenin belirlediği tarihlerde ve belirlediği esaslara göre ödemek zorundadır. Eğitimöğretim ücretini Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez.

(2) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrencinin kayıt yenilemesinin yapılabilmesi için, o yıl dâhil geriye dönük tüm ücretinin ödenmiş olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin kayıt yenilemesi yapılmaz. Kayıt yenilemeyen öğrenci, o öğretim yılında devam etme hakkını kaybetmiş olur, kaybedilen bu yıl öğretim süresinden sayılır.

(3) Süresi içinde ders kayıtlarını yaptırmayıp kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aşmamak koşuluyla mazeretlerinin haklı ve geçerli olduğu Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde kayıtları yenilenir.

Kimlik kartı

MADDE 7 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir. Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın ilgili öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 8 – (1) Bir bildirimin, öğrencinin Fakülteye bildirdiği adrese yollanması ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden bildirim yapılması halinde tebligat şartları yerine getirilmiş sayılır. Eş zamanlı olarak Üniversite internet sitesinde ilan edilir.

(2) Öğrenciler, Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri takdirde, değişiklikten itibaren en geç bir ay içinde bilgi vermekle yükümlüdürler. Adres değişikliğini bildirmeyen, yanlış veya eksik bildiren öğrencilerin, verdikleri adreslerine tebligatın gönderilmesi halinde tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Ders muafiyeti ve intibaklar

MADDE 9 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran bir öğrenci, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu ortak zorunlu dersler için muaf olma başvurusunu, eğitim başladıktan sonraki ilk hafta içinde yapar. Başvurular iki hafta içerisinde karara bağlanır.

(2) Öğrencinin ders muafiyetine, Eğitim Kurulunun görüşü dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Muafiyet, ders kurulları için uygulanmaz.

Yatay geçişler

MADDE 10 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür. Yatay geçiş kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir ve intibak işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

(2) Fakülteye yatay geçiş koşulları Senato tarafından belirlenir. Yatay geçiş başvuruları, dekanlık tarafından görevlendirilen komisyonca değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir.

(3) Yatay geçişle Fakülteye kabul edilen öğrencinin öğrenim süresi, önceki yükseköğretim kurumunda geçen süre ile birlikte değerlendirilir.

(4) Staj dönemlerine yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrencilerin başarılı oldukları stajlardan muaf olmak istemeleri halinde öğrencinin durumu Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Fakültenin ilk üç döneminde yatay geçişler sadece eğitim-öğretim yılının başında yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitimöğretim dili Türkçe’dir.

(2) Öğretim, her biri en az 32 hafta süreli olan altı akademik yıldan oluşan bir programdır. Fakültenin öğrenim döneminin başlama, bitiş, yarıyıl tatili ve sınav tarihlerine Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.

(3) Öğrencinin bir sonraki döneme geçmesi için, genel zorunlu dersler, mesleki yabancı dil dersleri ve seçmeli dersler dışında, önceki dönemin eğitim sürecini başarması gerekir.

(4) Fakültede dönem I, II ve III’te öğrenim, ders kurulları biçiminde yürütülür. Ders kurulları, temel ve klinik tıp bilimlerinin, konulara ve sistemlere göre düzenlenmiş yatay ve dikey entegrasyonu biçiminde verilir. Her döneme ilişkin ders kurulları, teorik dersleri, pratik laboratuvar uygulamalarını, beceri uygulamalarını, interaktif modülleri ve seçmeli dersleri kapsar.

(5) Fakültede dönem IV ve V’te klinik bilimler eğitimi, stajlar biçiminde yürütülür. Stajlar aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Öğrenciler, teorik dersler ve pratik uygulamalara katılır, öğretim üyesi ve elemanlarının gözetimi ve denetimi altında hastaları izler.

b) Her staj için stajyer öğrencilerin devam durumu ve eğitiminin koordinasyonu, ilgili anabilim dalı başkanının belirlediği staj sorumlusu tarafından yürütülür.

c) Dönem IV ve V’te yer alan stajların bitirme sınavları ilgili staj süresinin sonunda yapılır.

