7 Ağustos 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29794

YÖNETMELİK

Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Fırat Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Fırat Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Fırat Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirerek kadının toplumdaki statüsünü yükseltmek,

b) Kadın sorunları ile ilgili çalışmalara, programlara ve araştırmalara toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesini sağlamak ve buna rehberlik etmek, bu bakış açısıyla yapılacak olan tüm çalışmaları desteklemek,

c) Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak maksadıyla sadece kadınlarımıza değil karşı cinse de bilinçlendirme toplantıları düzenlemek,

ç) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi için kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kişilerden oluşan eğitmen kadrosunun oluşturulmasına rehberlik etmek,

d) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve bu konudaki etkinliklere katılmak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda özel veya kamu kurum ya da kuruluşlarıyla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları ve kurslar düzenlemek,

f) Özel veya resmi kuruluşlardan gelecek istekler doğrultusunda, talep gelen kurum ve/veya kuruluş ile ortaklaşa kurumun kadın çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim seminerleri düzenlemek,

g) Geleceğin toplumunda kadın nüfusunu oluşturacak olan kızlarımızın gelişim ve eğitimini destekleyecek faaliyetler organize etmek ve bilinçlendirme eğitimleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında kadın sorunları ile ilgili her konuda toplumsal cinsiyet bakış açısıyla araştırmalar ve eğitim amaçlı toplantılar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak ve desteklemek,

b) Atatürk ilke ve devrimleri ile kazanılmış hakları ve kadınların çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadın sorunları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, televizyon programları, kadın film festivalleri, kadın kurultayı ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

c) Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik eğitim çalışmaları yapmak,

ç) Kadın girişimciliğini desteklemek,

d) Toplum tarafından övgüye layık görülmüş kadın girişimcilerin rol model alınması için tanıtıcı seminerler düzenleyerek bilgi aktarımına destek olmak,

e) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili ders ve seminerler verilmesini ve öğrencilerin bu konulara yönelmesini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak, bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak, kitaplık ve arşiv oluşturmak,

g) Kadın sorunları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak, yapacağı her türlü faaliyetleri ile ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerle işbirliği yapmak; talep edildiği takdirde danışmanlık hizmeti sunmak,

ğ) Kadın sorunları konusunda kamuoyu oluşmasına yardımcı olmak,

h) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Yönetim Kurulu asil üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

d) Yıllık faaliyet raporunu süresi içerisinde Rektöre sunmak,

e) Özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak eğitim, konferans, panel gibi aktiviteleri programlamak ve gerçekleştirmek,

f) Rektörlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdür Yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdür Yardımcısı; Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektörün görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Müdür yardımcılığı süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı; Müdürün yokluğunda ona vekâlet eder, Müdürün verdiği işleri ve Yönetim Kurulu toplantılarında Kurulun sekreterliğini yapar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, bir Müdür Yardımcısı ile Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektörün görevlendireceği toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Müdürün önerileri doğrultusunda proje ve çalışma gruplarını oluşturmak, yapılacak işleri düzenlemek,

b) Merkezin yıllık çalışma programlarını, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak ve bunların uygulanmasını denetlemek,

c) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak, gerektiğinde bu konularda Müdüre düzenleme yetkisi vermek.

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkezin amaçlarına ve faaliyet alanlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi ile çalışma grupları oluşturulur. Çalışma grupları, kadın sorunlarını araştırmaya ve sorunların giderilmesi kapsamında çözüm önerilerini sunmaya yönelik oluşturulan gruplardır. Merkezin çalışma grupları; eğitim, sağlık, ekonomik ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik dört gruptan oluşmaktadır.

(2) Grupların her biri Yönetim Kurulu tarafından onaylanan esaslara göre bir grup sorumlusu tarafından yönetilir.

(3) Her gruba Yönetim Kurulu tarafından bir sorumlu öğretim üyesi/elemanı görevlendirilir.

(4) Her grup birden fazla proje çalışması yapabilir. Grup sorumlusu, ilgili projelerin yürütülmesi, denetlenmesi ve faaliyet raporlarının hazırlanması ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür.