3 Ekim 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29846

YÖNETMELİK

Selçuk Üniversitesinden:

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Selçuk Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Selçuk Üniversitesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora programları, sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine yönelik programlardan oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Bütünleştirilmiş doktora: Doktora programına lisans derecesi ile başvuru imkânı sağlayan üstün başarılı öğrencilere yönelik, yüksek lisans ve doktorayı birleştiren programı,

ç) DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavını,

d) EABD: İlgili enstitü anabilim dalını,

e) EABD başkanı: İlgili enstitü anabilim dalı başkanını,

f) EABD başkanlığı: EABD başkanı, başkan yardımcıları ve bilim dalı başkanlarından; tek bilim veya sanat dalı bulunan bir EABD’de ise EABD başkanının başkanlığında o EABD’deki tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitüde eğitim programları bulunan EABD başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve müdürün göstereceği altı aday arasından enstitü kurulunca 3 yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Enstitü: Selçuk Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim yapan enstitüleri,

ı) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleştirilmiş doktora eğitimini,

i) Müdür: İlgili enstitünün müdürünü,

j) Öğretim üyesi: Üniversitede kadrolu, ilgili alanda doktora ve/veya doçent unvanı alan yardımcı doçent, doçent ve profesörleri,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim için enstitüye kayıtlı öğrenciyi,

l) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

m) Rektörlük: Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünü,

n) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

o) Senato: Selçuk Üniversitesi Senatosunu,

ö) TÖMER: Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

p) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

r) Uygulama çalışması: Sanat içerikli lisansüstü programlar için, sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri çalışmaları,

s) Uygulama sınavı: Sanat içerikli lisansüstü programlar için uygulama çalışması için yapılan sınavı,

ş) Üniversite: Selçuk Üniversitesini,

t) Yurt dışından gelen öğrenci: Yabancı uyruklu veya yurt dışında ikamet eden Türk uyruklu ve lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış öğrenciyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Lisansüstü program açılması

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlar enstitünün anabilim dalları esas alınarak açılır ve yürütülür. Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Bir EABD’de o EABD’den değişik ad taşıyan lisansüstü program da aynı yöntemle açılabilir.

(2) Lisansüstü eğitim yaptırmak üzere, Üniversitedeki bir bölüm veya anabilim dalından değişik bir ad taşıyan, disiplinler arası bir EABD de birinci fıkrada belirtilen yöntemle kurulabilir. Bu tür bir EABD’nin başkanı ve EABD başkanlığında yer alacak üyeler ilgili dekan/yüksekokul/meslek yüksekokul müdürünün görüşü alınarak, enstitü müdürü tarafından üç yıl süre ile atanır. EABD başkanı, o EABD’de görevli öğretim üyelerinden en fazla iki kişiyi kendisine yardımcı olarak atayabilir.

(3) Ulusal ve uluslararası ortak lisansüstü programlar ya da yabancı dilde eğitim yapan lisansüstü programlar da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(4) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalara ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurulu kararlarına göre yürütülür.

(5) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen alanlarda ve ilkeler çerçevesinde, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan eğitim programları da birinci fıkrada öngörülen yöntemle açılabilir.

(6) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretimde açılır.

Kontenjanların belirlenmesi

MADDE 6 – (1) Bir lisansüstü programın kontenjanı, ilgili EABD’nin görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 7 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar ve diğer hususlar Rektörlükçe ilan edilir. Söz konusu ilân, her yarıyıl öncesinde öğrenci almak üzere verilebilir.

(2) Lisansüstü programlara aday başvuruları ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Adaylar başvuru için duyuruda belirtilen belgeleri belirlenen süre içinde eksiksiz teslim etmek zorundadırlar.

Değerlendirme

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, ALES veya yerine geçen sınavlar ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli lisansüstü programlar için sanat-kültür sınavı sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Yazılı bilim sınavına veya sanat-kültür sınavına girmeyen ya da bu sınavlarda Senatoca belirlenecek asgari puanı alamayan öğrenci kayıt hakkı kazanamaz.

(2) ALES yerine geçen uluslararası sınavlardan alınan sonuçlar Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü esaslar çerçevesinde dönüşümü yapılarak ALES notu yerine dikkate alınır.

(3) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin yurt dışından alınmış diplomalarının denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olmalıdır.

(4) Yabancı dilde eğitim yapılan bir EABD’ye başvuran adaylar, yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavına o eğitim dilinde alınırlar.

Kayıt

MADDE 9 – (1) Lisansüstü eğitim hakkını kazanan asıl ve yedek adayların listeleri, ilgili enstitü müdürlüğü tarafından ilân edilir. Kayıtlar, genel ilânda belirtilen şartlar ve süreler içerisinde yapılır. Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilanda yazılı belgeler ile ilân edilen süre içinde ilgili enstitü müdürlüğüne şahsen başvurur. Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesine sahip vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler. Kesin kayıt süresi sonunda kontenjanlarda açık kaldığı takdirde, açık kalan kontenjan sayısı kadar olmak üzere, varsa yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylardan sıra ile yedek kayıt süresi içinde kayıt yapılabilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Yurt dışından gelen lisansüstü eğitim adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili EABD başkanlığınca incelenerek, bilimsel düzeyi yeterli görülenler, başvurdukları lisansüstü programa enstitü yönetim kurulu kararı ile kabul edilebilirler. Öğrencinin kayıt işlemi; Eylül ayından sonra müracaat durumunda bahar dönemi için; Şubat ayından sonra müracaat durumunda güz dönemi için yapılır.

(2) Türk üniversitelerindeki TÖMER’lerden alınmış veya Yükseköğretim Kurulunca geçerliliği kabul edilen Türkçe bildiklerini gösterir belgesi olmayan yabancı uyruklu adaylardan Üniversitenin TÖMER’inde yapılacak Türkçe sınavında Senatoca belirlenen asgari puanı alanlar Türkçe eğitim yapan lisansüstü eğitim programlarına kayıt hakkı kazanırlar. Yeterli puan alamayan öğrenciler Türkçe Hazırlık Sınıfına tabi tutulur. Hazırlık sınıfını iki yıl içerisinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 11 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, derslere devam ve sınavlara girmek dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrenci olarak ders almak isteyen adaylar, o yarıyılın kayıt dönemi içinde müracaat etmelidir. Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(2) Özel öğrencilik statüsü, özel öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanması üzerine kazanılır ve kendilerine birer Özel Öğrenci Belgesi verilir. Özel öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından o yıl için ders veya kredi başına tespit edilecek öğrenim ücretini ödemek zorundadırlar. Bu öğrencilere, enstitü müdürlüğünce; özel öğrenci statüsünde aldığı dersleri ve başarı durumunu gösterir bir belge verilir.

(3) Özel öğrencilerin öğrenci kabul şartlarını yerine getirerek asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü dersler, danışmanı ve EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrenime başladığı program için geçerli sayılabilir.

(4) Özel öğrencilerin kaydoldukları dersleri bırakmak istemeleri halinde o ders için ödedikleri öğrenim ücreti iade edilmez. Özel öğrenciler, derse devam, sınav, başarının değerlendirilmesi, disiplin ve diğer hususlarda Üniversite ve ilgili enstitülerde uygulanan esaslara uymak zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversitedeki veya diğer bir yükseköğretim kurumundaki bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl ders almış ve o zamana kadar aldığı derslerin tümünden başarılı olmuş öğrenci; en geç yarıyıl başlangıcından yirmi gün önce gerekli belgelerle başvurmak ve EABD başkanlığının yazılı görüşü alınmak koşuluyla, enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversitede yürütülen lisansüstü programlara yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir.

(2) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, yatay geçiş yaptıkları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere ilgili EABD başkanlığının kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü için bu Yönetmelikte öngörülen lisansüstü öğrenci kabulü için aranan koşullara sahip olmak gerekir.

(4) Normal tez teslim süresine tezli yüksek lisansta bir yarıyıl, doktorada iki yarıyıldan daha az süresi kalmış olanlar yatay geçiş talebinde bulunamazlar.

(5) Enstitü yönetim kurulu kararında, öğrencinin kabul edildiği programdaki derslerden hangilerini alacağı ve lisansüstü programa hangi aşamadan itibaren devam edeceği, EABD başkanlığının görüşü alınarak ayrıca belirtilir. Öğrenci, EABD başkanlığının görüşü doğrultusunda programa intibak ettirilir. Yatay geçiş yapan öğrenci, geldiği kurumda ders yükümlülüğünü tamamlamış olsa dahi yeni dersler verilebilir ve tez konusu değiştirilebilir.

(6) Üniversitede kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencilerinin bütünleştirilmiş doktora programına yatay geçiş yoluyla kabul edilmeleri için ikinci yarıyıl sonunda başvurmaları ve aşağıda belirtilen ve her program için ayrıca EABD başkanlığınca belirlenmiş üstün başarı koşullarını sağlamış olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programından bütünleştirilmiş doktora programına yatay geçiş için istenecek asgari koşullar şunlardır:

a) Öğrencinin ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 80 puan almış olması,

b) Lisans eğitimi genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması,

c) İkinci yarıyıl sonu itibari ile en az 8 ders ve 24 kredilik ders yükümlülüğünü tamamlaması,

ç) O anki yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 olması,

d) Doktoraya giriş için aranan yabancı dil koşulunu sağlamış olması gerekir.

(7) Bütünleştirilmiş doktora öğrencileri öğrenimlerinin herhangi bir aşamasında, istekleri halinde aynı EABD’de yürütülen tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapabilirler. Öğrencinin tezli yüksek lisans programına intibakı, EABD başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversitelerden öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yeni kurulan veya gelişmekte olan üniversiteler veya yüksek teknoloji enstitüleri adına üniversiteye lisansüstü eğitim yaptırmak amacıyla atanan araştırma görevlileri, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler ve ilgili mevzuat doğrultusunda yeniden sınav ve değerlendirme yapılmaksızın, lisansüstü eğitim yapmak üzere doğrudan kaydedilirler ve ilgili birimde görevlendirilirler.