ç) Öğrenci devamsız olduğu stajı bir sonraki yılın ilk öğrenci grupları ile tekrarlar ve sınavına girer. Öğrenci tekrarlamak zorunda olduğu tüm stajlardan başarılı olduğu takdirde, yeni ders yılının başlamasını beklemeden, dönem koordinatörü tarafından belirlenen bir tarihte bir üst dönem öğrenim programına katılabilir.

İntörnlük (Aile Hekimliği Dönemi)

MADDE 12 – (1) Dönem VI, klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmalarını kapsayan ve 52 hafta süren intörnlük (aile hekimliği) dönemidir.

(2) İntörnlük uygulaması öncelikle Fakültede yapılır. Bununla birlikte, intörnlük programının bir staj dilimindeki eğitim, Yönetim Kurulunun onayı ile yurtiçinde akredite tıp fakültelerinde veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı tıp eğitimi kurumlarında yapılabilir.

(3) İntörnlük dönemi öğrencileri öğrenimlerini; değişim programı kapsamında yurt dışındaki tıp eğitimi kurumlarında yapabilir.

(4) İntörnlük döneminde başarı durumu, Fakültenin mezun öğrencilerde aradığı yetkinlikler dikkate alınarak klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları sırasında tıbbi girişimler, hasta izlemleri, hastalara ve personele karşı davranışlar, nöbetle devam, katıldığı seminer ve toplantılardaki katkılarına göre belirlenir. Başarı durumu intörn karnesi ile belirtilir.

(5) Fakülte dışında yapılan eğitim sonunda intörn karnesi, eğitim aldığı bölümün başkanı tarafından doldurulur. Aksi durumda öğrencinin durumu Anabilim Dalı Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından incelenir.

(6) İntörnlük dönemi öğrencilerinin devam durumları ve eğitimlerinin koordinasyonu, ilgili anabilim dalı başkanının görevlendirdiği staj sorumlusu tarafından yürütülür.

Eğitim-öğretimin planlanması

MADDE 13 – (1) Fakültede, öğrencilerin eğitim ve öğretim çalışmalarının planlanması ve düzenlenmesi için danışma kurulu niteliği taşıyan Tıp Eğitimi Kurulu oluşturulur. Eğitim Kurulunun görev ve yetkileri Üniversitece belirlenir.

(2) Ders programı kitabında yer almak üzere, anabilim dalları, her yıl bir sonraki yılın ders başlıklarını ve bu dersleri verecek olan öğretim elemanlarını belirleyip dönem koordinatörleri aracılığıyla Başkoordinatörlüğe bildirir.

(3) Başkoordinatör; bir sonraki ders yılı akademik takvimini, ders programını, sınav tarihlerini ve dersleri verecek öğretim üyelerinin isimlerini gösteren ders programı kitabını hazırlayarak Mayıs ayı içerisinde Dekanlığa sunar.

(4) Ders programı kitabı Fakülte Kurulunca onaylanarak Senatoya sunulur ve kabulü halinde yürürlüğe girer.

(5) Ders programı kitabının basılı ve/veya elektronik olarak öğretim üyelerine imza karşılığı dağıtılması ile ders görevlendirmeleri tebliğ edilmiş sayılır.

Ortak zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 14 – (1) Fakültede, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslara göre 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri birinci sınıfta zorunlu olup her biri 60 saat olarak, ayrıca dönem I ve III’te Tıbbi İngilizce dersi okutulur. Ayrıca seçmeli dersler okutulur.

(2) Ortak zorunlu derslerden alınan notlar, genel başarı notunun hesaplanmasına dâhil edilmez.

(3) Seçmeli dersler her dönem başında Tıp Eğitimi Kurulu tarafından belirlenir. Eğitim Kurulu tarafından uygun görülen seçmeli dersler, Fakülte Kurulu tarafından onaylanarak ders programı kitabına alınır.

(4) Öğrenciler, eğitim döneminin ilk haftası içinde seçmeli ders tercihi yaparlar. Tercih sırasına ve dersin kontenjanına göre öğrencilerin seçmeli derslerden birine kaydı yapılır.

