7 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29881

YÖNETMELİK

Bülent Ecevit Üniversitesinden:

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezsiz yüksek lisans ve ALES puanı aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamasına,  not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığına göre sıralama yapılarak kontenjan dahilinde adaylar programlara kabul edilirler.

b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır. Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

c) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Doktora programına kabulde başarı notu aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:

a) Başvurduğu programın puan türünde ALES standart puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır.

b) Temel Tıp Bilimlerinde doktora programına kabulde başarı notu tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavından alınmış temel tıp puanının veya ALES’in sayısal puan türünden alınmış puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır.

c) Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

ç) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvuran adayların kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si,  portfolyö incelemesinin %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvurmayan adayların kabulünde başarı notu, adayın lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans akademik not ortalamasının, %50’si, portfolyö incelemesinin %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır. Not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

c) Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

ç) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2016

29805