Danışman atanması

MADDE 14 – (1) Danışman, enstitüye kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesidir. EABD başkanlığı, kayıt süresinin bitimi tarihinden itibaren bir hafta içerisinde öğrencinin isteğini de dikkate alarak ve ilgili öğretim üyesinin uygun görüşü ile enstitü yönetim kuruluna danışman önerisinde bulunur. Öğrenci, kayıt sonrasında çalışmak istediği bilim dalı tercihini EABD başkanına yazılı olarak bildirebilir. Danışman atanmasına ilişkin öneri, tezli/tezsiz yüksek lisansta en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, doktora/sanatta yeterlikte en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Doktora programında danışman olarak atanacak öğretim üyelerinin, en az dört yarıyıl bir lisans ya da iki yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması, bu programlarda öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması; yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir. EABD öğretim üyeleri öğrencilerin danışman seçimine yardımcı olmak amacıyla çalıştırabilecekleri tez alanlarını ana başlıklar halinde ilan edebilirler. Danışman atanmasına ilişkin önerinin uygun görülmemesi halinde enstitü, ilgili EABD başkanlığından yeniden öneri ister.

(2) Üniversitede kadrolu aynı ya da yakın uzmanlık alanına sahip olan öğretim üyeleri, tez danışmanı olarak atanabilir ve lisansüstü ders verebilirler. Üniversitemizde görevli doktoralı öğretim görevlileri sadece tezsiz yüksek lisans programlarında ders verebilirler ve danışman olarak atanabilirler.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda, danışman ve EABD başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından ikinci danışman atanır. İkinci danışman, üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Üniversite dışı kurumlarda çalışan doktora derecesine sahip kişiler ders ve diğer eğitim faaliyetlerinde de görevlendirilebilirler.

(4) Herhangi bir sebeple danışmansız kalan veya danışman değişikliği gerektiren durumlarda, öğrenciye ilk defa danışman tayini için takip edilen süreç uygulanarak en geç 1 ay içinde yeni bir danışman belirlenir.

(5) Bir öğrencinin danışmanı, danışmanın ve/veya öğrencinin isteği ve EABD başkanlığının yeni bir danışman önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Kayıt yenileme

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler akademik takvimde öngörülen süre içerisinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyerek, enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde ders kaydı yaptırmak ve kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıldaki dersleri alamazlar ve bu süre, belirtilen programlar için öngörülen azami öğrenim süresinin hesabında dikkate alınır. Kaydını yeniletmeyen öğrenciler o yarıyıl için öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Enstitü yönetim kurulu, lisansüstü programlarına hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı görevlendirme ve bunun gibi eğitime devamını engelleyen nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez.

(2) Birinci fıkradaki özürlerden, hastalık ve doğum için alınacak bir rapor ile doğal afetler ve benzeri durumlarda ise yöre mülki idari amirinin gerekçeli resmi yazısı ile belgelendirilmesi ve bunların ilgili enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için sağlık raporunun, Üniversite sağlık kurumlarından veya resmi/özel yataklı diğer sağlık kurumlarından alınmış olması gerekir.

Ders açma, ders seçimi, ders ekleme ve bırakma

MADDE 17 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Bir öğretim üyesi her yarıyıl tezli yüksek lisans ve doktora programlarında en fazla 3 ders veya 9 kredilik ders açabilir. Bir ders 3 krediden fazla olamaz ve bir eğitim-öğretim yılında ancak bir yarıyılda açılabilir. Ön şart ve zorunlu dersler ise her iki yarıyılda da açılabilir. Bir öğrenci bir öğretim üyesinden bir programda 9 krediden fazla ders alamaz; ancak EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile öğrencinin alacağı dersler, bir programda almakla yükümlü olduğu derslerin minimum kredilerinin % 50’sine kadar artırılabilir.

(2) Bir lisansüstü program için ilgili EABD başkanlığınca zorunlu ve/veya seçmeli derslerden oluşan eğitim planları hazırlanabilir. Öğrenciler derslere varsa bu planlar doğrultusunda kaydolurlar. Eğitim planları EABD içerisindeki enstitü bilim dalları itibariyle seçenekli de olabilir. EABD başkanlığınca hazırlanan plan enstitü kurulu tarafından onaylanır.

(3) Lisansüstü eğitim planları yabancı dilde verilen dersleri de içerebilir.

(4) Öğrenciler, akademik takvimde öngörülen süre içerisinde o dönem içerisinde alacakları derslere kaydolurlar. Ders kaydı danışmanın onayı ile geçerlilik kazanır.

(5) Öğrenciler, danışman ve EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile başka bir enstitüde ya da yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de bir programda en fazla iki ders seçebilirler.

