1 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29905

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2016/39)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/47)

MADDE 1 – 3/10/2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2016/39)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (ö) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Damızlık dişi buzağı: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı en fazla 8 aylık dişi buzağıyı,”

“ö) Merkez proje değerlendirme komisyonu (MPDK): Bakan oluru ile Hayvancılık Genel Müdürü başkanlığında, genel müdür yardımcısı, daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az 5 kişilik komisyonu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan oluru ile Hayvancılık Genel Müdürü başkanlığında, genel müdür yardımcısı, daire başkanları ve konu uzmanı teknik elemanlardan olmak üzere en az 5 kişiden oluşur.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/10/2016

29846