13 Haziran 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29741

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KUDÜS VE FİLİSTİN ÇALIŞMALARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline  ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Dünyanın en uzun süreli uluslararası sorunu olan Filistin sorunu ve Kudüs hakkında bilimsel çalışmalar yapmak ve geliştirmek, böylece bu alanın Türkiye’de ve uluslararası alanda bir disiplin olarak ortaya çıkmasını sağlamak,

b) Türkiye’de ve İslam dünyasında Kudüs araştırmalarının kurumsallaşmasını sağlamak,

c) Türkiye’de ve uluslararası alanda araştırmacıların, alanla ilgili bilimsel çalımalar yapmalarına aracı olmak,

ç) Kudüs hakkında disiplin içi ve disiplinler arası çalışmaların yapılmasını teşvik etmek,

d) Merkez aracılığıyla Üniversitede de önlisans ve lisansüstü programlar açılmasını sağlamak,

e) İlgili kurum ve kuruluşlarla antlaşmalar yapıp ortak programlar ve projeler yapmak,

f) Türkiye’de ve uluslararası alanda Filistin sorunu ve Kudüs hakkında akademik, kültürel, dini ve siyasi farkındalık oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde, bilimsel araştırmalar yapmak, projeler üretmek ve yürütmek, yürütülmekte olan projelere ortak olmak, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar, seminerler ve sertifika programları düzenlemek, toplumdaki her kesimi, doğrudan ya da uzaktan eğitim yoluyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, bu amaçla kurulmuş benzeri merkezlerle iş birliği yapmak,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde üniversiteler, araştırma merkezleri, okullar ve sivil toplum kuruluşları (STK) için programlar geliştirmek ve uygulamak, Merkezin amaçları doğrultusunda bakanlıklara, genel müdürlüklere ve bağlı birimlerine, STK’lara yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, projeler hazırlamak, uygulamak ya da yürütülmekte olan projelere katılmak,

c) Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsüyle birlikte yüksek lisans ve doktora programları açmak,

ç) Mardin Artuklu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MAUZEM) ve diğer bölümler aracılığıyla sertifikalı uzaktan eğitim ve önlisans seviyesinde ulusal ve uluslararası programlar düzenlemek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki benzeri kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde, Filistin sorunu ve Kudüs çalışma konularıyla ilgili ders, kurs, konferans ve seminerler verilmesini, proje, sempozyum, çalıştay, kongre ve sertifika programları düzenlenmesini ve anılan konularda öğrencilerin tezler hazırlamasını özendirmek ve gerekli desteği sağlamak,

e) Merkezin amaçları doğrultusunda, ilgili literatüre ve akademik çalışmalara dayalı ulusal ve uluslararası düzeyde süreli ve süresiz yayın etkinliğinde bulunmak, bilimsel raporlar hazırlamak, çalışma konuları kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek,

f) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmek için gerekli faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve yürütmek,

g) Ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla antlaşmalar yapıp ortak programlar ve projeler düzenlemek,

ğ) Uluslararası düzeyde akademisyenler davet edip geçici süreli programlar yapmak, yürütülmekte olan projelerin özelliğine göre kurum dışından ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanı ve uzmanların hizmetinden yararlanmak,

h) Topluma ulaşmak için merkez aracılığıyla sosyal faaliyetler düzenlemek ve Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak,

c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

e) Yönetim ve Danışma kurullarına başkanlık yapmak,

f) Çalışma programları hazırlamak, yönetim kuruluna önermek, yönetim kurulunca karara bağlanan çalışma gruplarını yürütmek, çalışma gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

g) Oluşturulan çalışma gruplarının faaliyetleri, plan, program ve projeleriyle ilgili olarak yönetim kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum ve seminer gibi program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

h) Personel alımı ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

(3) Müdürün önerisi üzerine merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere en çok iki kişi Rektör tarafından, üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları merkezin çalışma konularında uzmanlığı bulunan üniversite öğretim elemanı ya da uzmanlardan veya kurum dışından Merkezin çalışma konularında uzmanlığı/yayınları bulunan kişilerden atanır. Müdür yardımcılarından biri gerekli hallerde Müdür yerine vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir müdür görevlendirilir. 

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte Üniversite öğretim elemanlarından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplanarak, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşüp karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak,

b) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

ç) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten veya çalışmalarıyla Merkeze katkısı olacağı düşünülen, Üniversite öğretim elemanları ile ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kişi ve kuruluş temsilcilerinden olmak üzere beş üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri Müdürün teklifi ve Merkez Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. 

(3) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunur ve istişari nitelikte görüş bildirir.

(4) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısıyla toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya da çağırabilir. Danışma Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(5) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Faaliyetler konusunda Yönetim Kuruluna danışmanlık yapmak,

c) Başka kurum, kuruluş ve kişilerle ihtiyaç duyulan yakınlık, tanıtım, işbirliği sağlanması hususunda katkı vermek,

ç) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik plan, program, strateji ve faaliyetler hakkında önerilerde bulunmak.

Merkezin birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak üzere sürekli veya geçici birimler oluşturulabilir. Birimler, Merkez Müdürünün teklifi ve Merkez Yönetim Kurulunun onayıyla kurulur. Birimler, Bölümler Merkez Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilen bir birim başkanı sorumluluğunda iş görür. Birimler, ilgi alanlarına giren ve Merkez yönetimince verilen işleri yürütür, yapılan çalışmalarla ilgili olarak merkez müdürlüğüne raporlar hazırlar ve önerilerde bulunur. Bu bölümlerde yer alan elemanlar, Yönetim Kurulunca öngörülen süreler için görevlendirilirler. Merkez Müdürü, kurulu birimlerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim elemanları Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Bütçe harcamalarında Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.