23 Eylül 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29836

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde yürütülen programların eğitim öğretim faaliyetlerini ve sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Açık öğretim: Kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen programlardaki öğretimi,

b) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,

c) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemine karşılık gelen krediyi,

ç) ANO: Ağırlıklı Not Ortalamasını,

d) BDS: Bağıl Değerlendirme Sistemini,

e) Bilim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin program kurullarını,

f) Dekan: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanını,

g) Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığını,

ğ) Fakülte (AUZEF): İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Kurulunu,

ı) Fakülte Yönetim Kurulu: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulunu,

i) HBN: Ham Başarı Notunu,

j) Merkezi sınav usulü: Akademik takvim çerçevesinde, eş zamanlı olarak Fakülte sınav merkezlerinde yapılan gözetimli sınavları,

k) Program: Fakülte bünyesinde yürütülen ve belirlenen yeterlilikleri sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması veren programı,

l) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

m) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

n) Uzaktan öğretim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen programlardaki öğretimi,

o) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

ö) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Programların Açılması, Eğitim-Öğretim Dönemleri ve Akademik Takvim

Programların açılması

MADDE 5 – (1)  Açık ve uzaktan öğretim programları, Fakülte Kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır.

Eğitim öğretim dönemleri

MADDE 6 – (1) Bir öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl ara sınavlar dâhil en az on dört haftadan oluşur.

(2) Cumartesi ve pazar günleri eğitim öğretim günü olarak sayılır. Bu günlerde eğitim öğretim ve sınav yapılabilir; resmi tatil günleri eğitim öğretim günü olarak sayılmaz.

Akademik takvim

MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretim başlangıç ve bitiş, yarıyıl/yılsonu sınav tarihleri, katkı payı/öğrenim ücreti ve materyal ücreti yatırma, kayıt yenileme ile benzeri konular akademik takvimde belirtilir. Akademik takvim, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri, Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Materyal Ücreti,

Öğrenci Kimlik Kartı, Kayıt Dondurma, Kayıt İptali

Kayıt işlemleri

MADDE 8 – (1) Yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, süreleri, usulleri, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde programların özelliklerine göre Fakülte Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve ilan edilir.  Kayıt yaptırmak için öğrencilerin, istenen şartları yerine getirmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini süresi içinde ödemesi gerekir.

(2) Yeni kayıtta, kayıt koşullarını yerine getirmeyen ve kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybederler.

(3) Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu durumdaki öğrencinin önceki kaydına ilişkin hakları sona erer.

(4) Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde, lisans programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim lisans veya önlisans programlarına, önlisans programlarında öğrenime devam eden veya mezun olan öğrenciler açıköğretim önlisans programlarına ikinci üniversite kapsamında başvurabilir.

(5) Herhangi bir üniversitede kayıtlı veya üniversiteden mezun olan öğrenciler, AUZEF’te aynı adlı programlara kayıt yaptıramazlar.

(6) Öğrencilerin kayıt esnasında sunmuş oldukları resmî belgeler dijital olarak saklanır.

(7) Kayıt için sahte veya tahrif edilmiş belge kullandıkları veya gerçeğe aykırı beyanda bulundukları belirlenenlerin kayıt işlemleri Fakülte Yönetim Kurulu tarafından iptal edilerek, haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu öğrenciler için, diploma dâhil hazırlanan tüm belgeler iptal edilir.

Katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücreti

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri veya kayıt yenileyebilmeleri için; katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini ödemiş olmaları gerekir.

(2) Cari hizmet maliyeti ve öğrenci katkı payına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücreti, programların özellikleri dikkate alınarak ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

(4) Kayıt silme veya sildirme halinde ödenmiş olan katkı payları, öğrenim ücretleri ve materyal ücreti öğrenciye iade edilmez.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 10 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversitenin öğrencisi olduğuna dair kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci bürosuna sunulması gerekir. Bu durumda öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir öğrenci kimlik kartı verilir.

(2) Fakülteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır.

Kayıt dondurma

MADDE 11 – (1)  Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı hâlinde Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla dondurulabilir:

a) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması.

(2) Kayıt dondurma her defasında, bir veya iki yarıyıl/bir yıl olmak üzere öğrencinin toplamda normal öğrenim süresinin en çok yarısı kadar olabilir.

(3) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Kayıt dondurma hâlinde öğrencinin öğrenim süresi ve ek süresi işlemez. Öğrencinin kaydı, Fakülte Yönetim Kurulu kararında belirtilen yarıyıl/yıl kadar dondurulur. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır. Kayıt dondurma süresince öğrenci eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sınavlara katılamaz. Kayıt dondurma süresi sona erdiğinde, öğrenci kaldığı yerden eğitim ve öğretimine devam eder.

Kayıt iptali ve kayıt sildirme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak kayıt yaptırmış oldukları tespit edilenlerin kayıtları iptal edilir.

(2) Kendi isteğiyle kaydını sildirmek isteyen öğrencinin fakülteye dilekçe ile başvurması gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Ders Kaydı, Stajlar, Devam Durumu ve Öğrenim Süresi

Dersler

MADDE 13 – (1) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı derslerden ya da atölye, laboratuvar, staj ve benzeri uygulama çalışmalarından oluşur. Dersler, yarıyıl/yıl esasına göre düzenlenir.

(2) Dersler, zorunlu ve seçmeli ders olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu, programın öğretim planında belirlenmiş ders gruplarındaki her bir seçmeli derse kaydolacak öğrenci sayısına alt ve üst sınır getirebilir.

(4) Programlarda yer alan dersler, derslerin kredileri ve varsa ön koşulları ile yarıyıllara/yıllara dağılımları, Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(5) Programların özelliklerine bağlı olarak yapılması gereken uygulamalara ve stajlara ilişkin esaslar Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

Ders kaydı

MADDE 14 – (1) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenime devam etmek durumunda oldukları dönemin başında ve kayıt yenileme tarihlerinde, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Belirtilen sürelerde katkı payını ve/veya açık öğretim/uzaktan öğretim materyal ücretini yatırmayan ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti ve materyal ücretini yatıran öğrenciler, ders kayıtlarını internet ortamında yapar.

(3) Bir öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi toplamı, yarıyıl uygulamasında bir yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise bir yılda tanımlanmış zorunlu ve seçmeli derslerin toplam kredi yükünün %50’sinden fazlasını geçemez. Kredi üst sınırı hesaplanırken, buçuklu sayılar üst tam sayıya tamamlanır. Ancak dikey geçiş ve yatay geçiş öğrencileri ile son sınıf derslerini almaya hak kazanmış öğrencilerin kredi üst sınırı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(4) Öğrenciler, belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri bir dersi değiştirerek yerine; ilgili yarıyılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi yüküne sahip başka bir seçmeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkripte) yansıtılır.

Ders muafiyeti

MADDE 15 – (1) Daha önce devam edilen aynı düzeydeki herhangi bir diploma programında başarılı olunan eş değer dersler için ders muafiyeti talep edilebilir. Muafiyet talebinin, öğrenci tarafından Dekanlıkça ilan edilen tarihler içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

(2) Birinci fıkra hükümlerine göre muafiyet tanınan dersler ikinci kez alınamaz.

(3) AUZEF’te okunacak herhangi bir programdan diploma alabilmek için toplam AKTS’nin en az %50’sinin AUZEF programından alınması gerekir.

(4) Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olup ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanlar için ortak zorunlu ders muafiyet işlemleri aşağıdaki gibidir:

a) İkinci üniversite kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyetleri herhangi bir talebe bağlı olmadan Dekanlıkça yapılır.

b) ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından merkezi yerleştirme yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin muafiyet işlemleri, yazılı taleplerine bağlı olarak Dekanlıkça belirlenecek tarihler arasında ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Stajlar

MADDE 16 – (1) Fakültede isteğe bağlı staj uygulaması yoktur.

(2) Staj yapma zorunluluğu olan programlara kayıtlı öğrencilerin, stajlarını azami eğitim-öğretim süresi içinde bitirmesi zorunludur. Diğer ders ve uygulama yükümlülükleri ile birlikte stajını bitirmeyen öğrenciler, stajlar tamamlanıncaya kadar mezun olamazlar ve her kayıt dönemi için kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(3) Staj muafiyeti talebinin öğrenci tarafından ilk kaydını takip eden on iş günü içinde yapılması gerekir. Muafiyet talepleri, Program Bilim Kurulunca değerlendirilir ve sonuç öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

(4) Staj değerlendirmesinin ilan edilmesinden itibaren beş gün içerisinde öğrenci değerlendirmeye itiraz edebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Fakülte bünyesinde yer alan programlarda yürütülen dersler için devam zorunluluğu yoktur. Ancak, özelliklerine bağlı olarak bazı derslerdeki etkinliklere, uygulamalara, stajlara devam ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu tarafından belirlenir.

Öğrenim süresi

MADDE 18 – (1) Kayıt yaptırdıkları yarıyıldan başlamak üzere öğrenciler; ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilir. Kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine dâhil edilir.

(2) Kapatılan programlara kayıtlı öğrencilere mezun olabilmeleri için Fakülte Yönetim Kurulu tarafından azami süreleri aşmamak kaydıyla belirli bir süre tanınır. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin istekleri üzerine ya program ile ilişikleri kesilir ya da Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen programa intibakları yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar, her bir ders için her yılda/yarıyılda en az bir ara sınav ve bir yarıyıl/yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır.

(2) Mezun olabilecek öğrencilere FF harf notuna sahip tek dersi için eğitim öğretim yarıyıl/yılsonunda mezuniyet tek ders sınavı yapılır.

(3) Sınav tarihleri ve uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir.

(4) Bu maddede yer alan sınavlara katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavı yapılmaz.

(5) Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

(6) Öğrencilerin, sınavlara sınav programında belirtilen zaman ve mekânda girmesi gerekir. Yanlış bir sınava girilmesi durumunda öğrencinin sınavı iptal edilir. Öğrencinin yanlış bir sınav oturumuna girmesi sonucu aldığı puanlar ilan edilmiş olsa dahi geçersiz sayılır.

(7) Staj ve uygulaması olan programların bu derslerinin sonunda sınav yapma zorunluluğu var ise, bu sınavlar merkezi sınav usulü ile yapılabileceği gibi bu değerlendirmeler proje/portfolyo veya ödevlerin değerlendirilmesi yolu ile de yapılabilir.

(8) Herhangi bir sebeple ara sınav, bitirme ve bütünleme sınavlarına giremeyen veya sınavı geçersiz olan öğrenci bu derslerin sınavlarından sıfır (0) puan almış kabul edilir ve buna göre ders ham başarı puanı hesaplanır.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 20 – (1) Sınav kurallarına aykırı hareket eden öğrencilerin sınavları Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile geçersiz sayılır.

Sınavlara ve sonuçlara itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

(2) İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(3) İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

(4) Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki derslerin, çoktan seçmeli test olarak merkezi usulle yapılan sınavlarının değerlendirmesinde sadece öğrenci cevap kağıtları dikkate alınır.

(2) Bir derse ait sınavlar ve diğer tüm etkinlikler 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla %40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az %60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

(4) Uzaktan öğretim programlarında, Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına %20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi %20; ara sınavın etkisi %80’dir.

(5) Derslerin ham başarı puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerde; [(Derse Devam Puanı) x 0,20 + (Ara Sınav Puanı) x 0,80] x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

b) Açık öğretim programlarındaki derslerde; (Ara Sınav Puanı) x 0,40 + (Dönem Sonu Sınav Puanı) x 0,60

(6) Açık öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında beş şıklı olarak hazırlanan her bir test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak test ham puanı hesaplanır.

(7) Uzaktan öğretim programlarındaki derslerin çoktan seçmeli test yöntemi ile yapılan sınavlarında ders ham puanı hesaplanırken yanlış cevaplar dikkate alınmaz; her bir doğru cevap sayısı ile soru puanı çarpılarak test ham puanı oluşturulur.

Başarı notunun belirlenmesi ve harf notları

MADDE 23 – (1) Bitirme/bütünleme sınav notu alt sınırı esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Açık öğretim öğrencilerinin yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 40 puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu sınır değerinin altında not alan veya bitirme/bütünleme sınavlarına girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.

b) Uzaktan öğretim öğrencilerinin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almaları gerekir.

(2) Ham Başarı Notu (HBN), öğrencilerin yarıyıl/yıl içi etkinlikleri ve yarıyıl/yılsonu sınavından aldığı puanın ağırlık katsayısına göre ortalamasının alınması ile hesaplanan puandır.  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarında HBN, yarıyıl/yıl içi etkinleri için toplamda %40; yarıyıl/yılsonu sınavı için %60 oranında ağırlık katsayısı kullanılarak hesaplanır.

(3) HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına hakkı olduğu hâlde girmeyen ya da devamsızlık sebebi ile giremeyen öğrencilerin notları bağıl değerlendirme sistemindeki hesaplamaya dâhil edilmez. Bunlardan HBN’si 35’in altında kalan ve/veya bitirme/bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler doğrudan FF, devamsız öğrenciler FD harf notu alarak kalırlar. HBN’si 100 olan öğrenciler bağıl değerlendirme sistemine dâhil edilmezler ve doğrudan AA alırlar.

(4) Bağıl değerlendirme sisteminde başarı puanlarının harf notlarına çevrilmesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilen formül kullanılır.

(5) Bağıl değerlendirme aralıkları, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı ve bu öğrencilerin puanlarına göre oluşan standart sapma değeri dikkate alınarak Senato tarafından belirlenen esaslara göre tespit edilir.

(6) Bütünleme sınavındaki HBN ortalaması bitirme sınavındaki HBN ortalamasından küçük veya eşit ise bütünleme sınavındaki harf notlarının aralıkları, bitirme sınavında oluşan aralıklar esas alınarak belirlenir. Diğer durumlarda ise bütünleme sınavının değerlendirmesi bağımsız yapılır.

ANO, AGNO ve ders tekrarı

MADDE 24 – (1) ANO ve AGNO Senato tarafından belirlenen esaslara göre hesaplanır.

(2) Başarı notları (G) ile takdir edilen dersler ile muaf (M) olunan dersler, not ortalamaları hesabına katılmaz.

(3) AGNO hesabında, tekrar edilen dersler için en son hesaplanan başarı notu dikkate alınır.

(4) Programdan çıkarılan derslerin yerine öğrencinin hangi dersi/dersleri alacağı, Fakülte Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Başarısızlık durumu

MADDE 25 – (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda AGNO’su 1,80’in altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Sınamalı öğrenciler, Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

(2) AGNO’su birbirini takip eden iki yarıyıl 1,80’in altında kalan öğrenciler başarısız duruma düşerler.  Bu alt sınır Fakülte Kurulu kararıyla yükseltilebilir. Başarısız öğrenciler üst yarıyıllardan yeni ders alamazlar ve daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan (FF) harf notu aldıkları dersleri zorunlu olarak, (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri isterlerse tekrar alırlar. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

(3) AGNO’su 1,80’in üstünde olan öğrenciler; bir üst dönemden ders alırken alt yarıyıllardan başarısız oldukları (FF) harf notu aldığı zorunlu dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllardan, koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansır.

(4) Ders tekrarı ile AGNO’sunu 1,80’in üzerine çıkaran öğrenciler, en son okudukları yarıyıldan sonra gelen yarıyıldan da bulundukları dönemin kredi üst limitini geçmemek şartıyla ders alarak öğrenimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, öncelikle (FF) olan başarısız derslerini, sonra alt yarıyıllarda daha önce hiç almadığı derslerini alırlar.

(5) Başarısız olarak geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

Sınav dokümanlarının arşivlenmesi

MADDE 26 – (1) Gözetimli olarak yüz yüze yapılan sınavlarda matbu tüm dokümanlar sınav itiraz süresince uygun koşullarda saklanır.

(2) Sınav öğrenci cevap kağıtları sınav sonrasında taranarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin erişimine dijital olarak açılabilir ve daha sonra dijital olarak en az on yıl süre ile arşivlenir. Taranmamış cevap kağıtları en az iki yıl boyunca arşivlenir.

(3) Gözetimli yüz yüze sınavlarda kullanılan sınav soru kitapçıkları en az altı ay süre ile saklanır ve daha sonra imha edilir.

(4) Sınavlara ait tutanaklar, imza çizelgeleri ve diğer evraklar en az iki yıl süre ile matbu olarak arşivlenir. Dijital kopyalarının oluşturulmasından altı ay sonra matbu dokümanlar Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile imha edilebilir. Dijital dokümanlar en az on yıl süre ile saklanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet ve Diploma

Mezuniyet ve diploma

MADDE 27 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın ön lisans diploması verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF notu olmayan, AGNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans diploması verilir.

(3) Lisans programının ilk dört yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan ve AGNO’su 2,00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler programdan kaydını sildirmek koşuluyla ön lisans diploması alabilirler.

(4) Dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi, 3,50 ile 4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi sayılırlar ve bu durumları not durum belgesinde (transkript) belirtilir. Ancak FF notu olan veya disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 28 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(2) Fakülteye kayıtlı öğrenciler, öğrenci otomasyon sistemi ve eğitim yönetim sistemine giriş için belirlenen kullanıcı ismini ve şifresini kullanmak ve bunların başkası tarafından kullanılmaması için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Kullanıcı adının ve şifresinin başka kişilerce kullanıldığı şüphesinde olan öğrencinin en kısa zamanda talep sisteminden başvurması gerekir. Her iki sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler, doğrudan öğrencinin sorumluluğundadır.

(3) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlerine katılamazlar, Üniversitenin tesislerine ve açık ve uzaktan öğretim yönetim sistemlerine giremezler.

(4) Açık öğretim/uzaktan eğitim platformlarına internet üzerinden öğrenci tarafından gönderilen herhangi bir uygulama ödevi, materyal ve dokümanın içeriğinden öğrenci sorumludur.

(5) Fakültenin açık öğretim/uzaktan eğitim platformlarına yasal olmayan yollardan girmek isteyen, sistemlere zarar verecek dosyalar gönderen veya bu kişilere yardım ettiği tespit edilen öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

Yatay ve dikey geçişler

MADDE 29 – (1) Diğer yükseköğretim kurumlarından Fakültenin aynı düzeydeki eş değer diploma programlarına veya Fakültenin aynı düzeydeki eş değer programları arasında yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

(2) Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Tebligat ve adrese bildirme

MADDE 30 – (1) Öğrencileri doğrudan ilgilendiren tüm idari işlemlere ait tebligatlar öğrencilerin kayıt sırasında bildirdikleri ya da sonradan güncelledikleri adrese iadeli taahhütlü olarak yapılır. Tüm öğrencileri ilgilendiren genel nitelikteki duyurular ise Fakülte internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılır.

(2) Fakülteye kayıt yaptırırken bildirdikleri adresi değiştirdikleri hâlde, adres bilgilerini güncellemeyen, Fakülteye bildirmeyen ya da yanlış veya eksik adres veren öğrencilerin Fakültedeki mevcut adreslerine tebligatın gönderilmesi hâlinde, tebligat kendilerine yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 21/9/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.