7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29824

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ASANSÖR PERİYODİK KONTROLLERİ İÇİN YETKİLENDİRİLECEK

A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2015/24)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SGM: 2016/24)

MADDE 1 – 15/7/2015 tarihli ve 29417 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ (SGM: 2015/24)’in 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibaresi “iki yıl” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.