1 Temmuz 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29759

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASKERİ MÜZELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/9/1984 tarihli ve 18531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Müzeler Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“3) Müzelerde işçi statüsünde çalıştırılan personelin mevcut mevzuattan doğan ücret ve benzeri ödemelerin yapılması maksadıyla kullanılır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı birlikte yürütür.