7 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29911

YÖNETMELİK

Uludağ Üniversitesinden:

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2014 tarihli ve 29098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin son cümlesinde geçen “belgelemeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “durumunda” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dille öğretim yapılan ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için 15/10/2016 tarihli ve 29858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfında bulunan öğrenciler, Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine tabi olurlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu öğrencilerin ders kaydı ile ilgili işlemler 28 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin sadece otomasyon sisteminden ders kaydını yaptırması ya da sadece katkı payı/öğrenim ücretini ödemiş olması kayıt yenileme için yeterli değildir. Kayıt yenileme için her ikisinin de yerine getirilmiş olması gerekmektedir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Öğrenciler her eğitim-öğretim yılında, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen katkı payı/öğrenim ücretini, akademik takvimde belirlenen sürede ödemekle yükümlüdür. Katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin o dönem için kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz. Öğrencinin katkı payı/öğrenim ücretini ödemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(2) Öğrencilerden her bir dönem için birinci örgün öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci örgün öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Kendi imkânı ile öğrenim görmek üzere Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları ile kayıt olan öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın, her bir dönem için katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birimin yönetim kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanmış ilân üzerine yazılı başvuruya dayalı olarak yeniden kimlik kartı verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yabancı dil öğretimi; Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yürütülür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın; öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için, hiç almadıkları ve/veya devam koşulunu yerine getirmedikleri için sınav hakkı elde edemedikleri ders sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Azami öğrenim süreleri sonunda, kayıtlı oldukları bölüm/programdan mezun olabilmeleri için son sınıf öğrencilerine, daha önce alıp başarısız oldukları (FF), (FD), (K) notu aldıkları tüm dersler için, ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Sınavda alınan notlar harf notuna çevrilir. Yarıyıl/yıl içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

(4) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, beş derse indiremeyen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Ek sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısını, hiç almadıkları ve devam koşulunu yerine getirmedikleri dersler de dâhil olmak üzere, iki ile beş dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl, ek sınavları almadan iki ile beş dersi kalan öğrencilere ise dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre tanınır. Verilen ek süreler sonunda mezuniyet için birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. Ek süre verilen öğrenciler, katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek dönem kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar.

(6) Ek sınavlar sonunda, mezuniyet için bir dersten başarısız olan öğrencilere, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

(7) Program müfredatında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu sağlayamadıkları için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Öğrenciler sınavlarına katılmak istedikleri dersleri dönem başında dilekçe ile kayıtlı oldukları birime bildirmek zorundadırlar.

(8) Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrencilerden, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav haklarından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar. Bu durumda olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Seçmeli dersler, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak belirlenen derslerdir. Bu dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarından dersler de olabilir. Ders planlarında seçmeli derslerin, mezuniyet için alınması gereken toplam kredinin en az %25’ini oluşturacak biçimde düzenlenmesi esastır. Seçmeli dersler aynı düzeydeki bir başka bölümün veya programın dersi de olabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders planları, ilgili alt kurulların önerileri dikkate alınarak ilgili kurul tarafından her yıl mayıs ayına kadar belirlenir ve Senatonun onayından sonra kesinleşir. Bununla birlikte önceki yıllarda belirlenmiş olan ders planlarında; bilim alanında oluşan gelişmeler nedeniyle öğretime başlanacak yıl için zorunlu değişiklikler yapılabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Ders yükü, öğrencinin her dönemde alacağı ders yükü, ait olduğu bölümün veya programın ders planında belirtilen AKTS kredi yüküdür.

(2) Ders alma işlemi, öğrenci otomasyon sisteminden, öğrenci tarafından yapılır.

(3) Önceki yarıyıllardaki/yıllardaki zorunlu dersleri tekrarlama veya ilk defa alma durumunda olan öğrenci; öncelikle bu derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Çakışma nedeniyle ders kaydı yapamayan öğrencinin, çakışmayan en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile en fazla bir üst yarıyıldaki/yıldaki derslere kayıt yaptırmasına izin verilir. Öğrencilere, ilgili birimin Fakülte/Bölüm/Program Kurulları tarafından denkliği kabul edilen dersleri, Üniversitenin diğer bölümlerinden almalarına izin verilir. Ancak lisans öğrencileri önlisans programlarından, önlisans öğrencileri lisans programlarından ders alamaz. Üst yarıyıl/yıldan ders alma üçüncü yarıyıldan/ikinci yıldan itibaren başlar. Ders muafiyeti uygun görülen öğrenciye, muaf olduğu AKTS kredi yükü kadar, bir üst yarıyıldan/yıldan ders almasına izin verilir. Buna göre; GANO’su 1.80’in altında olan öğrenci yeni ders alamaz sadece başarısız olduğu dersler ile koşullu geçtiği dersleri (DD, DC) alabilir. Öğrencilerden;

a) GANO’su 1.80-1.99 arası olanlara, 30 AKTS,

b) GANO’su 2.00-2.49 arası olanlara, 36 AKTS,

c) GANO’su 2.50-2.99 arası olanlara, 40 AKTS,

ç) GANO’su 3.00 ve üzerinde olanlara, 50 AKTS

kredi yükü kadar ders almasına izin verilir.

