9 Ekim 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29852

YÖNETMELİK

Bozok Üniversitesinden:

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyılın final ve bütünleme sınavlarında kullandırılır. Senato tarafından bütünleme sınavlarının yapılmamasına karar verilmesi durumunda Senato tarafından belirlenen tarihlerde ikinci sınav hakkı kullandırılır. Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Birinci ve altıncı fıkralarda geçen bütünleme sınavları Senatonun alacağı kararlar doğrultusunda uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla azami bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami kanuni öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. İzinli sayılma halleri ve şartları şunlardır:

a) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

b) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; birim yönetim kurulu kararıyla her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azami kanuni öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadırlar.

c) Hastalığa dayalı olarak, öğrenim süresi içerisinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/10/2011

28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/6/2012

28316

2-

20/11/2012

28473

3-

10/8/2015

29441

4-

4/9/2015

29465