(6) Öğrenciler ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları ile öğrenimlerine başka üniversitelerde devam edebilirler.

(7) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme/bırakma süresi içinde danışmanının uygun görüşünü almak şartıyla, o yarıyılın eğitim ve öğretim programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte olduğu dersleri bırakabilirler.

Ders saydırma

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin, özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından aldıkları dersleri saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltmesi EABD başkanlığının önerisiyle enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

(2) Ders saydırma yükseköğretim yeterlilikler çerçevesi ilkelerine bağlı olarak gerçekleştirilir. Alt ya da üst programlardan alınan dersler mevcut program dersleri yerine sayılamaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 19 – (1) Bilimsel hazırlık programı; lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları tezli yüksek lisans veya doktora programından farklı alanda almış olan öğrencilere EABD başkanlığı kararı ile uygulanan bir uyum programıdır.

(2) Eşdeğer lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan öğrencilere de ilgili EABD başkanlığının kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında; devam, sınavlar, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları ve diğer hususlarda öğrencinin ders aldığı ilgili lisans/lisansüstü programa ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir akademik takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. Öğrenci bu Yönetmelikteki şartları sağladığı takdirde bilimsel hazırlık programını bir yarıyılda da bitirebilir. Programda geçirilen süre, lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler lisansüstü programda alınması gereken derslerin yerine geçemez.

(5) EABD başkanlığı tarafından bilimsel hazırlık programı için lisans derslerinden, doktora için lisans ve/veya lisansüstü derslerden oluşan bir öğretim planı hazırlanır. Bu plan bilim dalları itibariyle seçenekli olabilir. EABD başkanlığı adayların lisans ve/veya yüksek lisans programlarının yapısını ve öğrencilerin başarı düzeylerini göz önüne alarak bu öğretim planı içerisinden alacakları dersleri belirler. Bilimsel hazırlık programında bir öğrenciye iki yarıyılda en fazla 24 kredilik ders verilebilir. Bu dersler haftalık ders programlarında birbirleriyle çakışmayacak şekilde belirlenir ve ön şart uygulanmaz. Aynı EABD’de daha önce bilimsel hazırlık programı almış ve başarılı olmuş bir öğrenciye ikinci kez bilimsel hazırlık programı uygulanmaz.

(6) Bilimsel hazırlık programı öğrencilerinin tüm derslerden en az (CC) notu almaları gerekir. EABD tarafından öğrencinin notları enstitüye bildirilir ve bu başarıyı sağlayamayan öğrencilerin enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

Derslere devam, sınavlar ve başarı koşulları

MADDE 20 – (1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Lisansüstü derslerin AKTS kredileri de ayrıca belirlenir.

(2) Öğrencilerin final ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarının %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Devamsız öğrencilerin durumu final sınavlarından önce ilgili öğretim üyesi tarafından ilan edilir.

(3) Lisansüstü dersler için akademik takvime göre her ders için en az bir final sınavı ve bütünlemesi olmak üzere dönem içerisinde öğretim üyesi gerekli gördüğü takdirde ara sınav(lar), ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve klinik çalışmalar ve benzeri uygulamalar yaptırılabilir. Bu sınav ve uygulamaların başarı notuna etkisi öğretim üyesi tarafından belirlenir. Bir dersin final/bütünleme sınavından sonra öğrenciye, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından aşağıdaki tabloya göre harf notu verilir. Puanlar, harf notları ve katsayılar aşağıda gösterilmiştir.

Puanlar       Notlar       Katsayılar

90-100          AA              4,0

85-89            BA              3,5

75-84            BB              3,0

70-74            CB              2,5

60-69            CC              2,0

55-59            DC              1,5

50-54            DD              1,0

40-49            FD              0,5

0-39              FF               0,0

-                      F                0,0

F: Devamsız

G: Geçer

K: Kalır

M: Muaf

(4) Bir dersten başarılı olmak için yüksek lisansta en az CB ve doktorada en az BB alınması gerekir. Ancak öğrencinin, ders yükümlülüğünü tamamladığında genel ağırlıklı not ortalaması yüksek lisansta en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olduğu takdirde, yüksek lisansta (CC) ve doktorada (CB) notları şartlı geçer notlardır.

(5) Bir öğrencinin mezun olabilmesi için mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının yüksek lisansta en az 2,50 ve doktorada en az 3,00 olması gerekir. Öğrenciler başarılı oldukları bir dersi not yükseltmek için azami ders alma süresi içerisinde tekrar alabilirler. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

(6) Bütünleştirilmiş doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı not ortalamasının ilk yarıyılda 1,50, diğer yarıyıllarda 2,00’nin altına düşmesi halinde, öğrenci ilgili enstitü tarafından tezli yüksek lisans programına aktarılır.

