7 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29881

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (CEKAUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası alanda ceza hukuku eksenli sorunları tespit etmek ve bu sorunlara çözümler üretmek, suç işlenmesinin önlenmesi amacına yönelik kriminolojik veriler elde edilecek projeler ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmek, karşılaştırmalı hukukta ceza hukuku alanındaki gelişmeleri ve güncel tartışmaları takip etmek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma, inceleme, danışmanlık ve yayın faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, düzenlenen bu etkinliklere katılmak ve desteklemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına yönelik olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

a) Ceza hukuku, kriminoloji ve bağlantılı alanlarda, gerek ulusal gerekse uluslararası seminer, konferans, bilimsel toplantı, kurs ve benzeri etkinlikleri düzenlemek ve bunlara katılmak,

b) Ulusal ya da uluslararası alanda ceza hukuku ve kriminoloji ile ilgili her konuda araştırma, inceleme, proje çalışmaları yapmak, yaptırmak, yapılan etkinliklere katılmak, desteklemek,

c) Ceza hukuku ve kriminoloji ile ilgili konularda yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara katkıda bulunmak,

ç) Merkezin amaçlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

d) Faaliyet alanıyla ilgili gerekli donanımı kurmak, ulusal ve uluslararası yayınları izlemek ve bunları Merkeze kazandırmak,

e) Araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları ve üretimi gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar kurmak, ulusal ve uluslararası alanda uzmanlardan yararlanmak ve işbirliği yapmak,

f) Ceza hukuku ve kriminoloji alanında faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluş personeline yönelik düzenli, bilimsel, mesleki nitelikli olgunlaşma ve uzmanlaşma kursları, seminerleri ve benzerlerini açmak ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş olanlara katılmak,

g) Faaliyet alanları ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü etkinlik ve yayınları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm etkinliklerinden Yönetim Kuruluna ve Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından birisi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün bulunmadığı durumlarda Müdüre vekâlet eder. Görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bitince, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,

b) Danışma Kurulu ile Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet plan ve programını hazırlamak,

ç) Rektör tarafından onaylanan plan ve program ile Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

d) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Bünyesinde oluşturulan birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek,

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit etmek, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak,

g) Proje gruplarının çalışma ekiplerini oluşturmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görevinden ayrılması ya da görevi sürdüremeyecek olması halinde, Rektör, aynı usulle yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşerek oy çokluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirerek karara bağlamak,

b) Müdür tarafından sunulan Merkezin idari ve bilimsel çalışmalarını incelemek ve karara bağlamak,

c) Eğitim, araştırma, proje, toplantı düzenleme, danışmanlık hizmeti, yayın, kurs verme gibi konularda karar vermek,

ç) Müdürün önerilerini dikkate alarak Merkezin çalışma gruplarını oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Merkezin çalışmalarına görüş, öneri, taslak ve projeleri ile destek veren uzmanlardan olmak üzere en az beş en çok on bir kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinden; Üniversite bünyesinde çalışan üyeler Rektör tarafından, diğer kurumlardaki konusunda uzmanlaşmış kişiler arasından seçilecek üyeler ise istekleri halinde, Rektörün daveti/talebi üzerine ve ilgili kurum yetkilisinin onayı ile üç yıl için görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Rektörün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan olarak toplanır. Rektör ve Müdür, Danışma Kurulunun doğal üyesi ve başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulu toplantılarına katılabilirler. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirilme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir raportör görevlendirirler.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.