21 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29808

YÖNETMELİK

Türk-Alman Üniversitesinden:

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ REKABET HUKUKU UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk-Alman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Türk-Alman Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Türk-Alman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Türk-Alman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Rekabet hukukunun hukuksal, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden incelenmesi ve araştırılması,

b) Ekonominin ve ticari hayatın ortaya çıkardığı rekabet hukuku ile ilgili sorunların disiplinler arası bir yaklaşımla ortaya konulması ve çözümler üretilmesi.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası alanda rekabet hukuku konularında araştırmalar gerçekleştirmek, bu alanlarda ortaya çıkan sorunlara ilişkin raporlar hazırlamak ve yayımlamak,

b) Merkezin ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal veya uluslararası, resmi veya özel kurum ve örgütler ile Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

c) Ulusal ve uluslararası düzeydeki normları, ilgili antlaşmaların kabulünü ve bunlara ilişkin uygulamayı izlemek ve bu konulardaki değerlendirmeleri uygun yollarla ilgililerin ve kamunun bilgisine sunmak,

ç) Lisans ve lisansüstü programlar için eğitim ve sertifika programları hazırlamak,

d) Rekabet hukuku konusunda tanınmış yabancı akademik kuruluşlar ve araştırma kurumlarıyla ortak uluslararası eğitim programları kurmak,

e) Rekabet hukukunun ulusal ve uluslararası sorunları ile ilgili olarak konferanslar, seminerler, paneller düzenlemek,

f) Amacının gerçekleşmesine hizmet edecek Türkçe ve yabancı dilde yayınlar yapmak,

g) Yurt içinde ve yurt dışında aynı konularda çalışan üniversite, enstitü ve merkezler ile ilişkiler geliştirmek, ortak faaliyetler tasarlamak ve yürütmek,

ğ) Rekabet hukuku ile ilgili bir dokümantasyon merkezi kurmak, araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak,

h) Bu çalışma alanlarında ilgili fakülte öğrencilerini araştırmalara yöneltmek ve bu konuda araştırma yapmalarını sağlamak,

ı) Yükseköğretim mevzuatı ve Türk-Alman Üniversitesi yönetmelikleri çerçevesinde kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara ücretli ya da ücretsiz danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

i) Bu konuda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini Müdür Yardımcısı olarak seçebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de sona erer.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ile Merkezin faaliyet konuları ile ilgili veya buna yakın alanlarda çalışan Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilecek üç kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Merkezin Yönetim Kurulu üyeleri, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu ihtiyaç hasıl oldukça Müdürün çağrısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyet konularına giren konularla ilgilenen, bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurabilecek kişilerden oluşan bir Danışma Kurulu seçebilir. Danışma Kurulu en az üç en fazla ondokuz üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunca üç yıllık bir süre için seçilir, üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(4) Müdür, uygun görürse, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve merkez faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantısına çağırabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Demirbaş ve ekipman 

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Diğer hükümler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk-Alman Üniversitesi Rektörü yürütür.