19 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29923

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL, YAN DAL VE ÜSTÜN

BAŞARI PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal ve Üstün Başarı Programları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Çift anadala kabul edilen öğrencilere ikinci anadalı için, ikinci anadalın bağlı olduğu bölüm başkanlığı, dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından ikinci anadal için ayrı bir akademik danışman atanır ve öğrencilerin ders seçimleri hem esas anadal hem de ikinci anadal akademik danışmanının onayıyla kesinleşir.

Çift anadala kabul edilen öğrencilerin, ikinci anadalda ikinci anadalın ders koduyla zorunlu ders olan ve esas anadalda yine ikinci anadalın ders koduyla zorunlu ders karşılığı olan derslerine ilişkin muafiyet işlemleri, ikinci anadalın bağlı olduğu fakültenin veya yüksekokulun yönetim kurulu kararıyla yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üstün başarı programının ilk yılı sonunda genel not ortalaması 2.70’in altında olan veya başarısız dersi bulunan öğrencilerin üstün başarı programından kaydı silinir; bu değerlendirmede bahar yarıyılı sonundaki genel not ortalaması ve başarı durumu esas alınır. Üstün başarı programından kaydı silinen öğrenciler, ilk kayıt oldukları lisans programına devam ederler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen genel not ortalaması koşulu, üstün başarı programına 2015-2016 Akademik Yılında kayıt yaptırmış öğrenciler için 2.50 olarak uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.