(5) Seçmeli derslere devam zorunluluğu vardır. Başarı durumu, “Başarılı” veya “Başarısız” şeklinde dersi veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Seçmeli dersten başarısız olan bir öğrenci kaldığı veya başka bir seçmeli dersi alır.

(6) Fakülteden mezun olabilmek için öğrencinin ilk 4 yarıyıl içerisinde en az 2 seçmeli dersten başarılı olması gereklidir.

Danışman

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları sorunların çözümüne ve kariyerlerinin planlanmasına yardımcı olmak üzere, fakülteye ilk kayıt sırasında Fakülte öğretim üyeleri arasından Dekanlık tarafından danışmanlar belirlenir.

(2) Öğrencinin ya da öğretim üyesinin başvurusu üzerine danışman öğretim üyesi Dekan tarafından değiştirilebilir.

Dönem geçme ve süre

MADDE 16 – (1) Fakültede dönem I, II ve III’te dönem geçme, dönem IV, V ve VI’da staj geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her yılı, bir sonraki yılın ön koşuludur. Bu nedenle ön koşullu olmadığı belirlenen ortak zorunlu ve seçmeli dersler dışında bir dönemin ders kurullarının bütünü ya da stajların her biri başarılmadan bir üst döneme geçilemez.

(2) İlk beş dönemin tüm eğitim programı başarı ile tamamlanmadan İntörnlük (Aile Hekimliği Dönemi) dönemine başlanamaz.

(3) Fakültede eğitim ve öğretim süresi 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi çerçevesinde düzenlenir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) İlk üç dönemde öğrenciler her ders kuruluna ilişkin teorik derslerin % 70’ine, pratik, beceri uygulamaları, entegre oturumlar, paneller, seminerler, olgu sunumları gibi iyi hekimlik uygulamalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınırların altında kalan öğrencilerin ders kurulu başarı notları (0) sıfır olarak kabul edilir.

(2) Ayrıca, ilk üç dönemde öğrenciler, yıl boyunca teorik derslerin % 70’ine, pratik, beceri uygulamaları, entegre oturumlar, paneller, seminerler, olgu sunumları gibi iyi hekimlik uygulamalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınırların altında kalarak devamsızlık gösteren öğrencilerin yılsonu genel teorik sınavı ve bitirme telafi sınavına girme hakkı yoktur, o yılı tekrar etmeleri gerekir. Devamsız olmadığı halde başarısız olan öğrencilerde teorik dersler için devam mecburiyeti aranmaz, kurul ve yılsonu sınavlarına girerler.

(3) Staj dönemlerinde öğrenciler; teorik derslerin %70’ine, staj uygulamalarının % 80’ine katılmak zorundadır. Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınırların altında kalan öğrencilerin stajı tekrar etmeleri gerekir.

(4) İntörnlük dönemindeki öğrenciler, mazeretli ya da mazeretsiz, her staj için belirlenen toplam eğitim süresinin % 90’ına katılmak zorundadır. Devamsızlık veya yetersizlik durumlarında söz konusu stajın tekrarlanması gerekir.

(5) Yurt içinde ve yurt dışında bilimsel, sportif, kültürel ya da sanatsal etkinliklere katılmak üzere Rektörlük ya da Dekanlık tarafından görevlendirilen öğrencilerin bu izinleri devamsızlık olarak değerlendirilmez. Ancak bu süreler devam gerektiren sürenin dörtte birini geçemez. İzinler, sınavlar için de geçerlidir.

(6) Öğrenciler, sağlık raporu aldıkları takdirde; rapor süresinin söz konusu ders kurulunun ya da stajın devamsızlık sınırını aşması halinde o ders kurulundan veya stajından devamsızlıktan başarısız sayılır.

Geçerli sayılan mazeretler

MADDE 18 – (1) Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretler aşağıda sayılmıştır:

a) Öğrencinin, sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması,

b) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,

c) Askere alınması ve bunu belgelendirmesi,

ç) Tutuklanması veya mahkûm olması ve bunu belgelendirmesi,

d) Birinci derece yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,

e) Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer haller.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç beş iş günü içinde Dekanlığa sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz.

