13 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29741

YÖNETMELİK

Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ VE DAVRANIŞSAL

NÖROBİLİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ç) Rektör: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Beyin ve nörobilim araştırmalarını konu alan başta psikiyatri olmak üzere Üniversitenin ilgili birimleri ve diğer ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yaparak sorunlara özgü projeler hazırlamak, araştırmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek ve eğitime yönelik faaliyetlerde bulunmak,

b) Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim alanlarında, başarılı bilim adamı ve akademisyen yetiştirmek için gerekli olan ileri düzeyde eğitim ve araştırma imkânı sağlamak,

c) Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim alanlarında sertifika programları açarak uzmanlık öncesi ve sonrası eğitime destek vermek,

ç) Psikiyatrik hastalıklar, davranışın nörobiyolojisi, kognitif psikoloji, elektrofizyoloji, klinik elektroensefalografi, genetik, psikofarmakoloji ve nörogörüntüleme gibi disiplinler arası yaklaşım gerektiren dalların kurulmasını sağlamak,

d) Merkezin amacı doğrultusunda belirli bir ders grubunun yoğun kurs şeklinde verildiği sertifika programları açmak,

e) Bölümlerde yürütülen hizmetlere destek amacı ile özel eğitim gerektiren psikiyatri kliniği hemşireliği, EEG, MRI teknisyenliği gibi mesleklere yönelik sertifikalı eğitim programları hazırlamak ve eğitim vermek,

f) Merkezin amaçları doğrultusunda üniversitelerin bilim insanı ihtiyaçlarını karşılamak,

g) Üniversitenin ve diğer üniversitelerin uluslararası bilime katkı düzeyini yükseltmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıda belirtilen faaliyetleri yapar:

a) Psikiyatri ve Davranışsal Nörobilim konularında proje hazırlamak, danışmanlık hizmeti vermek, araştırma yapmak, araştırmalara katılmak, desteklemek, kamuoyu oluşturmak ve ulusal ve uluslararası kurum ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak,

b) Merkezin amacı konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak,

c) Merkezin amacı konusunda sorunlara özgü ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek,

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yayın yapmak ve dokümantasyon birimi oluşturmak,

d) Üniversiteye bağlı birimlerde Merkezin amacına uygun faaliyetler yapmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanları desteklemek,

e) Türkiye’de psikiyatrik hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemleri konularında kamuoyu oluşturulmasında aktif görev almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden ve sonuçların alınmasından, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili önlemleri almak,

c) Her üç ayda bir Merkezin çalışmaları hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile Üniversitede tam zamanlı görevli psikiyatri, fizyoloji, radyoloji, biyofizik veya nöroloji ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üye, tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Merkez Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkez Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine en az salt çoğunlukla toplanır kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

c) Merkezin planladığı eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları oluşturmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getirdiği işleri değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü yürütür.