29 Ağustos 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29816

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/6/2011 tarihli ve 27972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Genel Not Ortalaması;

a) Birinci sınıfın sonunda; 1,50-1,99 olan ve en az 50 AKTS kredilik ders alan,

b) İkinci sınıfın sonunda; 1,70-1,99 olan ve en az 100 AKTS kredilik ders alan,

c) Üçüncü sınıfın sonunda; 1,80-1,99 arasında olan ve en az 150 AKTS kredilik ders

alan,

öğrenciler koşullu başarılı olarak bir üst sınıfa geçebilirler. Ayrıca öğrenciler mezuniyet için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Öğrencilerin derslerdeki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Bu amaçla, kullanılan harfler ve sayısal eşdeğerleri karşılıkları şöyledir:

                Harfli Başarı Notu                Sayısal Eşdeğeri

                             AA                                        4.00

                             BA                                        3.50

                             BB                                        3.00

                             CB                                        2.50

                             CC                                        2.00

                             DC                                        1.50

                             DD                                        1.00

                             FD                                        0.50

                               F                                            0

                              IA                                           0  ”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Diploma notunun AKTS puan ve tanım karşılıkları şöyledir:

Harfli Başarı Notu

AKTS Karşılıkları

AKTS Karşılığı Tanım

AA

A

Mükemmel

BA

B

Çok İyi

BB

C

İyi

CB

 

D

 

Orta

CC

DC

 

E

Şartlı Başarılı

DD

FD

FX

Başarısız

F

F

Başarısız

IA

 

Devamsız

                                                                                                                      ”

“(6) FD ve F alınan dersler tekrarlanabileceği gibi sadece sınavlarına da girilebilir. Dersin tekrarlanması durumunda, eskiden alınan notların ne olduğuna bakılmaksızın yeni alınan not geçerli sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

10/12/2012

28493

2-

4/12/2015

29552

3-

8/8/2016

29795