20 Ağustos 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29807

YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SERA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Akdeniz Üniversitesi Sera Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Üniversitenin Sera Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Akdeniz Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Akdeniz Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; ülkemizin dünyada toplam sera alanları açısından ilk sıralarda yer alması nedeniyle, sera teknik ve teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin bu sektörü ciddi şekilde etkileme potansiyelinin gerisinde kalmamak üzere, yeni teknik ve teknolojilerin araştırılması, yerli imkânların geliştirilmesi, teknolojik uygulamaların yapılması, bu konuda özel sektörün teşvik edilmesi ve bu alanda ülkemizin uzun vadeli milli stratejilerine uygun çalışmalar yapan bir merkez haline gelinmesidir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde aşağıdaki konularda faaliyet gösterir:

a) Sera teknik ve teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları yapmak, mevcut veya yeni geliştirilen teknik veya teknolojilerin serada uygulamasını yapmak,

b) Özel sektör tarafından veya özel sektörle birlikte geliştirilen teknik ve teknolojilerin uygulanabilirliğini test etmek,

c) Bu alanda farklı içerik ve kapsamlarda kurs ve eğitimler düzenlemek,  bu konuda Avrupa Birliği tarafından da desteklenen meslek edindirme ve mesleki gelişim programlarını takip eden eğitimler vermek suretiyle eğitilmiş meslek elemanı ihtiyacını karşılamak,

ç) Yeni sera teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda özel sektörle birlikte yurt içi ve/veya yurt dışı destekli projeler geliştirmek,

d) Ülkemize özgü, yerli sera cam ve plastik sera tasarımı geliştirmek,

e) Doğal kaynakların korunması ve çevre kalitesinin yükseltilmesi için sera ısıtma kazanı emisyonlarının ve sulama drenaj atıklarının temizlenmesi, drenaj atıklarının yeniden kullanımına yönelik yerli teknolojiler geliştirmek,

f) Özellikle; kapalı mekanlarda (indoor farming) ve dikey sistemlerde (vertical farming) yapılan yetiştiricilik konseptlerine uygun çalışmalar yapmak, yeni teknik ve teknolojiler geliştirmek,

g) Hidroponic, aquaponic ve aeroponic gibi topraksız yetiştiricilik uygulamalarında prototipler geliştirmek,

ğ) Sera bitkileri ilaçlama ve sera dezenfeksiyon teknolojileri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,

h) Sera içi kültürel işlem araçları konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,

ı) Alternatif enerjilerin serada kullanımına yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak,

i) Sera örtü malzemeleri konusunda araştırma ve uygulamalar yapmak,

j) Sera otomasyon sistemlerinin araştırılması ve yerli imkanlarla, sera içi işlem veya alet-makinaların otomasyonuna yönelik muhtelif sistemleri geliştirmek,

k) Modern sera yatırımcıları için fizibilite raporu hazırlamak,

l) Kamu hizmeti veren kurum ve kuruluşların meslek uzmanlarına sera teknik ve teknolojileri uygulamaları konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenlemek, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemek,

m) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak temin etmek ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

n) Yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçları ilgili kişi ve kuruluşlara duyurmak, bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongreler düzenlemek, arşiv ve veri tabanı oluşturmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; modern sera teknolojileri konusunda özel sektör ve/veya akademik tecrübesi olan, seralarla ilgili teknik konularda araştırmalar ve yayınlar yapmış olan öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından 2 yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, kendisine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak seçebilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yardımcısı kendisine vekâlet eder. Müdürün, kesintisiz altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunamaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli eşgüdüm ve denetimi sağlamak, yazışmaları yapmak,

ç) Yönetim Kurulunun hazırladığı yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil 5 kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Müdürün önereceği iki katı öğretim elemanı adaylar arasından Rektör tarafından seçilerek 2 yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu olağan olarak ayda en az bir, gerektiğinde de Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, kurula katılanların çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,

c) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirmeleri için Rektörlüğe sunmak,

ç) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

e) Üniversite birimleri veya öğretim elemanlarınca yürütülecek olan danışmanlık, proje ve benzeri hizmetlerin, döner sermayeye aktarılmak üzere bedelini belirlemek,

f) Merkeze atanacak idari ve teknik personelin seçimini yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 12 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.