(4) Alabileceği en fazla ders yükü kadar derse yazılan ve bölüm veya programdan mezun olabilmesi için ders yükünü aşacak durumda sadece bir dersi kalan öğrenciler bu tek derse de yazılmak koşuluyla ders yükünü bir ders arttırabilirler.

(5) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olanlar ile bu dersleri döneminde alamayan öğrenciler, yerine konulan eşdeğer derslerden sorumlu olurlar.

(6) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerde kapanan seçmeli derslerini iptal ederek, açık bulunan seçmeli veya zorunlu derslere kayıt yaptırabilir.

(7) Dönemsel seçmeli ders sayısından fazla sayıda seçmeli ders alınması durumunda; alınan dersler arasından en yüksek nota sahip olan derslerin dönemsel seçmeli ders sayısı kadarı GANO hesabına katılır.

(8) Öğrenciler süresinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremezler.

(9) Kuramsal ve uygulama kredisi olmayan ders ve stajlar genel akademik not ortalamasına katılmaz.

(10) İzledikleri müfredat programından, almaları gereken tüm derslere ait yükümlülüklerini yerine getiren, ancak ders planlarındaki değişikliklerden dolayı, mezuniyet için bu Yönetmelikte belirtilen en az AKTS kredi yükünü tamamlayamayan öğrenciler, eksik kalan AKTS kredi yüklerini Sosyal-Kültürel Seçmeli Havuzundan alacakları ders/dersler ile tamamlamak zorundadırlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, genel ağırlıklı not ortalamalarını yükseltmek için daha önce aldıkları ve başardıkları veya muaf oldukları derslere, yeniden kayıt olabilir. Öğrencinin bu derslere yeniden kayıt yaptırabilmesi için devam ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.

(3) Ders ve/veya uygulamada devam şartlarını yerine getirmiş olan ancak başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin bu derslere yeniden kayıt yaptırabilmesi için devam ve belirlenen yarıyıl/yıl içi ölçme araçları etkinliklerini yerine getirmesi gerekir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci, onikinci ve onüçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Herhangi bir yarıyılın ders planında yer alan derslerin sınavları aynı anda olmayacak şekilde programlanır. Aynı günde; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında okutulan derslerin sınavları hariç, aynı yarıyıla ait en çok iki dersin sınavı yapılabilir.”

“(12) Birim yönetim kurulları tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden ya da sağlık raporu ile belgelediği sorunlarından dolayı ara sınava giremeyen öğrencilere mazeretinin bitim tarihini izleyen en geç yedi iş günü içinde kayıtlı oldukları birime başvurmaları koşulu ile mazeret sınav hakkı verilebilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, bütünleme sınavları ve ek sınavlar için öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilmez.

(13) Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için, her yarıyılın/yılın en geç son haftasına kadar mazeret ara sınavları yapılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) (M) Muaf: Öğrencilerin daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda aldığı ve bölüm/program başkanlığının önerisi ile birim yönetim kurulunca denkliği tanınan, ancak harf notu karşılığı olmayan derslere verilir. (M) GANO hesabına katılmaz.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) %10 başarı değerlendirmeleri aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder. Yabancı uyruklu öğrencilerden alınacak katkı payı/öğrenim ücreti ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

b) %10 başarı değerlendirmesinde bakılan yarıyıl sonunda öğrenciler, dönem ortalamasına göre belirlenir. Dönem ortalaması 2.50 altında olan öğrenci değerlendirmeye alınmaz.

c) Öğrenci değerlendirmenin yapıldığı dönem ve önceki dönemlere ait bütün derslerini almış ve başarmış olmalıdır.

ç) Güz yarıyılı sonunda %10’a giren öğrenciler tespit edilirken güz yarıyılı sonu sınavları ile bahar yarıyılı kayıt yenileme süresi arasında sürenin kısa olması nedeniyle listeler bahar yarıyılı başlangıcından itibaren on gün içerisinde tespit edilir. Öğrencinin bahar yarıyılında ödemiş olduğu katkı payı ve öğrenim ücreti iadeleri bahar yarıyılı içerisinde yapılır.

d) Öğrenci sayısı belirlenirken azami öğrenim süresini aşan öğrenciler değerlendirmeye alınmaz.

e) Üstten alınıp başarısız olunan dersler %10 değerlendirmesini etkilemez, yarıyıl ortalamasına bakılır.

f) Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki öğrencilerin notlarının intibakının gecikmesi, birim yönetim kurulu kararı ile not değişikliği ve benzeri nedenlerle notların sisteme geç işlenmesi durumunda %10’a giren öğrenci listesine alınamayan öğrencilerin durumları öğrencinin başvurusu üzerine birim yönetim kurulunca değerlendirilir.

g) %10 değerlendirmesinde son sıradaki öğrenci ile aynı ortalamaya sahip öğrenciler de değerlendirmeye alınır.