(7) Derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için final ve bütünleme sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrencilere (F) notu verilir. (F) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(8) Tez çalışmalarını başarı ile sürdürmekte olan öğrencilere (G) notu, sürdüremeyen öğrencilere (K) notu verilir. (G) ve (K) notları, ayrıca kredisiz olarak alınan dersler, uzmanlık alan dersi, seminerler ile uygulama çalışmaları için başarılı/başarısız olma durumunda da kullanılır.

(9) (M) notu, öğrencinin Üniversitedeki bir başka programdan veya başka üniversitelerden daha önce almış oldukları ve denklikleri kabul edilerek en az ders yüküne sayılan dersler için ve ilgili EABD başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile muaf olunan dersler için verilir. Önceki programdaki veya geldiği kurumdaki harf notu ile birlikte belirtilir. Notun yüzlük sistemde olması halinde üçüncü fıkradaki tabloya göre dönüşümü yapılır.

(10) Zorunlu veya ön şart derslerden başarısız olan öğrenciler, bu dersleri açıldığı takdirde bir sonraki yarıyılda veya bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde tekrar alırlar. Bir sonraki eğitim-öğretim yılının aynı döneminde açılmayan zorunlu dersin yerine danışmanın ve EABD başkanlığının kararı ile öğrenciye yeni bir ders verilir. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler ise istedikleri takdirde ve danışmanın uygun görmesi halinde izleyen dönemde bu dersin yerine başka bir ders alabilirler. Eğer toplam krediden fazla ders alınmışsa ve başarılı derslerin kredisi yeterli ise başarısız ders, danışman teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile transkriptten çıkartılabilir.

(11) Danışmanlar, öğrencinin mezuniyetine kadar, ilke ve esasları enstitü yönetim kurulunca belirlenen uzmanlık alanı dersi adı altında haftada en fazla 8 saat olacak şekilde ders/dersler açabilir. Öğrenciler, danışmanın kararı doğrultusunda bu derse kaydolmak ve başarmakla yükümlüdürler.

Not ortalaması

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin yarıyıl sonundaki başarı durumu, her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamaları hesaplanarak enstitüler tarafından belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı not, o dersin kredi değeri ile öğrencinin aldığı harf notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir dönem ağırlıklı not ortalamasını bulmak için, o dönemde öğrencinin kaydolduğu bütün derslerden aldığı ağırlıklı notların toplamı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren o ana kadar aldığı derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel ağırlıklı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

(3) Mezuniyet ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin mezun olmaya hak kazandığı tarih itibariyle genel ağırlıklı not ortalamasıdır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Dönem sonu sınav notları, ilgili öğretim üyesi tarafından enstitü otomasyonuna girilir, not listesi, her türlü sınav ve benzeri evrakı ile birlikte enstitü müdürlüğüne teslim edilir.

(2) Öğrenciler, sınav notunun otomasyon sistemine giriliş tarihinden itibaren beş iş günü içinde enstitü müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak sınav notunun maddi hata yönünden yeniden incelenmesini isteyebilirler. İtiraz, müdür veya bir müdür yardımcısının başkanlığında, ilgili öğretim üyesinin de yer aldığı üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir. Komisyonun tespit ettiği maddi hata enstitü yönetim kurulu kararı ile düzeltilir. Verilen karar, başvuru tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde öğrenciye bildirilir.

Kayıt silme

MADDE 23 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:

a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası almış olmak.

b) Öğrenci tarafından yazılı olarak kayıtlı olduğu enstitü ile ilişiğinin kesilmesi talebinde bulunmak.

c) Lisansüstü programlarda belirtilen şartları sağlayamamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve özgün bilimsel bilgi üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Öğrenci kabulü

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programlarına kabul edilebilme şartları şunlardır:

a) Lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir.

b) Adayların başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

(2) Tezli yüksek lisans programlarına, başvuran adaylardan %50’den az olmamak koşuluyla ALES puanının, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir.

(3) EABD başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir ve ek koşullar getirilebilir.

(4) Yazılı bilim sınavı veya sanat-kültür sınavı, EABD başkanlığının önerisi doğrultusunda enstitü yönetim kurulunca belirlenecek, üç asıl ve iki yedek üyeden oluşan jüri tarafından yapılır. Jüri sınav evrak ve sonuçlarını en geç iki gün içerisinde ilgili enstitüye iletmek zorundadır.

(5) Başarı notu hesaplanırken küsuratlı notlar bir üst nota tamamlanmaz. Eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, sırasıyla lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve ALES puanı göz önüne alınır.

Ders yükü

MADDE 26 – (1) Bu program toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az dokuz adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, yüksek lisans tezi, sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) ve diğer faaliyetleri ile birlikte toplamda en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Bir öğrenci bir yarıyılda en fazla 15 kredilik ders alabilir.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki farklı programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri zorunlu dersler hariç dokuzu aşamaz.

(3) Tezli yüksek lisans programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(4) Uzmanlık alanı dersi, seminer, tez çalışması ve uygulama çalışması kredisiz olup, Başarılı (G) veya Başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Tez proje önerisi kabul edilen öğrenci en erken bir akademik takvim tam yarıyılı geçtikten sonra tez savunma sınavına girebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler beşinci yarıyıldan itibaren katkı payı ödemekle yükümlüdürler.

