21 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29808

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde yürütülecek bilimsel çalışma ve faaliyetlerin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi için kurulan Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi, laboratuvar, yapım, bakım, onarım atölyesi, pilot tesisler gibi birimleri,

b) Danışma Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulunu,

c) Merkez: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KÜBTUAM)’ni,

ç) Müdür: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

d) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik önceliklerine yönelik olarak Üniversite bünyesinde ileri seviyede bir araştırma altyapısı oluşturarak üst düzeyde araştırmalar yapmak ve yapılmasına olanak vermek.

b) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek bunları Merkezde ortak ar-ge kullanımına sunmak.

c) Ar-ge faaliyetlerinin ortak ihtiyaçları olan altyapıyı oluşturmak, bu amaçla Merkez laboratuvarları, alet bakımı, onarım, yapım, ayar ve benzeri hizmetleri verebilecek atölyeleri kurmak.

ç) Bilim ve teknoloji alanında gelişmeye katkıda bulunmak ve endüstriye ilişkin temel bilim sorunlarını çözümlemek üzere araştırma yapmak, kalkınma planlarının ön gördüğü alanlarda gelecekte karşılaşılabilecek araştırma sorunlarına çözüm yolları aramak.

d) Araştırma sonuçlarının uygulanmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını endüstriye duyurmak, gerektiğinde uygulama planları yapmak, yeni bir malzeme, mamul veya prosesin üretim aşamasına geçmesi için zorunlu teçhizat, sistem ve spesifikasyonları tespit etmek, pilot tesisler kurmak.

e) İmalat ve işletmede karşılaşılan teknolojik güçlüklerde danışmanlık yapmak, işlem zinciri, malzeme ve ürünlerdeki özelliklerin saptanmasına ve kontrolüne, hata nedenlerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak.

f) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Yurt içindeki ve dışındaki ilgili kamu ve özel araştırma kuruluşları ve merkezleri ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, ileri teknoloji projeleri için finans kaynakları teminine çalışmak, üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek test ve analiz taleplerini Merkezin olanakları ölçüsünde değerlendirmek.

ğ) Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik sonuçlara ulaşacaklara öncelik vermek üzere etik kurallar içerisinde, temel ve uygulamalı bilimlerle ilgili araştırma projelerini desteklemek ve uygulamak.

h) TÜBİTAK, TÜBA gibi ulusal ve uluslararası kurumlarca saygınlığı kabul edilmiş kuruluşlardan ödül almış ya da kurumlarda danışmanlık hizmeti veren araştırmacılara öncelikle çalışma ortamı hazırlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a)  Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdür ve müdür yardımcılarının yerine yenisi görevlendirilir. Müdürün önerisiyle Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür;

a) Merkezi temsil eder. Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci derece sorumlu kişidir. Gerekli bütün tedbirleri alır ve uygular.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık eder ve alınan kararları uygular.

c) Merkezde yürütülen araştırma projelerinin yürüyüş ve işleyişini izler ve denetler.

ç) Merkeze bağlı laboratuvar birimlerindeki araç gerecin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri alır ve uygular.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlar ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunar.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunur.

f) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerilerden hangilerinin uygulamaya koyulduğu ve bunlardan ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Yönetim Kuruluna rapor sunar.

g) Merkezin laboratuvarlarında görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunar.

ğ) Merkezin laboratuvarlarının araştırmacılarca kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili gerekli talimat ve rehberlerin hazırlanmasını sağlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, Üniversite öğretim üyeleri arasından ve merkezden yararlanan akademik birimlerin temsiline de özen gösterilerek Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az ayda bir kez toplanır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak. Çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek. Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.

b) Merkezin işleyişi ile ilgili usul ve esaslara ilişkin taslakları hazırlamak.

c) Merkezde yürütülecek ar-ge faaliyetlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

ç) Merkezin çalışma prensipleri, laboratuvarların işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak.

d) Merkez tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

e) Müdürün getireceği her türlü konuyu (idari, mali, akademik ve benzeri) karara bağlamak.

f) Yönetim Kurulu ihtiyaç duyduğunda Danışma Kurulunun görüş ve önerilerine başvurabilir.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları ile merkez yönetim kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Danışma Kurulu; doğal üyeler dahil olmak üzere, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden olmak üzere ve Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Yönetim Kurulunun önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için onaylanan en az yedi en fazla on beş kişiden oluşur.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün veya gerek görüldüğünde Rektör ya da görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında toplanarak belirlediği görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir. Gerek görülürse Müdür veya Rektör tarafından daha fazla toplantı çağrısı yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin fiziksel yapısı

MADDE 13 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek araştırma ve ar-ge hizmetleri kapsamında kullanılmak üzere Üniversite bünyesindeki bulanan alet, ekipman, demirbaşlar ve taşınmazlar Rektörlük tarafından Merkezin hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilir.

(2) Merkezin araç-gereç ihtiyacı; projelerden, döner sermayeden ve/veya Rektörlük bütçesinden karşılanır. 

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.