4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/11/2012 tarihli ve 28469 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının  (c) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Staj sonu ve bütünleme sınavlarında başarı notu hesaplanırken, öğrencinin staj süresince yapmış olduğu çalışmalar ve uygulamalar staj karnesi ile değerlendirilir ve pratik sınav notu olarak staj başarı notuna katkıda bulunur. Staj karnesi, başarı notuna; 100 puan üzerinden değerlendirilip, %10 oranında olacak şekilde katkıda bulunur. Staj karnesinde zorunlu işlemleri tamamlamayan stajyerler, staj sınavına alınmazlar. Staj sınavı ve staj bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz.”

“e) Bütünleme sınavı, staj sonu sınavı ile aynı usullerle yapılır. Staj karnesi puanı bütünleme sınavında aynen geçerlidir. Bütünleme sınav notunda 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Bütünleme sınav veya sınavlarında da başarılı olamayan öğrenciye, bu staj veya stajları bir sonraki ders yılında tekrarlama hakkı verilir. Öğrencinin staj tekrarı yapacağı anabilim dalı için staja başlama tarihinin üç haftayı aştığı durumlarda, ilgili anabilim dalı ve dönem koordinatörünün onayıyla, diğer staj uygulama dönemine sarkmamak koşuluyla öğrenci, gruplardan ayrı olarak staj alabilir ve sınava girebilir. Başarılı olanlar, eğitim devam ediyorsa bir üst döneme devam ederler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/11/2012

28469

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/8/2015

29438

2-

9/7/2016

29765