Tez konusunun belirlenmesi

MADDE 28 – (1) Derslerini ve seminerini tamamlamış olan öğrenci, danışmanıyla birlikte belirlediği tez proje önerisini en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar danışman, kendisi hariç iki öğretim üyesinin olumlu görüşüyle enstitüye sunar ve tez projesi enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(2) Tez konusu değişikliği, danışmanın, kendisi hariç iki öğretim üyesinin olumlu görüşüyle teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrenciler; yüksek lisans tezlerini, ilgili enstitülerce hazırlanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile yüksek lisans semineri ve tezi 40 ıncı maddede belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Öğrencinin en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini/birkaçını yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

c) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

ç) Tez jürisi, danışmanın da görüşü alınarak EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanan, biri öğrencinin danışmanı, biri aynı EABD, biri de Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç asıl ve biri EABD, diğeri ise Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Tez jürisi önerisinin uygun olmaması halinde, EABD başkanlığının yeniden görüşü alınır. Atanmış olması halinde ikinci danışman jüri üyesi olamaz. İlgili EABD’de yeterli öğretim üyesi olmaması halinde yakın bir EABD’den görevlendirme yapılabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumunu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde enstitü tarafından belirlenecek bir tarihte toplanarak, öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşan sınavın süresi, en az 45 dakika, en çok 90 dakikadır. Jüri, sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

f) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

g) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ğ) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrencinin talebi doğrultusunda, ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

h) Sanat içerikli tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrenciler tez çalışmalarının kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç 5 gün içinde EABD başkanlığınca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla Başarılı (G) veya Başarısız (K) kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç 3 ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

ı) Tez savunma sınavına geçerli mazereti nedeniyle katılamayan öğrenciye, mazeretini gösterir belge ile birlikte mazeretinin bitiş tarihinden itibaren bir hafta içinde başvurması halinde -azami süreler içerisinde ise- enstitü yönetim kurulu tarafından yeniden sınav hakkı verilir. Aksi durumda ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Tez sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

Öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için bir lisans derecesine sahip olmak ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmak gerekir.

(2) Öğrenci kabulü, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması sıralaması esas alınarak yapılır.

(3) İlgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile tezsiz yüksek lisans programına kabul için özel koşullar konulabilir. Ancak bu hususun ilanda açıkça belirtilmesi gerekir.

Ders yükü

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı enstitü kurulu onayı ile artırılabilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup Başarılı (G) veya Başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(3) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(5) Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği konularını içeren en az bir dersin tezsiz yüksek lisans eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

(6) Bir öğretim elemanı bir yarıyılda en fazla 6 kredi ders verebilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve dönem projesi

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.

(2) Öğrenciler, dönem projesi dersini alacağı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda tez yazım kurullarına uygun biçimde yazmak, ilgili EABD başkanlığı tarafından kurulan, danışmanı dâhil üç asil ve bir yedek jüri üyesinden oluşan bir oturumda sunmak ve yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(3) Dönem projesi jüri tarafından başarısız bulunan öğrenciye -azami süre içerisinde olmak koşuluyla- düzeltme süresi verilir. Bu sürenin sonunda da başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 36 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Diğer hükümler

MADDE 37 – (1) Bu bölümde düzenlenmeyen konularda tezli yüksek lisans programının ilgili hükümleri uygulanır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamış olan öğrenci, aynı EABD’de tezli yüksek lisans programına giriş sınavında başarılı olduğu takdirde, tez aşamasından itibaren başlatılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenlerden derslerinin tamamından başarılı olanlar, tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenen kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Başvuruda bulunan öğrenciler, ALES puanının %50’si ve tezsiz yüksek lisans genel ağırlıklı not ortalamasının %50’sinin toplamı esas alınarak sıralanır. Tezli yüksek lisansa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programında aldıkları dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir ve öğrenci tez aşamasından itibaren başlatılabilir. Tezsiz yüksek lisans programında geçen süreler tezli yüksek lisans programındaki süreye dâhil edilir.

(4) Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programları, ilgili mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programına ilişkin hükümleri çerçevesinde yürütülür.

(5) Öğrenci ilgili program için belirlenen öğrenim ücretinin tamamını ödemeden ve diğer şartları yerine getirmeden mezun edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç

MADDE 38 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız bilimsel araştırma yapma, olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmaktır.

