4 Ekim 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29847

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2013 tarihli ve 28763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda dört yıl,

ç) Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Başkent Meslek Yüksekokulu, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Kalecik Meslek Yüksekokulu, Elmadağ Meslek Yüksekokulu, Haymana Meslek Yüksekokulu, Nallıhan Meslek Yüksekokulu, GAMA Meslek Yüksekokulu ve Ayaş Meslek Yüksekokulunda iki yıl,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 36 – (1) Üniversite tarafından verilen diplomalar, dört yarıyıl (iki yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan meslek yüksekokulları programları için ön lisans, sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli eğitim-öğretim yapılan fakülte/devlet konservatuvarı/yüksekokulun lisans ve çiftanadal programları için lisans, sekiz yarıyılın (dört yılın) üstünde eğitim-öğretim yapılan Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner ve Tıp Fakültesi programları için sırası ile Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi diplomalarıdır.

(2) Başka bir üniversiteden nakil yoluyla veya ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencinin Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili programa en az bir eğitim-öğretim yılı devam etmesi gerekir.

(3) Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi kapsamında yatay geçiş yapan öğrencinin ise Üniversiteden diploma alabilmesi için ilgili programa en az bir yarıyıl devam etmesi gerekir.

(4) Diploma ile birlikte diploma eki verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/9/2013

28763

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

15/1/2014

28883

2-

21/2/2014

28920

3-

14/9/2014

29119