1 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29905

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından;

GÜLHANE ASKERÎ TIP FAKÜLTESİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/9/2011 tarihli ve 28069 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gülhane Askerî Tıp Fakültesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.