19 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29923

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ VE

TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ ARAŞTIRMA VE

UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının, ulusal veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre çalıştığının değerlendirilmesi, yeterliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi işlemini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (KTÜ-KATUM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Malzeme Muayenesi Araştırma ve Uygulama Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır: 

a) Kaynak teknolojisi ve buna bağlı diğer kollarda endüstrinin ihtiyacı olan her türlü hizmeti sunmak,

b) Tarafsız muayene kuruluşu olarak kaynak teknolojisi konusuna giren her türlü tahribatlı ve tahribatsız muayeneleri yapmak ve bunlarla ilgili raporlar düzenlemek,

c) Kaynak teknolojisi uygulamaları kapsamında endüstri alanlarında çalışmalar ve danışmanlık yapmak,

ç) Kaynak teknolojisi ve kaynak teknolojisi ile ilgili dallarda her türlü araştırmayı yapmak ve bunları yayımlamak,

d) Kaynak teknolojisi konusunda çalışmalar yapan yurt içi, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projeleri yapmak, bu konulardaki çalışmalara katılmak, desteklemek ve kontrol etmek,

f) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum, kuruluş ve kişilerden gelecek talepler doğrultusunda kaynak teknolojisi alanında danışmanlık hizmeti sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kaynak malzemesi ve teçhizatı üreten, pazarlayan endüstriyel kuruluşlar, kaynak tekniği kullanarak üretim yapan endüstriyel kamu ve özel sektör kuruluşlar ve diğer endüstriyel ve bilimsel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Kaynakla ilgili standart ve şartnameler kapsamında ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, kaynak yöntem şartnameleri oluşturmak ve raporlamak,

c) TS EN ISO 17024 Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar standardı ve ilgili ulusal meslek standartları kapsamında kaynakçı belgelendirme faaliyetlerini yürütmek,

ç) Personel belgelendirme faaliyetleri kapsamında personel belgelendirme el kitapçığı, talimat ve formlar hazırlayarak belgelendirme faaliyetlerini bu kapsamda yürütmek,

d) Kaynak teknolojisi konusunda yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapmak,

e) Kaynak teknolojisi konusunda ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, kongre ve konferanslar düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin  çalışma alanı ile ilgili Üniversite  öğretim  üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak ve faaliyetlerini denetlemek,

ç) Merkezde görevli tüm personelin faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,

d) Üniversite dışı kişi ve kurumlarla iş birliği sürecini koordine etmek,

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak her yıl bir rapor hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Yıllık çalışma programının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek ve Rektörlüğe önermek,

ğ) Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla, gerektiğinde öğrencilerden oluşan alt çalışma ekipleri oluşturmak ve Merkezin faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır; 

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkezin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım faaliyetlerine ilişkin önerileri değerlendirip karara bağlamak, 

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişare nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarda bulunan Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarındaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş kişiden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde, Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım, demirbaş ve sarf malzemeleri Merkezin hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ile Senato kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.