ğ) %10 listelerinin açıklanmasından sonra itirazlar on gün içerisinde birim öğrenci işleri bürolarına yapılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Normal öğrenim süreleri dikkate alınarak, bütünleme sınavları ve yaz öğretimi hariç, güz ve bahar dönemi sonunda, o döneme ait not ortalaması 3.00-3.49 olanlar, onur öğrencisi; 3.50 ve daha yüksek olanlar, yüksek onur öğrencisi sayılır. Üst yarıyıllardan ders alan başarılı öğrenciye dönemsel AKTS yükü gözetilmeksizin onur/yüksek onur belgesi verilir. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir dönemde disiplin cezası almaması ve bulunduğu dönem dâhil tüm dersleri almış ve başarmış olmaları gerekir.

(2) Bu öğrencilerin listesi, ilgili birim tarafından her dönem sonunda ilan edilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik; lisans programında en az 240 AKTS kredilik; Veteriner Fakültesinde en az 300 AKTS kredilik; Tıp Fakültesinde ise en az 360 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2.00 olan ve programa ait alması gereken tüm derslerin yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Diplomanın ön yüzünde öğrencinin adı, soyadı, birimi, bölümü ve/veya programı, ön lisans/lisans derecesi ve varsa sahip olduğu yasal haklar diplomanın düzenlenme tarihi ve diploma numarası, diplomanın arka yüzünde ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, öğrenci numarası, mezuniyet tarihi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanının onayı bulunur. Fakülte mezunlarının diplomaları Rektör ve dekan, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve konservatuvar mezunlarının diplomaları Rektör ve müdür tarafından imzalanır.

(3) Diplomalara soğuk damga ve sıcak hologram uygulanır.

(4) Mezun olan öğrenciler, diplomalarını mezun oldukları birimden şahsen veya noterden düzenlenen vekâletnameyle tayin ettikleri vekil aracılığı ile alır.

(5) Diplomanın kaybedilmesi halinde, Türkiye genelinde dağıtımı yapılan yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilânı ve nüfus cüzdan suretlerini ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak; diplomanın tahrip olması halindeyse eski diploma ve nüfus cüzdan suretlerini ekledikleri yazılı başvuruya dayanarak “ikinci kez düzenlenmiştir” ibaresi yer alan diploma hazırlanır. Yeniden düzenlenecek diplomalarda öğrencinin sicil ve mezuniyet bilgileri korunarak işlem yapılır.

(6) Mezuniyetten sonra evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliğine ilişkin evraklar ile ilgili birime başvurulması halinde diplomanın arkasına tarih konularak değişikliğe ilişkin şerh düşülebilir. Değişikliğe ilişkin evraklar ile diploma; şerh düşülmek, imzalanmak ve onaylanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Diploma defterinde her iki birim tarafından da gerekli açıklama işlemi yapılır.

(7) Mezuniyet tarihi, tüm eğitim-öğretim çalışmalarının ve sınavların başarılmasına, varsa stajların tamamlanmasına bağlı olarak ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mezun edildiği tarihtir.

(8) Çift anadal lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin ikinci anadala ilişkin ilgili bölümün/programın ders planında teklif edilen ve Senato tarafından onaylanan AKTS kredi alt sınırı kadar dersi başarması ve gerekli GANO’yu sağlaması gerekir.

(9) Öğrencinin yazılı başvurusu ile genel ağırlıklı not ortalamasını yükseltmek amacıyla yaz öğretiminden yararlanma isteğinin ilgili birim yönetim kurulunun uygun bulması halinde mezuniyet işlemleri yaz öğretiminden sonraki akademik başarısına göre yapılır.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39 – (1) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak ilgili birimin yönetim kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretimden çıkarma cezası almış olan öğrencilerin ilgili birim yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunan öğrencilerin kendi isteği ile Üniversite ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrencilere, daha önce kayıtlı bulundukları birime dilekçe ile başvurmaları halinde, durumlarını gösteren bir belge verilir. Üniversiteye kayıt sırasında verdikleri belgelerden sadece lise diplomasının arkasına işlem yapılarak geri verilir. Diplomanın fotokopisi aslı gibidir onaylanarak öğrencinin dosyasında saklanır.

(3) Üniversiteden yatay geçiş yolu ile ayrılanların öğrenci dosyası, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumunun yazısı üzerine ilgili birime gönderilir. Gönderilen belgelerin tümünün birer fotokopisi öğrencinin dosyasında saklanır.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Tıp Fakültesinde eğitim-öğretim, Fakülte için belirlenen hükümlere göre yürütülür.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Azami süre

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun geçici 67 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihte Üniversiteye kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı esas alınır.

Ders alma

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) GANO’su 1.99 ve altında olan 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı ve öncesi kayıtlı öğrenci öncelikle başarısız olduğu dersleri tekrar eder ve kredi yükü 30 AKTS’yi geçemez. Bu öğrenci üst sınıftan ders alamaz.”

MADDE 21 – Bu Yönetmelik, 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2014

29098

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2015

29408