26 Ekim 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29869

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2016 tarihli ve 29808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Merkez: Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezini,”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2016

29808