21 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29808

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (BÜTEM): Başkent Üniversitesi Türkçe Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür:  Merkezin Müdürünü,

c) Öğrenciler: Merkezin öğrencilerini,

ç) Rektör: Üniversitenin Rektörünü,

d) Senato: Üniversitenin Senatosunu,

e) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, BÜTEM’in işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayımla ilgili esaslarını düzenlemektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içi ve yurt dışındaki yabancılara, Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının vatandaşlarına, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve diğer öğrenmek isteyenlere Türkiye Türkçesini, Türkçenin lehçelerini öğretmek ve bununla ilgili kurslar düzenlemek,

b) Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve dil öğretmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında şubeler açmak,

c) Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü, üniversitelerin ilgili birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, sivil toplum örgütleri ile Türkçe öğretimi konusunda çalışmalar yapmak, ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayım yapmak ve dokümanlar hazırlamak,

ç) İlgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek için görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için hizmet içi kurslar düzenlemek; onlara staj yaptırmak; görev alınacak ülke ile ilgili tanıtıcı kılavuzlar ve yayınlar hazırlamak,

d) İlgili bakanlıklarla işbirliği yapmak suretiyle projeler geliştirerek Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler, broşürler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, raporlar yayımlamak,

e) Türkçeyi daha iyi öğretmeyi, Türkiye’yi ve Türk kültürünü iyi bir şekilde tanıtmayı teşvik amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek,

f) Türkiye ile diğer ülkelerin ilgili kurum ve kuruluşları arasında yapılan ikili anlaşmalara bağlı olarak ortak eğitim, öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak; bu ülkelerden gelecek olan öğrenci, öğretmen, öğretim üyesi ve iş adamlarına, Türkiye’de bulunan büyükelçilik çalışanlarına, diplomatlara, özel müteşebbislere, Türkiye Türkçesi kursları düzenlemek,

g) Türkiye’ye gelemeyen, ancak Türkçe öğrenmek isteyen ilgililere uzaktan eğitim vermek suretiyle (internet) Türkiye Türkçesi öğretmek,

ğ) Üniversitelerdeki Türk dili ve edebiyatı ile filoloji bölümlerinde uygulanan Türk dili ve yabancı diller öğretimi üzerine geliştirilen mevcut öğretim yöntemlerini geliştirecek uygulama ve araştırma çalışmaları yapmak ve böylece Türk dili öğretimini daha etkin hâle getirmek,

h) Yurt dışında yaşayan Türklere Türkçe öğretmeye yönelik programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek; konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ı) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk dili ve edebiyatı ile ilgili bölümlerinin öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalar ile ilgili sertifikalar vermek,

i) Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrencilere gerekli kabul belgesi (acceptance) vermek,

j) Türkiye’ye üniversite öğretimi görmek üzere gelen öğrencilerin Türkçe bilgilerinin, üniversite eğitimini devam ettirebilecek yeterlilikte olup olmadığını, uluslararası ölçüm standartlarında belirleyecek sınavlar ile Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe yeterlik sınavlarını düzenlemek ve sertifika vermek,

k) Türkçenin doğru kullanımını teşvik etmek ve Türkçeyi kullananların sayısını artırmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yarışmalar düzenlemek ve bu konuda ödüller dağıtmak,

l) Uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

m) Türkçenin anadili olarak eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar ve dil öğretim yöntemleri konusunda uygulama ve araştırmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin ilgili bölümlerinin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, kendisine müdür yardımcısı vekâlet eder. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, Üniversitenin Merkezde görevli öğretim elemanları arasından en az bir en çok üç müdür yardımcısı belirler ve bu kişiler üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkezi temsil eden Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcılarından biri ve konu ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından atanan üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya üç aydan fazla yurt dışında görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri görevlendirilir.  Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek,

c) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

ç) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak,

d) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin gelirleri

MADDE 12 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Rektörlük bütçesinden tahsis edilecek yıllık ödenek,

b) Merkezin her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinden sağlanan gelirler,

c) Her türlü bağış, yardım ve gelirler,

ç) Merkezin eğitim-öğretim alanına giren konularla ilgili olarak hazırladığı proje ve benzeri çalışmalardan elde edeceği gelirler.

Merkezin giderleri

MADDE 13 – (1) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen hizmetlerin gerektirdiği giderler,

b) Alınacak her türlü demirbaş eşya ve sarf malzemelerinin giderleri,

c) Açılacak şubelerin kira, yakıt ve benzeri giderleri,

ç) Öğretim elemanlarının her türlü ücret ve özlük hakları,

d) Ağırlama, tören ve temsil giderleri,

e) Ders ve telif ücretleri,

f) Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer harcamalar,

g) Merkez için hazırlanan ders kitapları, yardımcı kitaplar ile görsel ve işitsel materyal giderleri,

ğ) Merkez tarafından düzenlenecek panel, sempozyum, konferans ve benzeri çalışmaların giderleri, Merkez dışındaki çalışmalara katılan öğretim elemanlarının harcamaları.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerekli hallerde Rektör bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Merkezde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin esaslar

MADDE 16 – (1) Merkezde yürütülen eğitim-öğretime ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.