10 Eylül 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29827

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı olarak kurulan Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını, yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Beykent Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Üniversite: Beykent Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak, eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenlemek ve bilimsel araştırmalar yaparak bunların yayımlanmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunlarıyla ilgili geçmişten günümüze kadar sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve hukuki konular başta olmak üzere her alanda araştırma yapmak,

b) Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve/veya uluslararası konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

c)                Merkezin amacıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan yayınları ve bilimsel çalışmaları takip etmek,

ç) Merkezin amacıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında yayın yapılmasını teşvik etmek,

d) Üniversitede, Merkezin amacıyla ilgili konularda bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını teşvik etmek ve sağlamak,

e) Merkezin amacıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek,

f) Merkezin amacıyla ilgili konularla ilgili internet sitesi oluşturarak, site aracılığı ile akademik yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden Müdürün görevleri; Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdürün belirleyeceği bir müdür yardımcısı ile Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim bilimsel araştırma danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylamak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkezin amacıyla ilgili konularda, Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde, Merkezin amacıyla ilgili konular ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Merkezin amacıyla ilgili konularda, yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür, Üniversitede görev yapan öğretim elemanları ve istekleri halinde Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcileri arasından, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen temsilcilerden oluşur. Danışma Kurulu, Müdür dışında en az dört, en fazla on üyeden oluşur. Görev süresi bitmeden görevlerinden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Merkezin faaliyetleri hakkında istişari nitelikte görüş bildiren Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Müdür yardımcısı, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunda salt çoğunluk koşulu aranmaz. Danışma Kurulu Merkez bünyesinde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi alır ve yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin amacı ve faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak, görüş ve öneri bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.