Kapsam

MADDE 39 – (1) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak olan tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Öğrenci kabulü

MADDE 40 – (1) Doktora programlarına başvuru şartları şunlardır:

a) Adayların tezli yüksek lisans derecesine, bütünleştirilmiş doktora için lisans derecesine, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli eğitim yapan tıp, diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakülteleri diplomasına ve fen fakültesi mezunlarının lisans veya yüksek lisans derecesine veya ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ilânda yazılı süre içinde ilgili enstitüye başvurmaları gerekir.

b) Adayların; ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 puan almış olması gerekir. Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adaylar için gerekli ALES puanı en az 80’dir. Öngörülen ALES puanları Senato tarafından artırılabilir. Ancak güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara öğrenci kabulünde ALES koşulu aranmaz.

c) Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

ç) Bütünleştirilmiş doktora programına başvuran adayların kabul edilebilmesi için lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 3,50 veya YÖK’ün not dönüşüm tablosundaki yüzlük sistemdeki karşılığı olması gerekir.

d) Doktora programına öğrenci kabulünde, aday anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Doktora bilim alanı bir yabancı dil eğitimi ya da edebiyatı olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girerler.

(2) Doktora programına başvuran adaylardan % 50’den az olmamak koşuluyla ALES puanının, yüksek lisans, bütünleştirilmiş doktora için lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının ve yazılı bilim sınavı notunun veya sanat içerikli programlarda sanat-kültür sınavı notunun hangi oranda toplam nota etkili olacağı ve adayın kabulü için gerekli en düşük başarı notu Senato tarafından belirlenir.

(3) EABD başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi ve Senato kararı ile asgari ALES puanı ve asgari başarı notu artırılabilir.

(4) Hazırlık sınıfları hariç, en az 10 yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunları için yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması yerine, lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır. Aynı şekilde eczacılık ve fen fakülteleri mezunlarından yüksek lisans yapmamış olanlarda ilgili mevzuatta belirlenen esaslara göre laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık notu yerine lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması esas alınır.

(5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans diplomasına, diğer fakültelerden mezun olanların ise yüksek lisans diplomasına ve ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tıp fakültesi mezunları için 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanı, diş hekimliği fakültesi mezunları için ise 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek DUS puanı ALES yerine geçer. Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en çok bir yarıyıl ara vererek temel tıp bilimlerinde doktora programına başvuran adaylarda yeniden ALES şartı aranmaz.

(6) Temel tıp puanı, TUS Temel Tıp Bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına öğrenci kabulünde, Temel tıp puanı, DUS puanı veya ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve yazılı bilim sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenir.

(7) Temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, aday, anadili dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmalıdır. Bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda Senato yetkilidir. Temel tıp puanının, DUS puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir.

(8) Başarı notu hesaplamasında eşit toplam not sahibi olanlar arasında önceliğin belirlenmesinde, tercih sırasıyla; lisans veya yüksek lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalaması ve ALES puanı dikkate alınır.

Ders yükü

MADDE 41 – (1) Doktora programı, 60 AKTS krediden az olmamak koşuluyla en az dokuz adet ders, bütünleştirilmiş doktora programı için ise toplam 45 krediden az olmamak koşuluyla en az 15 adet ders, seminer, uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve sanat içerikli programlarda uygulama çalışmasından (sergi, proje, resital, konser, temsil ve benzeri) oluşur.

(2) Öğrencinin alacağı dersler, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile Üniversitedeki farklı programlarda veya Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir. Ancak, farklı programlar ile diğer yükseköğretim kurumlarından alınacak derslerin toplam kredi değeri zorunlu dersler hariç dokuzu; lisans derecesiyle kabul edilen doktora öğrencileri için ise on ikiyi aşamaz.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Doktora programı, dersler, seminer, uzmanlık alan dersi, diğer faaliyetler ve doktora tezi için en az 240 AKTS kredisinden, bütünleştirilmiş doktora programı ise toplam 300 AKTS kredisinden oluşur.

(5) Araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin doktora eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.

Süre

MADDE 42 – (1) Doktora programlarının süresi aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Kayıtlı olduğu anabilim dalında tezsiz yüksek lisans programı bulunmaması durumunda programla ilişkisi sona erdirilir.

(4) Doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayamayan öğrenciler dokuzuncu yarıyıldan itibaren katkı payı ödemekle yükümlüdürler.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 43 – (1) Doktora yeterlik sınavları ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Öğrenci derslerini ve seminerini başarı ile tamamladıktan sonra, temel konular ve doktora alanı ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının belirlenmesi amacıyla en geç beşinci yarıyılda, bütünleştirilmiş doktora programında ise en geç yedinci yarıyılda bir yeterlik sınavına tabi tutulur.

b) Sınav yılda iki defa olmak üzere, her yıl Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım ayları içinde yapılır. Bu iki sınav dönemi dışında yeterlik sınavı yapılmaz.

c) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş asıl, biri EABD, diğeri Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

