20 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29748

YÖNETMELİK

Balıkesir Üniversitesinden:

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve 23756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre açılır ve yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, istenen belgelerle Balıkesir Üniversitesi web sayfasında ilan edilen birime başvurarak, kaydını yaptırması gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Azami öğrenim süreleri ve öğrenci statüsü

MADDE 11 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere;

a) Her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

b) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

(2) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine;

a) Başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu iki ek sınav hakkı, bu derslerin yarıyıl sonu sınav dönemlerinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi başlamadan kullandırılır. Bu sınavlar sonunda, başarısız ders sayısını, hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş derse indiremeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Bu sınavlardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Kayıtlı olduğu diploma programından mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezuniyet için gerekli genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) şartını sağlayamamaları nedeniyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(4) Açılacak sınavlara;

a) Üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenciler, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamazlar.

b) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde;

a) Yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

b) Not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

c) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.

(6) Öğrenci hangi derslerin sınavına gireceğini belirten bir dilekçeyi, sınırsız sınav hakkını kullanacağı yarıyılın genel sınav döneminden en geç iki hafta önce ilgili Fakülte/Yüksekokula verir.

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(8) Bu maddelerin uygulanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim-öğretim planı, teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar, klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa stajlardan oluşur. Teorik derslerin bir yarıyıl süre ile haftada bir ders saati bir kredidir. Uygulama, seminer, laboratuar, atölye, proje, bitirme, klinik çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak kabul edilir. Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir. Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Danışman her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak danışmanlığını yaptığı öğrencilerin yeni kayıt ve kayıt yenileme ile ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders bırakma gibi işlemlerinde yardımcı olur, ders alma ile seçme işlemlerinin bu konudaki mevzuata ve ders planlarına uygunluğunu değerlendirir ve onay verir. Danışmanlık Senatonun belirleyeceği esaslara göre yürütülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Yurt içi ve yurt dışı diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gittiği üniversitede alacağı derslerin belirlenmesine ve alınan derslerdeki başarı notlarının değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1.80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 24 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1.80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 30 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci devamsız sayılır ve o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.

(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde alınan notlar geçersizdir. Uygulamalı ya da uygulaması olan derslerin tekrarında devam zorunluluğu ilgili bölüm başkanlıklarının hazırlamış olduğu ders planlarında “Bu dersin tekrarında devam zorunludur.” ibaresi ile belirtilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Her ders için en az bir ara sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için 17 nci maddedeki devam koşullarını yerine getirmek ve uygulamalardan başarılı olmak gerekir.”

“(6) Sınavlarda kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan, kopya çekilmesine yardımcı olan ya da kopya çektiği sonradan anlaşılan öğrenciye ilgili sınavdan sıfır (0,00) notu verilir. Bu öğrenciye ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır. Bu uygulama sonucunda öğrenciye herhangi bir ceza verilmediği takdirde dersten alınan notu geçerli sayılır.”

“(7) Sınav evrakları öğretim elemanı tarafından her dönem sonunda tutanak ile ilgili birim yetkilisine teslim edilir ve iki yıl boyunca saklanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazeret sınavı ve tek ders sınavı

MADDE 21 – (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.

(2) Mezuniyetleri için tüm derslerden devam ve uygulama şartlarını yerine getirerek FF notu aldığı tek dersten veya tüm derslerden geçer not aldığı halde mezun olmak için gereken 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlayamayan öğrencilere, seçecekleri bir dersten akademik takvimde belirlenen tarihlerde tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (DD) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Devam koşulunu yerine getirmesine rağmen FF veya YZ notu alan öğrenci ilgili dersten başarısız sayılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilirler.

(3) Bu öğrencilerden, normal öğrenim süresi içerisinde mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerden genel not ortalaması 3.50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi, genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Bu öğrencilere onur öğrencisi ve yüksek onur öğrencisi belgeleri diplomalarıyla birlikte verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamazlar.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin durumları her bölüm/programda bölüm başkanının başkanlığında en az üç öğretim elemanından oluşan mezuniyet komisyonlarınca incelenerek on işgünü içinde ilgili yönetim kuruluna sunulur.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce CB, CC, DC veya DD alarak başarmış olduğu dersleri kredi sınırları dahilinde tekrar edebilir. Mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler not yükseltme ve ek sınav haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tek ders sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz süreleri Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim-öğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan; yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması veya kendi isteği ile kaydını sildirmesi durumlarında Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Üniversite yetkili kurullarının karar vermesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İlgili yönetim kurulu kararı ile izin verilen öğrencilerden kayıt olduğu ilk dönem hariç katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz. İzinli sayılan süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.”

MADDE 18 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2011

28031

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/7/2012

28368