Öğrenime ara verme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, 18 inci maddenin birinci fıkrasında sayılan geçerli mazeretlerin bulunması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile normal öğrenim süresinin yarısı kadar süre akademik izinli sayılabilirler. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak sürekli sağlık sorunları olan ve bu durumu sağlık raporu ile belgeleyenler bu süre kısıtlaması dışındadır. Bu şekilde izin alan öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Özel öğrenci

MADDE 20 – (1) Özel öğrenci, gerekçeli özel izin veya ikili anlaşmalar ile yatay geçiş uygulaması dışında Fakülteye kabul edilen veya Fakülteden bir başka tıp fakültesine gitmesine izin verilen tıp fakültesi öğrencisidir.

(2) Yükseköğretim Kurulunun onayı alınmak suretiyle, Üniversitenin Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarında almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, kendi yükseköğretim kurumunun programlarında bulunan aynı içerikli derslerden ilgili yükseköğretim kurumunun Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlardan alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilirler. Bu öğrencilerde; ilgili yükseköğretim kurumunun programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

(3) Özel öğrenci statüsü kapsamında Fakülteye kabul edilecek veya başka bir tıp fakültesine gitmesine izin verilecek öğrenciler hakkında Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Kabul edilecek öğrencide ise ait olduğu tıp fakültesinin Fakülte Yönetim Kurulu kararı aranır.

Sınavlar ve başarının ölçülmesine ilişkin esaslar

MADDE 21 – (1) Sınavlar ve başarının ölçülmesine ilişkin esaslar, Üniversitece düzenlenir.

(2) Dönem I-III’te bir üst döneme geçebilmek için yılsonu başarı notunun 100 üzerinden 60 ve üzerinde olması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarı Derecesi, Diplomalar, Onur Öğrencisi ve İlişik Kesme

Mezuniyet notu ve başarı derecesi

MADDE 22 – (1) Öğrencinin mezuniyet notu, ilk beş dönemdeki dönem başarı notlarının bu derslere ait AKTS kredi değerleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, AKTS kredi değerleri toplamına bölünerek hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

(2) Mezuniyet için öğrencinin tüm ders programlarından en az CC ve üzeri not alması ve Genel Ağırlıklı Not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir.

(3) Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır.

(4) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

a)

Başarı değerlendirmesi                Başarı notu         Harfli başarı notu       Başarı katsayısı

Pekiyi                                             95-100                       AA                           4,00

İyi-Pekiyi                                        90-94                        BA                           3,50

İyi                                                    80-89                        BB                           3,00

Orta-İyi                                           70-79                        CB                           2,50

Orta                                                 60-69                        CC                           2,00

Zayıf-Orta                                       55-59                        DC                           1,50

Zayıf                                                50-54                        DD                           1,00

Başarısız                                           0-49                          FF                           0,00

Devamsız                                          0-0                          VF                           0,00

Geçer                                                  --                             G                              --

b) (a) bendindeki notlara ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) ve (G) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

2) Bir dersten (DC), (DD), (FF), (VF) harf notlarından birini alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. (G) notu not ortalaması hesaplarında dikkate alınmaz.

3) (VF) derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere verilir. (VF) not ortalaması hesabında (FF) notu gibi işlem görür.

4) Geçer (G) notu, seçmeli derslerden geçen veya çalışmasını başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir.

Diplomalar

MADDE 23 – (1) Fakültenin eğitim-öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için 360 AKTS’yi tamamlamış, genel başarı not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları başarıyla tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine tıp doktoru diploması verilir.

(2) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir.

(3) Mezun olan her öğrenciye diploma eki verilir.

Kayıt silme

MADDE 24 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinerek Fakülte ile ilişiği kesilir:

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

(2) Kendi isteği ile öğrencilikten ayrılacak olanlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurur. Başvuru üzerine kaydını alan öğrenciye kayıtta teslim ettiği lise diploması aslı geri verilerek durum diplomanın arkasında belirtilir. Bu öğrenciler eğitim-öğretim başladıktan sonra başvurmaları halinde önceden yatırmış oldukları öğrenim ücretini geri alamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgi mevzuat, Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim Kurulu kararları ve 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından önce fakülteye kayıtlı öğrenciler hakkında uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.