5 Aralık 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29909

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BAUM): Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Selçuk Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; bilgi sistemleri alanına giren her konuda Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların gereksinim duyduğu her türlü alt yapı, donanım, yazılım, proje hizmetlerinin ve bunların uygulama çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, danışmanlık hizmeti vermek; en yeni teknolojinin aranması, bulunması, uygulamaya konulması amacıyla disiplinler arası araştırmalar yapmak; Üniversitenin bilgi toplumuna geçiş sürecinde e-üniversite projeleri ile ilgili çalışmalar yaparak, bu konularda uygulanacak politikaların belirlenmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin bilgi sistemleri ve iletişim alt yapısını geliştirmek için gerekli her türlü araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları gerçekleştirmek, çalıştığı konularda iletişim altyapısı ve veri bankaları kurmak, güncelleştirilmesini sağlamak.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde yürütülen internet uygulamalarını, her türlü donanım, yazılım lisanslama işlemlerini takip ve koordine etmek, e-üniversite projeleri ile ilgili çalışmaları yapmak.

c) Bilgi sistemleri konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların karşılaştıkları donanım ve yazılım sorunlarının çözümüne yönelik proje çalışmalarını yapmak, uzman görüşü oluşturmak, bilirkişi hizmeti vermek, seminer, kurs, konferans düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifika programları düzenlemek.

ç) Çalışmalarını daha ileri düzeye çıkarabilmek, bilgi sistemleri alanına giren konularda görevli elemanların bilgi ve görgüsünü artırmak için yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlardan yararlanmak üzere işbirliği yapmak.

d) Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik verileri açıklayan yayınlar yapmak.

e) Bilgi işlem alanında bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, düzenlemek.

f) Üniversitede araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencilerin yetişmesine yardımcı olmak.

g) Bilimsel anlamda yürütülen yurt içi ve yurt dışındaki büyük çaplı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım ve otomasyonları hazırlamak.

ğ) Bilgisayarla ilgili her türlü eğitim, araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek ve bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin yararlanmasını sağlamak.

h) Bilgisayar yazılım ve donanımı ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Üniversitenin ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu yazılım, donanım, eğitim ve yazılım güvenliği hizmetlerini yürütmek.

i) Merkezin ana sunucularının ve genel ağların güvenliğini sağlamak; sağlıklı ve kesintisiz işlemesini temin etmek.

j) Bilgisayar merkezindeki sistemin etkili bir şekilde kullanılması amacıyla Üniversite akademik ve idari personelinin eğitimi için seminerler ve kurslar düzenlemek, bilgi işlem alanında yeni projeler geliştirmek.

k) Merkezin amacına uygun, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için, Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine yardımcılarından birini, müdür yardımcıları da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez birimlerinin genel gözetim ve denetim görevini yürütmek, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kuruluna bilgi vererek birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı eğitim, öğretim, araştırma ve işbirliği yapmak, diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek.

ğ) Araştırma ve uygulama projelerini yapacak proje elemanlarını, proje yürütücülerini belirlemek ve görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile bilgisayar teknolojileri konusunda deneyimli, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından belirlenen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılanların yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla ayda en az bir defa toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Yönetim Kurulu tutanaklarının birer nüshası Rektörlüğe gönderilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez tarafından geliştirilen ya da desteklenen araştırma, uygulama ve projelerle ilgili patent ve telif haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

ç) Araştırma, yayın ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

d) Merkez bünyesinde bilimsel çalışma, danışma, değerlendirme grupları ve komisyonları kurmak.

e) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

f) Yürütülecek projelerle ilgili çalışma ilkelerini belirlemek, gerekli çalışma gruplarını ve laboratuvar ortamını sağlamak.

g) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

ğ) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyaçlarını belirlemek ve görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak.

h) Üniversiteye bağlı bölüm ve birimlerdeki bilgisayar iç yapılanmalarında uyulması gereken standartları ve bu sistemler arasındaki teknik uyumluluğu sağlayacak önlemleri belirlemek ve gerekli işbirliğini sağlamak.

ı) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini inceleyerek, uygun görüleni değerlendirmek, öneriler sunmak ve destekleme şeklini belirlemek.

i) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Taşınır mallar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü taşınır mal Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin ilgili birimlerinin kullanımına sunulur.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, gerektiğinde bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 15/5/1991 tarihli ve 20872 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.