26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

ÖN LİSANS VE LİSANS YABANCI DİL HAZIRLIK VE YABANCI DİL

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/7/2010 tarihli ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Ortak zorunlu yabancı dil derslerinin programlanması ve uygulanması; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrenciye aldığı yabancı dilin temel kurallarını öğretmeyi, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmeyi, yabancı dilde okuduğunu ve duyduğunu anlayabilmeyi ve kendisini sözlü veya yazılı olarak ifade edebilmeyi; yabancı dilde öğretimin amacı ise ön lisans, lisans ve lisansüstü diploma programı mezunlarının alanlarına ilişkin yabancı dil yeterliliklerini kazanmalarını sağlamaktır.

(2) Birimlerde hangi dilde/dillerde isteğe bağlı ve zorunlu hazırlık eğitimi yapılacağına, birim kurulunun önerisi ile Yüksekokul Müdürlüğünün görüşü alınarak Senato tarafından karar verilir.

(3) Hazırlık programlarına dinleyici ve/veya misafir öğrenci kabul edilmez.

(4) Hazırlık programlarında İngilizce için B2, Fransızca için B1 seviyesinde yabancı dil eğitimi verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Yabancı dil hazırlık programı bir akademik yılda otuz iki haftadır. Yabancı dil hazırlık programlarında azami süre dört yarıyıldır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim veren programlarda;

a) Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkânlarıyla geliştirerek, yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen ön lisans ve lisans programına devam edebilir.

b) Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere ön lisans, lisans veya lisansüstü programlara kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler. Ancak kendi imkânları ile yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilerden, yükseköğretim kurumunun belirlediği sınavlardan başarılı olmak şartıyla ilgili yönetim kurulunun kararı ile devam mecburiyeti aranmayabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/7/2010

27657

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

11/9/2014

29116

2-

19/5/2015

29360

3-

12/9/2015

29473

4-

20/3/2016

29659