14 Haziran 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29742

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KURULUŞLARI

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarında, sağlık bilimleri alanındaki eğitim, uygulama ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanmasına, sağlık hizmetlerinin koordinasyonuna ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarının yönetimi ve organizasyonu, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhekim: Başkent Üniversitesine bağlı her bir hastanenin başhekimini,

b) Birim sorumlusu: Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarının eşgüdüm içinde çalışmasını sağlayacak, merkez müdürü ile insan kaynakları, idari mali işler, satın alma, kalite, bilgi işlem gibi çalışma alanlarının Sağlık Kuruluşları Direktörüne karşı sorumlu olan yöneticisini,

c) Dekan: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Fakültesi dekanlarını,

ç) Hastane: Başkent Üniversitesi hastaneleri ve bağlı birimlerini,

d) Merkez müdürü: Başkent Üniversitesine bağlı sağlık alanındaki uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini,

e) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

f) Sağlık kuruluşları: Başkent Üniversitesi ile Üniversitenin sağlık alanındaki uygulama ve araştırma merkezleri, hastaneleri ile bağlı birimlerini,

g) Sağlık Kuruluşları Direktörü: Rektör tarafından görevlendirilen Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarının tıbbi, idari ve mali hizmetlerini koordine eden, doğrudan Rektöre karşı sorumlu olan ve görev yapan en üst yöneticisini,

ğ) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi sağlık kuruluşlarının yönetiminde Rektöre yardımcı olmak üzere Başkent Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulunu,

h) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu Başkanı: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

ı) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık Kuruluşları Organları,

Çalışma Şekli ve Görevleri

Sağlık kuruluşları organları

MADDE 5 – (1) Üniversitenin sağlık kuruluşları organları şunlardır:

a) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu,

b) Sağlık Kuruluşları Direktörü,

c) Sağlık kuruluşları ve merkez müdürleri.

Sağlık kuruluşları üst yönetim kurulu

MADDE 6 – (1) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör (Başkan),

b) Kalite Yönetiminden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Başkan Yardımcısı),

c) Üniversite Genel Sekreteri (Kurul Sekreteri),

ç) Tıp ve Diş hekimliği Fakültesi dekanları (Raportör),

d) Üniversite Mali İşler ve Finansman Sorumlusu (Üye).

Sağlık kuruluşları üst yönetim kurulunun çalışma şekli

MADDE 7 – (1) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kuruluna Rektör başkanlık eder. Başkan, Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir.

(2) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu iki ayda bir kez olağan, Rektörün gerekli gördüğü hallerde de olağan üstü olarak toplanır. Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulunda asil üyelik şarttır. Vekil üyelik yoktur. Kurul gerekli hallerde yönetim kurulunda temsil edilmeyen Üniversite içinden ya da dışından uzman veya görevlileri oy hakkı olmaksızın toplantılara davet edebilir.

(3) Kararlar Rektörün onayıyla yürürlüğe girer ve merkez müdürlerine gönderilir. Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulunun çalışma şekli ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Sağlık kuruluşları üst yönetim kurulunun görevleri

MADDE 8 – (1) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin stratejik planı doğrultusunda yatırım analizleri yapmak,

b) Sağlık kuruluşlarının sorunlarını yerinde görüp değerlendirmek,

c) Sağlık kuruluşlarının çalışmalarında eşgüdüm sağlamak,

ç) Sağlık kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

d) Sürekli kalite geliştirme ve değerlendirme çalışmalarını etkin kılmak,

e) Üniversitenin stratejik planı ve uygulama planları dâhilinde sağlık kuruluşlarının yıllık bütçe ve uygulamalarını onaya hazırlamak.

Sağlık kuruluşları direktörü

MADDE 9 – (1) Sağlık Kuruluşları Direktörü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.

Sağlık kuruluşları direktörünün görevleri

MADDE 10 – (1) Sağlık Kuruluşları Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları hazırlamak, Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların sağlık kuruluşlarında uygulanmasını sağlamak,

b) Hastaneler ve bağlı birimleri arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak,

c) Birim sorumluları tarafından yapılacak çalışmaların Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu ve Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,

ç) Tıp, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği fakülteleri sağlık kuruluşlarındaki eğitim, araştırma ve akademik çalışmaları dekanlarının talebi ve Rektörlük makamının onayıyla yerine getirmek,

d) Rektör tarafından sağlık kuruluşlarına ilişkin verilen diğer görevleri yapmak.

Sağlık kuruluşları birim sorumlusu

MADDE 11 – (1) Sağlık kuruluşları birim sorumluları, Rektör tarafından görevlendirilir. Sağlık kuruluşları birim sorumlusu, Sağlık Kuruluşları Direktörünün görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda çalışmalar yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu, Senato ve Sağlık Kuruluşları Üst Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.