6 Ekim 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29849 (Mükerrer)

GENELGE

Kalkınma Bakanlığından:

Konu  : 2017-­2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları

GENELGE

Hükümetimizin temel hedefi, vatandaşlarımızın refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarmaktır. Bu doğrultuda büyümeyi hızlandırarak istihdamı artırmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak,  yurtiçi tasarrufları artırmak,  cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması için kamu yatırımlarına ayrılan  kaynakların önümüzdeki dönem için hedeflenen büyümeye ve istihdam artışına  azami oranda katkı sağlayacak şekilde  tahsisi ve verimli kullanımı temel ilkemiz olacaktır.

Kamu yatırım harcamalarında kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir.  Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarımlanacak ve hayata geçirilecektir.

Kamu yatırımlarına ayrılan kaynaklar bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki alt yapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa zamanda ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir. 

Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesinde  özel sektörün  katılımını sağlayan kamu-özel işbirliği uygulamaları edinilen tecrübeler de dikkate alınarak yaygınlaştırılacaktır.

2017 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan temel politikalar, Öncelikli Dönüşüm Programları, Hükümet Programındaki politika ve projeler,  2017-2019 dönemi Orta Vadeli Program ve Mali Plan'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ve Mali Plan'la uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da hazırlıklarda dikkate alınacaktır.

Yatırım Programı hazırlıklarında sektörel bazda eğitim, sağlık, bilim teknoloji, ulaştırma, sulama,  içme suyu ve  kanalizasyon yatırımlarına;  bölgesel bazda ise Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi, Konya Ovası Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ile son dönemde yine Hükümetimiz tarafından başlatılan Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi kapsamındaki yatırımlara öncelik verilecektir.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde; devam eden öncelikli projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek olanlara, yeni proje tekliflerinde ise azami oranda seçici olunarak, nitelikli yapılabilirlik etütlerine dayandırılmak kaydıyla ekonomik büyümeye  ve sosyal gelişmeye katkısı en fazla ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verilecektir. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın  acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.

Bütün kuruluşların 2017 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, yukarıda belirtilen hususlar ile "2017-2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almalarını, tavan içinde kalmak kaydıyla, 11 Temmuz 2016 tarihli ve 2785 sayılı yazımıza istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Bakanlığımıza göndermelerini önemle arz /rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                   Lütfi ELVAN

                                                                                                                                                         Bakan

 

 

EK : 2017-­2019 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi