22 Eylül 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29835

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsünden:

TSE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TSE Uzmanlığı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve devam eden bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınav sonuçları ilgili komisyonca sınav sonuç tutanağı ile tespit edilir, sınavı kazananların listesi ve diğer bilgiler Enstitünün resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde alınmış bulunan, YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edilmesi durumunda yabancı dil yeterliği şartı yerine getirilmiş sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Standardları Enstitüsü Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2012

28425