20 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29776

YÖNETMELİK

Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1996 tarihli ve 22714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya Üniversitesi Kütüphane Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.