20 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29807

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalaması, ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın AKTS toplamına bölünmesi şeklinde hesaplanmasını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Anabilim Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

d) Anabilim dalı başkanlığı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüler bünyesinde eğitim programı bulunan anabilim dalı başkanlıklarını,

e) ANO: Ağırlıklı yarıyıl not ortalaması öğrencinin her yarıyılda aldığı derslerin harf notu katsayıları, bu derslere ait AKTS ile çarpılarak elde edilen sonuçların toplanması ve bu toplamın AKTS toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanmasını,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesi veya doktoralı öğretim elemanını,

g) DNO: İlgili yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı AKTS kredi tutarının, aldığı derslerin AKTS kredi değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanan, elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilen; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü ise ikinci rakam bir üste tamamlanan değeri,

ğ) Enstitü: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitüleri,

h) Enstitü kurulu: Enstitüler bünyesindeki ana bilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı enstitülerin yönetim kurullarını,

i) Mütevelli Heyeti: İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Program: Yüksek lisans ve doktora unvanlarına yönelik belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora yeterlik sınavını, tez ve uygulamalarını,

l) Proje: Tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için hazırlanan dönem projesini,

m) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: İstanbul Ticaret Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans tezini/doktora tezini,

ö) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

p) Üniversite kredisi: İstanbul Ticaret Üniversitesi ders saatini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Ticaret Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) BS (Başarılı) notu kredisiz derslerden veya sadece başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilen derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. BS notu ortalama hesaplarına katılmaz.”

“ğ) BZ (Başarısız) işareti, not ortalamasına katılmayan derslerde başarı gösteremeyen öğrencilere verilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2014

29057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/5/2015

29365

2-

14/12/2015

29562