20 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29748

YÖNETMELİK

Kocaeli Üniversitesinden:

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kocaeli Üniversitesinde çift ana dal programlarının açılmasına, başvuru ve kabul koşullarına, yürütülmesine ve bitirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kocaeli Üniversitesi çift ana dal programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birinci ana dal: Öğrencinin, başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,

c) Bölüm: Kocaeli Üniversitesi birimlerinin LYS ile öğrenci kabul eden bölümünü,

ç) ÇAP: Çift ana dal programını,

d) Çift ana dal (ikinci ana dal): Öğrencinin başvurduğu ve kabul edildiği ikinci lisans programını,

e) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

f) GNO: Genel not ortalamasını,

g) Kurul: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakülte/yüksekokulların kurullarını,

ğ) Rektör: Kocaeli Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Kocaeli Üniversitesi Senatosunu,

ı) Üniversite: Kocaeli Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Kocaeli Üniversitesine bağlı fakültelerin/yüksekokulların yönetim kurullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Ana Dal Programına İlişkin Esaslar

Çift ana dal programının amacı

MADDE 5 – (1) Çift ana dal programının amacı, kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı sağlamaktır.

(2) Kocaeli Üniversitesinin herhangi iki bölümü arasında ÇAP uygulanabilir. Bölümler arası ÇAP, fakülte/yüksekokulların ilgili bölümlerinin ÇAP komisyonları tarafından hazırlanıp ilgili kurul kararı ile Senatoya sunulur. Senatoda onaylanan program izleyen öğretim yılında uygulanır.

Başvuru ve kabul koşulları

MADDE 6 – (1) ÇAP kontenjanları akademik yıl başlamadan, ilgili bölümlerin görüşü alınarak, fakülte/yüksekokul tarafından yarıyılın başlangıcından önce ilan edilir. Kontenjan, bölümün o yıl birinci sınıfa aldığı öğrenci sayısının %5’inden az %20’sinden fazla olamaz. Başvuru sayısı kontenjandan fazla olduğu takdirde sıralamanın nasıl yapılacağı fakülte/yüksekokulca önceden belirlenir ve kontenjan ilanı ile birlikte öğrencilere duyurulur. Özel yetenek sınavı olan bir bölümde ÇAP yapılacak ise öğrencinin, girişte özel yetenek sınavını başarması gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programından başvurduğu tarih itibarı ile alması gereken tüm dersleri alan ve başaran, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan öğrenciler, 3 üncü veya 5 inci yarıyıldan itibaren ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, birinci ve ikinci ana dal fakülte/yüksekokullarına yazılı olarak yapılır. Kabul edilen öğrenciler, her iki ana dala birden ders kayıtlarını yaptırırlar. ÇAP için başvuru takvimi Senato tarafından belirlenir.

(3) En fazla iki programa ÇAP başvurusu yapılabilir. Birinci öğretim programı öğrencileri ikinci öğretime veya ikinci öğretim programı öğrencileri de birinci öğretim programlarına başvurabilir. Birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz.

Programın yürütülmesi/uygulanması

MADDE 7 – (1) Çift ana dal programları, ilgili bölümün önerisi ile ilgili kurul tarafından her iki programda üç yıl için seçilecek ÇAP danışmanları tarafından izlenir.

(2) ÇAP’a kabul edilen öğrenciler için her iki programın ÇAP danışmanları ilgili programların AKTS’sini, program yeterliklerini, derslerin amaç, içerik ve öğrenme kazanımlarını değerlendirerek öğrencinin çift ana dal ders planını hazırlarlar. Bu ders planında hem birinci ana dal hem de ikinci ana dalda öğrencinin alması gereken tüm dersler yazılır. Bu ders planı ikinci ana dalın yapıldığı ilgili kurulda görüşülür. Kurulca onaylanan çift ana dal ders planında her iki ana daldaki ÇAP danışmanlarının imzaları bulunur. Kurulca onaylanan ders planı ve Üniversitenin ÇAP Yönetmeliği daha sonra öğrenciye imza karşılığı tebliğ edilir. Bu ders planı hazırlandıktan sonra öğrencinin herhangi bir dersten muafiyet isteği ya da plan dışında herhangi bir ders alma isteği değerlendirmeye alınmaz. Her iki ana daldan birinde Senato tarafından onaylanan ders planı ve içeriklerinde değişiklik olmadığı sürece hazırlanan çift ana dal ders planında değişiklik yapılamaz.

(3) ÇAP’a kayıtlı öğrencinin ikinci ana dal programından alacağı derslerin toplam AKTS’si, ilgili programın toplam AKTS’sinin en az %35’i olmalıdır. Öğrencinin ikinci ana dal programından alacağı herhangi bir ders, birinci ana dal programında muaf tutulamaz. Öğrencinin birinci ana dal programından aldığı herhangi bir ders, öğrencinin ders planında belirlenen ikinci ana dal programından %35 AKTS’lik derslerin dışında sayılması şartı ile ikinci ana dal programında seçmeli ders/dersler yerine sayılabilir.

(4) ÇAP öğrencileri devam ettikleri her iki ana dal programında da, 1/6/2016 tarihli ve 29729 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümlerinden sorumludurlar. Ancak çift ana dal programı öğrencileri, her bir ana dalda ayrı ayrı bir öğrencinin ders alma limitlerini kullanabilirler.

(5) ÇAP öğrencileri, ikinci ana dal bölüm başkanının onayı ile derslerinin ve sınavlarının çakışması durumunda ikinci ana dalı yaptıkları bölümün birinci ya da ikinci öğretim programından ders alabilir ve diğer öğretim sınav programında ilgili dersin sınavına girebilir. Buna rağmen sınav programlarının uygun olmaması durumunda bu öğrenciler için ikinci ana dalı yaptıkları ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla ayrı bir sınav takvimi de belirlenebilir.

(6) Ara sınavlar için herhangi bir nedenle sağlık raporu alan bir öğrenci, her iki ana daldan da raporlu sayılır. Benzer şekilde izinli ya da mazeretli olarak yapılan değerlendirmeler her iki ana dalı da kapsar.

(7) Her iki ana dalda İngilizce destekli eğitim yapılmakta ise ikinci ana dalda %30 İngilizce ders alma koşulu aranmaz.

(8) Türkçe eğitim yapan bir ana daldan, İngilizce destekli eğitim yapan ikinci ana dala geçmek isteyen öğrencilerin İngilizce dil yeterliklerini belgelemeleri ön koşuldur. Senato tarafından belirlenen esaslara göre dil yeterliğini belgeleyen adaylar arasında, GNO dikkate alınarak sıralama yapılır. ÇAP kontenjanı dolmaması halinde, dil yeterliğini sağlayamayan adaylara, bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde dil yeterliğini veremeyen adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler. İkinci ana dal ÇAP danışmanı tarafından ikinci ana dalda %30 İngilizce ders alma koşulu sağlanacak şekilde öğrenciye çift ana dal ders planı hazırlanır. Ders planında ikinci ana dalın yapıldığı lisans programına kayıtlı öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca aldıkları İngilizce dersin AKTS eşdeğerinde dersin, ÇAP yapan öğrenci tarafından alınması sağlanır.

Başarı değerlendirme

MADDE 8 – (1) Öğrencinin kendi bölümünün lisans programı ile çift ana dal programının ayrılığı esastır. Öğrencinin birinci ana daldan mezuniyeti ÇAP nedeni ile etkilenmez. Birinci ana daldan mezun olan öğrenciye birinci ana dal lisans diploması verilir. Öğrencilerin ikinci ana daldan mezun olabilmesi için birinci ana daldaki tüm dersleri alması ve başarılı olmaları esastır.

(2) ÇAP öğrencilerine, istedikleri takdirde, birinci ana dal ve ikinci ana dal programları için ayrı ayrı öğrenim belgesi verilir. Her bir öğrenim belgesinde sadece öğrencinin o ana dala ait aldığı dersler gösterilir. İkinci ana daldan alınacak olan not durum belgesinde, öğrencinin ÇAP programına başladığı anda muaf tutulduğu dersler de gösterilir.

(3) Her yarıyıl sonunda bölümlerin ÇAP danışmanları tarafından, birinci ana daldaki ÇAP öğrencilerinin yarıyıl sonu not ortalamaları ilgili yönetim kuruluna sunulur. Lisans öğrencilerinin ÇAP’a her iki ana dala devam edebilmeleri ve mezun olabilmeleri için her yarıyıl sonu itibarı ile birinci ana dala ait GNO’nun en az 2.50 olması şartı aranır. Ancak, tüm ÇAP süresince birinci ana dala ait en fazla bir yarıyıl olmak üzere GNO’sı 2.50’nin altında kalan öğrencilere ilgili fakülte/yüksekokul tarafından uyarı yazısı yazılarak programa devam etme hakkı tanınır. Uyarının yapıldığı yarıyılı takip eden yarıyılda da bu koşulu yerine getirmeyen öğrenciler, ilgili bölüm kurulunun önerisi ve ilgili yönetim kurulunun kararı ile ÇAP programından çıkarılır. Öğrenciler, ÇAP programını kendi istekleri üzerine ve ilgili yönetim kurulu kararı ile istediği zaman bırakabilir. ÇAP'tan iki dönem üst üste ders almayan öğrenci, ÇAP'a devam edemez.

Proje ve staj çalışmaları

MADDE 9 – (1) Çift ana dal programında hem birinci hem de ikinci ana dala ait proje ve bitirme çalışmalarının ayrı ayrı yapılması zorunludur. Proje ve bitirme çalışmalarının muafiyeti söz konusu değildir. Stajların eşdeğerliğini ve ikinci ana dalda hangilerinin, hangi içerikte ve sürelerde yapılması gerektiğini, öğrencinin ikinci ana dal yaptığı bölüm belirler.

Mezuniyet

MADDE 10 – (1) ÇAP programındaki başarı ve mezuniyet koşulları Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre belirlenir.

(2) ÇAP programı öğrencileri sadece birinci ana dal programında başarı sıralamasına tabi tutulur.

(3) ÇAP programı süresi içinde birinci ana daldan mezun olan öğrencinin öğrencilik işlemleri, ikinci ana dala ait bölüm ve fakülte/yüksekokul tarafından yürütülür.

(4) Birinci ana daldan mezuniyet hakkını elde etmek koşulu ile çift ana dal programını tamamlayan öğrenciye ayrıca ikinci ana dalı yaptığı bölümün lisans diploması verilir.

Katkı payı

MADDE 11 – (1) ÇAP’a tabi öğrenciler, birinci ana daldan mezun oluncaya kadar sadece birinci ana dala ait, mezun olduktan sonra ise sadece ikinci ana dala ait öğrenci katkı payını yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak öderler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 26/7/2011 tarihli ve 28006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.