15 Haziran 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29743

YÖNETMELİK

Gedik Üniversitesinden:

GEDİK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/2/2012 tarihli ve 28196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gedik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.