7 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29881

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu,

b) Koordinatör: Merkez ve/veya birim/çalışma grubu koordinatörünü,

c) KYK: Mersin Üniversitesi Kalite Yönetim Koordinatörlüğünü,

ç) Merkez (MİSAM): Mersin Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkez Müdürünü,

e) Rektör: Mersin Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Mersin Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her alanda eğitim, bilimsel araştırma, klinik uygulama çalışmaları yapmak ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her konuda bilimsel araştırma, uygulama, inceleme yapmak, klinik uygulama çalışmalarında bulunmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.

b) İş sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

c) Faaliyet alanı kapsamında üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeylerde sürdürülen eğitim çalışmalarını desteklemek, bu eğitim programlarına yönelik uygulama ve araştırma olanakları sağlamak.

ç) Amaçları doğrultusunda basılı ve görsel yayınlar yapmak, iş sağlığı ve güvenliği, konusunda gelişme ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşları, üniversiteler, iş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla, sosyal taraf temsilcileri ile işbirliği kurmak, çalışmalar sürdürmek, çalışmalara katkıda bulunmak.

e) İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, bu alanda çalışan profesyonellerle iletişim ağı kurmak.

f) İş sağlığı ve güvenliği konularında işçi, işveren ve temsilcilerinin, çalışanların eğitimi yanı sıra bu alanda çalışan profesyonellere yönelik eğitim programları yapmak.

g) Üniversite sanayi işbirliği çalışmalarına katkıda bulunmak, farklı kurum, kuruluş ve işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki hizmet sunumu, inceleme, araştırma, proje, danışmanlık taleplerini karşılamak, bu konularda faaliyet sürdüren Üniversite birimleri arasında koordinasyon ve organizasyon çalışmalarını sürdürmek.

ğ) İş sağlığı ve güvenliği konusunda kamuoyu oluşmasına, bilinçlenmesine, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin korunmasına katkıda bulunmak.

h) Üniversite bünyesinde ya da işbirlikleri ile halen faaliyet gösteren ya da yeni oluşturulacak, ilgili mevzuat kapsamında iş sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sunumu yapan birimlerin oluşturulmasına, sürdürülmesine ve koordinasyonuna katkıda bulunmak.

ı) İş sağlığı ve güvenliği alanında proje ve araştırma önerileri geliştirmek, uygulamak ve yayınlamak, bu amaçla Üniversite birimleri arasında ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

i) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla üç öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

c) Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak,

ç) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

d) Gerekli durumlarda Merkez birimleri, koordinasyon/çalışma gruplarının çalışmalarının uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi için bir koordinatör görevlendirmek,

e) Yönetim ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

f) Merkeze bağlı birimlerin veya koordinasyon/çalışma gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

g) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve dış paydaş birimleri arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğini sağlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek,

h) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

ı) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak,

i) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların ücret ödemeleri gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak,

j) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmektir.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir müdür yardımcısı ve Rektör tarafından seçilen üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş öğretim elemanından oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak,

b) Müdür tarafından her yılın Ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

c) Müdür tarafından her yılın Aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak,

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen Merkez birimlerinin, koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulması, bunların görevlendirilmesi, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini karara bağlamak,

d) Koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak,

e) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve arasında Merkezin amaçları doğrultusunda işbirliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak,

f) Gerekli durumlarda ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, sanatçı, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak,

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak,

ğ) Merkezin ödenek ve akademik, sanatçı, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

h) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri, hizmet ve etkinliklere katılacak kişi ve kuruluşların, ücret ödemeleri gerekiyorsa, ödeyecekleri ücretleri belirleyerek Rektör onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile kamu kurumu, vakıf, sivil toplum kuruluşu, yerel yönetim, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgesi, özel yasa ile kurulmuş teşebbüs, özel kurum ve kuruluşları ile Mersin Üniversitesi fakültelerini, enstitülerini, yüksekokullarını, meslek yüksekokullarını, uygulama ve araştırma merkezlerini temsilen katılan en çok 25 kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa ve gerekli durumlarda olağanüstü toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, sanatçı, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.