21 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29808

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ KADIN VE TOPLUMSAL CİNSİYET UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gedik Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimi ve işleyişine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma grupları: Merkezin Danışma gruplarını,

b) Merkez: Gedik Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gedik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gedik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Faaliyet Alanları

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili her konuda yurtiçinde ve yurtdışında araştırma, inceleme projeleri hazırlamak, uygulamak ve bu gibi çalışmaları desteklemek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın sorunları ve toplumsal cinsiyet ile ilgili konferanslar, kongreler, kurslar ve seminerler düzenlemek,

c) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders ve seminerler vermek,

ç) Üniversitenin farklı birimlerinde kadın konularında yapılan bilimsel çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kadın ve toplumsal cinsiyet sorunları ve çözümleri üzerinde araştırma yapmaya özendirmek ve teşvik etmek,

d) Kamu kuruluşları, diğer tüzel kişiler ile özel kişilerden gelecek isteklere göre araştırma ve incelemeler yapmak, danışmanlık hizmeti vermek,

e) Kadın sorunları ile ilgili kitaplık, arşiv oluşturmak,

f) Her türlü faaliyetiyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından bir yıl için, Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu üyelik seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

Müdür Yardımcısı

MADDE 9 – (1) Rektör, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine bir Müdür Yardımcısı görevlendirir. Müdür Yardımcısının görev süresi bir yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder, Yönetim Kurulu raportörlüğünü yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek olan üç üyeden oluşur. Görev süresi bir yıldır. Kurul ayda bir kere toplanır. Kurulun toplantı yeter sayısı salt çoğunluktur. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda danışma ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapacakları işleri düzenlemek,

b) Merkezin düzeni ve genel işleyişi ve idari personeli ile ilgili Müdürün yapacağı önerileri karara bağlamak,

c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını gelir ve gider bütçelerini karara bağlamak.

Danışma grupları

MADDE 12 – (1) Danışma grupları Merkezin çalışmalarına önerileri ile katkılarda bulunan, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile uzmanlık isteyen konularda geçici veya sürekli olarak oluşturulan organlardır. Görev süreleri Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Bu gruplar, Üniversite öğretim üyelerinden oluşturulabileceği gibi, kısmen veya tamamen bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışındaki kişilerden de oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sertifika programları

MADDE 13 – (1) Merkez, sertifika programları açabilir. Sertifika programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Rektörün onayına sunulur.

Personel

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün talebi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektörce görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.