16 Ağustos 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29803

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine bağlı olarak kurulan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (MUGİKAM): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Sıtkı Davut Koçman’ın girişimcilik yönünün ortaya çıkarılması ve tanıtılması için toplantılar yapmak, bilimsel çalışmalar düzenlemek ve yürütmek,

b) Muğla İlinde yerel ve bölgesel girişimciliği geliştirici destek mekanizmaları oluşturmak, mevcut ve potansiyel özel projelerin geliştirilmesi, desteklenmesi ve bunlardan yararlanılarak her türlü bilginin paylaşılmasını sağlamak,

c) Girişimcilik konusunda araştırmalar yaparak lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamak,

ç) Girişimcilik konusunda çalışmaları olan üniversiteler ve çeşitli kuruluşlarla işbirliği yapmak,

d) Girişimciliğin anlaşılması, başlangıcı, yönetimi ve büyütülmesini sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici öneriler sunmak, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu programları gerçekleştirmek ve uygulamak,

e) Üniversite öğrencilerinin yeteneklerinin ve girişimcilik faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasını, geliştirilmesini sağlayacak çalışmalarda bulunmak, staj yapmalarını sağlamak,

f) Girişimcilik konusunda yatırım, ihracat, büyüme, sosyal yardım, liderlik ilkelerini araştırarak girişimci kültürü konusunda tezler hazırlamak ve akademisyenlerin, sanayicilerin, girişimcilerin ve işadamlarının katılımları ile bilimsel içerikli toplantılar (sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri) düzenlemek ve ilgili konularda eğitimler vermek,

g) Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapmak, kadın girişimcilerin desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı rol modellerin paylaşımını sağlamak,

ğ) Engellilerin girişimcilik konusunda desteklenmesi, sorunlarının çözümü ve başarılı rol modellerin paylaşımını sağlamak,

h) Küçük ve orta ölçekli işletmelerde girişimcilik kültürü, mevcut işi geliştirme konusunda eğitim çalışmaları yapmak,

ı) Girişimcilik konusundaki araştırmaları yayınlamak ve girişimcilik alanındaki yeni gelişmeleri sektöre, girişimcilere aktarmak amacıyla akademik içerikli dergi yayımlamak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda bilimsel çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından iki öğretim üyesini üç yıl süre ile Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Müdür yardımcıları ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili esasları belirler. Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak,

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışma grupları oluşturmak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

Çalışma grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Çalışma grupları, Merkezin amaçları doğrultusunda projelere yönelik olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Farklı projeler için farklı çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grup temsilcileri, Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları veya ilgili sektörlerden Yönetim Kurulu tarafından seçilir ve en az bir yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi dolan çalışma grubu temsilcileri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin ihtiyacı olan akademik, teknik ve idari personel, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.