4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

YÖNETMELİK

Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GİRESUN İLİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Giresun Üniversitesine bağlı olarak kurulan Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Giresun Üniversitesi Giresun İli Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Giresun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Giresun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Giresun ile ilgili konularda araştırma, uygulama yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Giresun ve çevresinin tarihi, arkeolojisi, turizmi, sanatı, eğitimi, sağlığı, coğrafyası, ulaşımı, sporu ve altyapısı, folkloru, tarım ve hayvancılığı, endemik türleri, ekonomik yapısı, siyasal gelişmeleri, tarihsel, kültürel varlıkları ve benzeri konularında teorik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yaptırmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak; Giresun şehrini her yönüyle incelemek,

b) Giresun’da sözlü ve yazılı kültür ile dil ve edebiyat ürünlerinin tespit edilmesini, derlenmesini ve analizini sağlamak,

c) Merkezin faaliyet alanındaki konularda yayımlanan kitap, dergi, yüksek lisans ve doktora tezleri ve benzeri yazılı belgelerin, yapılan sözlü tarih çalışmalarının tasnif ve tanzimi ile ulusal ve yerel gazetelerin mikro filmlerinden oluşan kapsamlı bir bilgi bankası oluşturmak, elde edilen verileri araştırmacıların kullanımına sunmak,

ç) Giresun konusunda yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile işbirliği yapmak, ortak projeler gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantı, panel, konferans, sergi ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve düzenlenen etkinliklere katılmak; gerçekleştirilen sempozyum ve benzeri bilimsel toplantı sonuçlarını kitap haline getirerek yayımlamak,

d) Giresun konusunda üniversite–toplum işbirliğini geliştirmek amacıyla Giresun’da bulunan kurumlarla belirli periyotlarla toplantılar düzenlemek, ortak çalışmalar yapmak, halkın bu çalışmalara katılımını sağlayacak projeler üretmek ve projelerin hayata geçirilmesini takip etmek,

e) Giresun ile ilgili yapılan çalışmaların envanterini çıkartmak; kitap, gazete, dergi, broşür, afiş, fotoğraf, giysi ve her türlü etnografik malzemenin, somut ve somut olmayan kültür varlıklarının ses ve görüntü kayıtlarının yer aldığı halk kültürü kütüphanesi, müzesi ve dokümantasyon merkezini kurmak,

f) Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları, gelenek, görenek, töre ve törenler gibi somut ve somut olmayan yöresel kültür miraslarını saptamak, bu değerleri yaşatma konusunda uygulamalı çalışmalar yapmak ve yapılacak çalışmaları desteklemek,

g) Giresun’un kültürel ve doğal mirasını koruma ve iyileştirme konularında çalışmalar yapmak, konuyla ilgili projeleri teşvik etmek ve desteklemek; Giresun kültürünü yaşatma, yayma ve kültür turizmini geliştirme konularında bilgi, teknolojik ve maddi destek sağlamak amacıyla resmî ve sivil toplum kuruluşlarıyla yardımlaşma ve işbirliği içerisinde olmak,

ğ) Merkezin faaliyet alanındaki konularda çalışan Üniversite akademik personelinin ve öğrencilerinin Giresun üzerine yüksek lisans ve doktora tezleri yaptırmalarını/yapmalarını teşvik etmek ve yapılan çalışmalara; Merkezin amacına uygun araştırma ve projelere destek sağlamak,

h) Giresun ve çevresine ilişkin makalelerin yayınlanacağı akademik bir dergi çıkarmak,

ı) Merkez adına bir genel ağ adresi oluşturarak araştırmalar sonucunda elde edilen dokümanların yayınlanmasını sağlamak,

i) Merkezin amaç ve kapsamına göre dil, tarih, kültür, iletişim, arkeoloji, yayın ve benzeri konularda çalışma grupları oluşturmak,

j) Merkez aracılığıyla eğitim amaçlı kurslar ve sertifika programları düzenlemek,

k) Giresun ve çevresinde inceleme ve araştırma gezileri düzenlemektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yapar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığına olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Çeşitli çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunlara yönetici belirlemek, komisyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek,

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

ç) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

d) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Giresun ile ilgili herhangi bir konuda çalışma yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyelerine Üniversite dışından veya yurt dışından üye seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından tespit edilecek bir tarihte toplanır. Toplantıda çoğunluk şartı aranmaz.

Proje grupları

MADDE 13 – (1) Proje grupları, Merkezin amacı ve çalışma alanlarına uygun çalışmalar yapan Üniversitenin öğretim elemanları ile gerek duyulursa diğer kurum ve kuruluşlardan belirlenen uzmanlardan oluşur.

(2) Proje gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.