14 Haziran 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29742

YÖNETMELİK

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/2015 tarihli ve 29262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinin sonuna “teknik nitelikteki şube müdürlüğü kadrolarından elektronik müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için ayrıca ATSEP (Air Traffic Safety Electronics Personnel) lisansına haiz olmak” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (j) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (ö) bendinin (2) numaralı alt bendine “Hemşire,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Koruma ve Güvenlik Görevlisi,”  ibaresi eklenmiş ve (s) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (3) numaralı alt bent eklenmiştir.

“2) Teknisyen Uçucu (uçuş kontrol) pozisyonuna atanabilmek için elektronik teknisyeni unvanında görev yapan personelden kuruluş içi uçuş kontrol eğitimini tamamlamak ve sağlık durumunun ICAO Ek – 1 Class II kriterlerine uygun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.”

“3) Teknisyen Uçucu (Uçak-Helikopter-Hava araçları bakım) pozisyonuna atanabilmek için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş geçerli hava araçları bakım lisansına sahip olmak ve sağlık durumunun ICAO Ek – 1 kriterlerine uygun olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirmek.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki “durumuna uygun” ibaresi “Kuruluşun ihtiyacına göre” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/2/2015

29262