ç) Doktora yeterlik sınavı önce yazılı sonra sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz. Jüri, sözlü sınavın dinleyicilere açık olmasını sağlar. Öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna dair sınav sonucu EABD başkanınca, yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

d) Yazılı ve sözlü sınav notlarının en az 75 olması gerekir, başarı notu her iki sınavın ortalaması alınarak hesaplanır. Yazılı sınavı başaramayan öğrenci sözlü sınava alınmaz. Bir sonraki yarıyılda yazılı sınava tekrar girer. Bu defa da başarılı olamadığı ya da yazılı sınavda başarılı olsa bile sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

e) Yazılı sınavın ilk girişinde başarılı olan öğrenci, sözlü sınavda başarılı olamadığı takdirde, bir sonraki yarıyılda tekrar yazılı ve sözlü sınava girer. Bu sınavlarda da başarılı olamaması halinde ise öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

f) Bütünleştirilmiş doktora programı öğrencilerinden, doktora yeterlik sınavının iki hakkını da kullanan ve başarısız olanlar, diledikleri takdirde EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisansa geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 44 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka EABD içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 45 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Tez izleme komitesi ara raporu tez önerisinin kabul edildiği dönemi takip eden dönemden itibaren verilmeye başlanır. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 46 – (1) Doktora tezinin sonuçlanması aşağıdaki şekildedir:

a) Doktora tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitülerce hazırlanan ve Senatoca onaylanan yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Danışman ve EABD başkanlığının uygun görmesi halinde ve enstitü kurulunun onayı ile doktora semineri ve tezi 40 ıncı maddede belirtilen dillerden birinde olmak üzere, yabancı dilde de yazılabilir.

b) Öğrencinin en az bir adet ulusal ya da uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergide bilimsel makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması, uluslararası kongrede sözlü bildiri sunmuş olması ve özetinin basılmış olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

c) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte ilgili enstitü kurullarının belirlediği oranın üzerinde benzerlik bulunmadığını gösteren intihal yazılım programı raporunu ve tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez, enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Bu durumda öğrenci tez savunmasına alınmaz. Durum danışmana bildirilir ve düzeltme istenilir.

ç) Doktora tez jürisi danışmanın görüşü de alınarak EABD başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile atanır. Önerinin uygun olmaması halinde yeniden EABD başkanlığından görüş alınır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere 5 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususuna ilgili enstitünün yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Jüriye mazereti nedeniyle katılamayacak olan üye, durumu sınavdan önce ilgili enstitüye bildirir. Mazereti nedeniyle sınava katılamayan üyenin yerine yedek jüri üyeleri ile sınav yürütülür.

d) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren, en geç 30 gün içinde enstitü tarafından belirlenen tarihte toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Jüri üyeleri tez sınavına kişisel raporlarını da hazırlayarak katılırlar. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve dinleyicilere açıktır. Sınav süresi 45 dakikadan az, 90 dakikadan fazla olamaz.

e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, EABD başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Ret oyu veren üye, bunun gerekçesini tutanakta belirtir. Tezi reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

f) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri durumunda 29 uncu maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

g) Sanat içerikli doktora programları öğrencileri tez çalışmalarının kabul edilmesi sonrasında, aynı jüri tarafından, aynı gün veya takip eden en geç beş gün içinde EABD başkanlığınca ayrıntıları belirlenen uygulama sınavına alınırlar. Uygulama sınavı sonunda jüri salt çoğunlukla Başarılı (G) veya Başarısız (K) kararı verir. Uygulama sınavında başarısız bulunan öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak ikinci bir sınav için başvuruda bulunur. Uygulama sınavında ikinci kez başarısız olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora diploması

MADDE 47 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması ve diploma eki almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 49 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Üniversite yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Süre

MADDE 50 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya en az 3,00 (BB) genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 51 – (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak kendi üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışman 14 üncü maddeye göre atanır. Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışman, nitelikleri Senato tarafından belirlenen öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 52 – (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrencinin en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet hakemli dergide bilimsel makalesinin kabul almış/yayımlanmış olması, en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini/birkaçını yerine getirmesi, sanatta yeterlik jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihidir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 54 – (1) Enstitü kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler YÖK tarafından belirlenir.

(3) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

Diğer hükümler

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK, Senato ve enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

(2) YÖK tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(3) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(4) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(5) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(6) Jüri oluşturulması ve danışmanlıklarda; öğrenci ile jüri üyeleri ya da danışmanı arasında yahut jüri üyelerinin birbirleri arasında usul, füru, eş, akrabalık, husumet ve menfaat ilişkisi gibi kanaati etkileyecek bir durumun bulunmaması esastır.

(7) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(8) Enstitü Kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır.

(9) Üniversite, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirleyebilir.

(10) İhtilaflı durumlarda ilgili enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 25/8/2015 tarihli ve 29456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan azami program süreleri, 20/4/2016 tarihinden önce lisansüstü programlara kayıt olan öğrenciler için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren işlemeye başlar.

(3) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 55 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanmaz.

(4) 26 ncı ve 41 inci maddelerde belirtilen en az dokuz ders almaya ilişkin hüküm 2016-2017 öğretim yılından itibaren lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler hakkında uygulanır.

(5) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin bu Yönetmelik hükümlerine intibakı hususunda oluşacak tereddütleri gidermeye ve gerekli kararları almaya Senato yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.