9 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29852

YÖNETMELİK

Cumhuriyet Üniversitesinden:

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.