21 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29895

YÖNETMELİK

Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN FLORA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, işleyişi, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Flora Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ülkemiz ve ülke dışındaki sanal herbaryumları dikkate alınarak Van Flora Sanal herbaryumunu internet entegreli hazırlamak, akademik ve lisansüstü flora çalışmaları sonucu toplanan ve teşhis edilen bitki örneklerinin Merkezin herbaryumuna kayıtlanmasını sağlamak.

b) Merkez için gerekli fiziki altyapıyı yeniden düzenlemek, sonrasında Merkezin gelişimini sağlamak.

c) Merkez ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki ilgili kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, üretim yapmak, bunları teşhir etmek, internet üzerinde sanal ortamda hizmete sunmak ve değişim koleksiyonları meydana getirmek.

ç) Materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak.

d) Bitkilerin gen kaynaklarının korunmasına katkıda bulunmak ve tanıtımlarını sağlamak.

e) Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve ilgili konularda çalışan öğretim üyelerinin uygulamalı çalışmalarına destek olmak.

f) İlköğretim ve ortaöğretim ile yükseköğretim öğrencilerine bitkileri tanıtmak, sevdirmek ve çevre bilincinin oluşmasına ve çevrenin korunmasına katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetleri yürütür:

a) Ülkemiz ve ülke dışından getirilecek bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve sergilendiği botanik bahçesi ile halka, yerli ve yabancı turistlere ve bilim insanlarına hizmet vermek.

b) Van havzası bölgesi bitkileri başta olmak üzere, ekonomik değeri olan ve/veya geniş-dar yayılışlı Türkiye’ye özgü bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, bu bitkilerin korunması ve gelişmesine destek olmak ve bu bitkileri ziyaretçilere tanıtmak.

c) Üniversitenin ilgili bölümlerindeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak.

ç) Botanik bahçesi alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesine destek olmak.

d) Van havzası bölgesi bitkileri ile ilgili görsel-işitsel her türlü belgeyi temin ederek, bunlardan Üniversite elemanlarının, öğrencilerin ve kamuoyunun yararlanmasını sağlamak.

e) Danışmanlık hizmetleri vermek ve bitki temininde çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak.

f)  Merkezin kuruluş ve gelişmesine katkı sağlayacak bitki, her türlü bitkisel ürün, basılı yayın malzemesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

g) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanun hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversitede konu ile ilgili lisansüstü çalışmalarda toplanan ve kullanılan bitki örneklerinin tez savunmalarından önce Merkeze teslim edilmesi ve sanal ortama aktarılması zorunludur.

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezi yönetmek,

c) Merkezin idari işlerini yönetmek,

ç) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

d) Her yılsonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşüne sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyetleri ile ilgili Üniversitenin tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usulde yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma düzenini belirlemek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda başvuru ve projeleri inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini ve çalışma programını karara bağlamak.

c) Mevcut imkânları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda karar almak.

ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif ve patent hakları gibi haklara ait esasları ilgili mevzuata göre tespit etmek.

d) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini karara bağlamak.

e) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin programı görüşüp karara bağlamak.

f) Müdür tarafından gündeme getirilecek diğer konuları karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu on kişiden oluşur ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip ya da Merkezin çalışmalarına destek sağlayabilecek Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu kuruluşları ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından seçilir.

(3) Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süreleri dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan görevden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri seçilir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, uzman, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar ile merkeze bağış yolu ile gelecek her türlü demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 15 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.