31 Ağustos 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29817

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI

AĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2012 tarihli ve 28425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ulusal Klinik Araştırma Altyapı Ağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b)  Klinik araştırma alanında çalışan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ve klinik araştırma ağları/çalışma grupları ile işbirliği yapmak, gerektiğinde ortaklıklar oluşturmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Merkezin yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ve klinik araştırma ağları/çalışma grupları ile işbirliği yapması için gerekçeli karar almak ve bu kurumların desteğinin sağlanması konusunda girişimde bulunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; klinik araştırma alanındaki çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından seçilen kişiler ya da kurum temsilcilerinden en az altı en çok yirmi üyeden oluşur. Kurulun en az üç üyesi özel sektör temsilcilerinden seçilir. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe gider.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/9/2012

28425