29 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29816

YÖNETMELİK

TED Üniversitesinden:

TED ÜNİVERSİTESİ TİCARET ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (TAM) amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TAM): TED Üniversitesi Ticaret Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

c) Merkez Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

e) TEDÜ: TED Üniversitesini,

f) Rektör: TED Üniversitesi Rektörünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ticaret teori ve uygulamaları alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek.

b) Mal ticareti konusunda politika yapıcıların ihtiyaç duyduğu alanlarda ortak projeler yürüterek Türkiye’yi öne çıkaracak hususlarda çalışmalar yapmak.

c) Dünyada ve Türkiye’de önemi giderek artan hizmet ticareti konusunda detaylı araştırmalar üreterek bu alanda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak ve politika yapıcılara girdi sağlamak.

ç) Ticaret alanında gerekli bilgi birikimini ve altyapıyı oluşturarak özel sektör ve sanayii kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçlarına yardımcı olmak, yatırım yapmalarını cesaretlendirmek ve gerekli Ar-Ge ve eğitim desteğini vermek.

d) Ticaret konularının toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak ve bu konuda toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak amacıyla uluslararası etkinlikler düzenlemek, eğitim faaliyetlerini koordine etmek ve çeşitli yayınlar ve basın aracılığıyla kitlelere ulaşmak.

e) Ulusal ve uluslararası projelere katılarak ve ticaret konusunda uzman akademisyenlerle işbirliği tesis ederek Merkezin altyapısını güçlendirmek.

f) Türkiye’de ve dünyada ticaret alanında çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratmak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Ticaret alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.

c) Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak.

ç) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) Kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak.

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek.

g) İlgili diğer mevzuatla verilen, Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ğ) Üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü.

b) Merkez Müdür Yardımcısı.

c) Merkez Yönetim Kurulu.

ç) Merkez Danışma Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; TEDܒdeki fakültelerin konuyla ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

Merkez Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) TEDܒde alanında uzman öğretim üyelerinden bir kişi Merkez Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı Merkez Müdürü tarafından görevlendirilir. Merkez Müdürü görevi başında olmadığı zaman Merkez Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Merkez Müdürü görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Merkez Yönetim Kuruluna sunmak.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Merkez başkanının her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını tespit etmek.

ç) Merkez Müdürünün daveti üzerine her ay, işin gerekli kıldığı hallerde ise daha sık toplanmak.

Merkez Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu alanlarda ve konularda öneri ve düşüncelerini almak amacıyla, aşağıda belirtilen grupların temsilcilerinden oluşur:

a) TEDܒde Merkez faaliyetleri konusunda birikimi olan öğretim üyeleri.

b) İstekleri halinde, konu ile ilgili kamu kuruluşlarının ilgili temsilcileri.

c) Merkez ile ilgili diğer üniversite ve kuruluş temsilcileri.

(2) Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

(3) Merkez Danışma Kurulunda, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden başka en fazla on üye bulunur. Bu üyeler; Merkez Müdürü tarafından belirlenir ve Merkez Danışma Kurulu üyeliğine bir yıllığına davet edilir. Süresi biten üye yeniden Merkez Danışma Kurulu üyeliğine davet edilebilir.

Merkez Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Yapılan ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Merkez Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Merkez Müdürüne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TED Üniversitesi Rektörü yürütür.