29 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29816

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ TİCARET UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticaret Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal refah ve kalkınmaya katkıda bulunmak üzere Üniversite, kamu ve iş dünyası ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğini geliştirmek, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının ticaret ve perakendecilik alanında liderlik kapasitelerinin, uzmanlık, yeni eğilimler ve girişimci süreçlerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar gerçekleştirmek, tüm paydaşların bilgi ve vasıflarını geliştirerek doğru karar alma, inovasyon, iyi yönetişimi öne çıkartan özgün organizasyonlar düzenlemek, ticaret ve perakende alanında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak.

b) Ticaret ve perakende sektörü konularında ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

c) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarını takip etmek.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde ticaret ve perakende alanında ün yapmış bireylerin bilgi birikimi ve tecrübelerinin değerlendirilmesine, toplumla paylaşılmasına imkân veren organizasyonel ve fonksiyonel yapılar oluşturmak.

d) Üniversitenin bütün akademik birimlerinde öğrenci ve öğretim elemanlarını hedef alan ticaret ve perakende ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde derslerin verilmesini sağlamak, sertifika programlarını diğer merkez ve kurumlarla ortak olarak düzenlemek ve uygulamak ve başta bakkal, mağaza, market ve alışveriş merkezleri olmak üzere ticaret alanında satış elemanlarından saha yöneticilerine, görsel sorumlulardan pazarlama yöneticilerine ve üst düzey yöneticilere kadar sektörün tüm kadrolarına eğitim veren bir kurum olmak.

e) İnsan kaynakları, ticaret ve perakende stratejileri, kurumsallaşma, kategori ve merchandising, satış, altyapı, bayilik sistemleri, görsel mağazacılık, işletme modeli ve kadrolar arası iletişim konusunda artan rekabet ortamında, fark yaratacak hizmet kalitesini geliştirmeye çalışan şirketlere, fark yaratacak yetkin insan gücü yetiştirmede destek olacak, genel katılıma açık ve kurumların gereksinim ve istekleri doğrultusunda kurumlara özel eğitimler vermek.

f) Kariyer merkezi ile ortak olarak özel sektör temsilcileri ile görüşerek üniversitedeki öğrenciler için iş ve staj imkânları yaratmak.

g) Firmanın strateji ve yol haritasının oluşturulmasını sağlayıcı, ticaret ve  mağazacılığın tüm alanlarında hizmet veren, firma karlılığını hedeflerken odaklanılması gereken tüm konuları inceleyen, mağazalarda mükemmel hizmete ulaşmak için kurumlara özel çalışan, bakkal, mağaza ve market yöneticilerinin yetkinliklerini geliştiren, çalışanların bilgi ve becerilerinin artmasını sağlayan danışmanlık hizmetleri vermek.

ğ) Ticaret ve geleneksel perakendenin kurumsallaşması ve bu bilincin toplumda yaygınlaştırılması amacı ile örnek sosyal sorumluluk projelerini koordine etmek ve hayata geçirmek.

h) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait en az bir adet süreli yayını hazırlayıp yayımlamak.

ı) Amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak üç yıl için görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür Yardımcısı, Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür kısa süreli olarak görevi başında bulunmadığı zaman yardımcısını vekil bırakır. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

(3) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda Rektör tarafından yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak.

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporu ile çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dahil beş kişiden oluşur. Müdür dışındaki diğer üyeler, öğretim elemanları arasından Üniversite Senatosu tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süreleri dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir kez, gerekli olduğunda da Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörün onayına sunmak.

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin bedelini belirlemek.

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mekân ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gereken büro ve sair çalıma mekânları Müdürün önerisi de dikkate alınarak Rektörce tahsis edilir ve elverişli bir çalışma ortamı sağlanması için gereken teknik altyapı ile tefrişat Rektörce sağlanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.